Lag (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

SFS nr
1990:659
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1990-06-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1244

1 § Särskild löneskatt ska för varje år betalas till
staten med 24,26 procent på

1. ersättning som utfaller enligt kollektivavtalsgrundad
avgångsbidragsförsäkring som tecknas av arbetsgivare till
förmån för arbetstagare,

2. avgångsersättning som annorledes än på grund av
kollektivavtalsgrundad avgångsbidragsförsäkring utbetalas
av staten, kommun eller kommunalförbund som arbetsgivare
eller av Sveriges Kommuner och Landsting eller det för
kommunerna och landstingen gemensamma organet för
administration av personalpension, under förutsättning att
arbetsgivaren tillämpar kommunalt pensionsavtal eller av
annan arbetsgivare, under förutsättning att arbetsgivaren
tillämpar kommunalt pensionsavtal och att borgen eller
liknande garanti tecknats av kommun, kommunalförbund eller
Sveriges Kommuner och Landsting,

3. avgångsersättning som omfattas av s.k. trygghetsavtal,

4. ersättning som utges enligt gruppsjukförsäkring som
åtnjuts enligt grunder som fastställts i kollektivavtal
mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer till den del
ersättningen utgör komplement till sjukersättning eller
till aktivitetsersättning,

5. ersättning som utges på grund av ansvarighetsförsäkring
som åtnjuts enligt grunder som fastställts i
kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer
till den del ersättningen utges i form av engångsbelopp
som inte utgör kompensation för mistad inkomst,

6. bidrag som en arbetsgivare lämnar till

– en sådan vinstandelsstiftelse som avses i 25 kap. 21 §
socialförsäkringsbalken om ersättningar från stiftelsen är
avgiftsfria enligt 2 kap. 18 § socialavgiftslagen
(2000:980), eller

– en annan juridisk person med motsvarande ändamål med
undantag för bidrag som lämnas till en pensions- eller
personalstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av
pensionsutfästelse m.m.

Skattskyldig är den som utgett sådan ersättning eller
sådant bidrag som avses i första stycket.

Vid bestämmande av skatteunderlaget tillämpas
bestämmelserna i 2 kap. 4–15 och 17–25 §§
socialavgiftslagen.

Vid bestämmande av skatteunderlaget enligt första stycket
5 ska bortses från ersättning för arbetsskada som
inträffat före utgången av juni 1993 om ersättningen avser
tid därefter samt från ersättning för arbetsskada som
inträffat före utgången av år 1992 om skadan anmälts till
allmän försäkringskassa eller Försäkringskassan efter
utgången av juni 1993. Detta gäller dock endast ersättning
som för en och samme arbetstagare beräknas på lönedelar
som inte överstiger sju och en halv gånger prisbasbeloppet
enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.
Lag (2010:1244).

2 § En enskild person eller ett dödsbo skall för varje år till
staten betala särskild löneskatt med 24,26 procent på överskott
av passiv näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen
(1999:1229) här i landet samt på ersättning som utges enligt
sådan avtalsgruppsjukförsäkring som avses i 15 kap. 9 §
inkomstskattelagen eller enligt sådan trygghetsförsäkring som
avses i nämnda lagrum till den del ersättningen utges i form av
engångsbelopp som inte utgör kompensation för mistad inkomst.
Om en skattskyldig avlidit under året skall särskild löneskatt
betalas med 24,26 procent på inkomst som avses i 3 kap. 3-8 §§
socialavgiftslagen (2000:980).

Vid beräkning av skatteunderlaget gäller i tillämpliga delar
bestämmelserna i 3 kap. 9-11 §§ och 12 § första och andra
styckena socialavgiftslagen.

Skatt betalas inte då skatteunderlaget understiger 1 000
kronor. Lag (2006:1339).

3 § I fråga om särskild löneskatt gäller bestämmelserna i
4 kap. socialavgiftslagen (2000:980). Lag (2001:1232).

Övergångsbestämmerlser

1990:659

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990 och tillämpas på lön eller
annan ersättning som utbetalas efter utgången av år 1990 samt på inkomst
enligt 2 § som tas upp till beskattning vid 1992 års taxering eller
senare. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av
juni 1990, skall — om den skattskyldige inte visar annat — så stor del
av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången
av juni 1990 som svarar mot förhållandet mellan den del av
beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

1990:1426

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

2. Särskild löneskatt skall inte utgå på avgångsersättning som avses i
1 § första stycket 2–4 i fråga om anställning som har upphört före
ikraftträdandet och inte heller på ersättning enligt gruppsjukförsäkring
eller ansvarighetsförsäkring som avses i 1 § första stycket 5 och 6
eller sådan gruppsjukförsäkring eller trygghetsförsäkring som avses i
2 § första stycket, om försäkringsfallet inträffat före ikraftträdandet.

1991:1846

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992 och tillämpas på lön eller
annan ersättning som utges efter utgången av år 1991 samt på inkomst
enligt 2 § som tas upp till beskattning vid 1993 års taxering eller
senare. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av
år 1991, skall — om den skattskyldige inte visar annat — så stor del
av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången
av år 1991 som svarar mot förhållandet mellan den del av
beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

1992:494

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992 och tillämpas på inkomst som
tas upp till beskattning vid 1993 års taxering eller senare.

1992:685

Denna lag träder i kraft den 1 april 1993. Äldre bestämmelser gäller
dock fortfarande i fråga om ersättningar som betalats ut före
ikraftträdandet.

1992:1492

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas på inkomst som
tas upp till beskattning vid 1994 års taxering eller senare. Omfattar
beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1992, skall —
om den skattskyldige inte visar annat — så stor del av
beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av
år 1992 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret
som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

För ersättning som betalas ut före den första april 1993 gäller de äldre
föreskrifterna i 2 § andra stycket i dess lydelse enligt lagen
(1992:494) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa
förvärvs inkomster.

1993:1567

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas på
inkomst som tas upp till beskattning vid 1995 års taxering eller
senare.

Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år
1993, skall — om den skattskyldige inte visar annat — så stor del av
beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden före utgången
av år 1993 som svarar mot förhållandet mellan den del av
beskattningsåret som infaller före utgången av år 1993 och hela
beskattningsåret.

1994:1924

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas på lön
eller annan ersättning som utges efter utgången av år 1994 samt på
inkomst enligt 2 § som tas upp till beskattning vid 1996 års taxering
eller senare. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter
utgången av år 1994, skall — om den skattskyldige inte visar annat —
så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden
efter utgången av år 1994 som svarar mot förhållandet mellan den
del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela
beskattningsåret.

1996:1068

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

2.Den nya bestämmelsen i 1 § första stycket första meningen
tillämpas på lön eller annan ersättning som betalas ut från och med
den 1 januari 1998. På lön eller annan ersättning som betalas ut
under år 1997 skall särskild löneskatt tas ut med 22,42 procent.

De nya bestämmelserna i 1 § första stycket punkt 7 och 1 § andra
stycket första meningen tillämpas på bidrag som arbetsgivare lämnar
till en vinstandelsstiftelse eller en annan juridisk person med
motsvarande ändamål efter ikraftträdandet.

Den nya bestämmelsen i 1 § andra stycket andra meningen tillämpas på
lön eller annan ersättning som utbetalas efter utgången av år 1996.
Lag (1996:1215).

3. Den nya bestämmelsen i 2 § tillämpas på inkomst enligt 2 § som
uppbärs från och med den 1 januari 1998. I fråga om inkomster som
uppbärs under år 1997 är den särskilda löneskatten 22,42 procent.
Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år
1996 skall, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del av
beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången
av år 1996 som svarar mot förhållandet mellan den del av
beskattningsåret som infaller under denna tid och hela
beskattningsåret. En motsvarande fördelning skall göras om
beskattningsåret omfattar tid såväl före som efter utgången av år
1997.

1997:940

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

2. Den nya bestämmelsen i 1 § tillämpas på lön eller annan
ersättning som betalas ut från och med den 1 januari 1998.

3. Den nya bestämmelsen i 2 § tillämpas på inkomst som uppbärs
från och med den 1 januari 1998. Omfattar beskattningsåret tid
såväl före som efter utgången av år 1997 skall, om den
skattskyldige inte visar annat, så stor del av
beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter
utgången av år 1997 som svarar mot förhållandet mellan den del
av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela
beskattningsåret.

1998:331

Denna lag träder i kraft den 30 juni 1998 och tillämpas första
gången vid 2001 års taxering. De nya bestämmelserna skall dock
tillämpas vid 1998, 1999 och 2000 års taxeringar om den
skattskyldige har yrkat att de nya bestämmelserna i lagen
(1998:328) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) skall
tillämpas vid dessa taxeringar.

1998:340

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

2. Föreskrifterna i andra stycket tredje meningen tillämpas på
lön eller annan ersättning som getts ut eller anses utgiven
efter ikraftträdandet.

1998:685

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

2. Den nya bestämmelsen i 1 § tillämpas på lön eller annan
ersättning som betalas ut från och med den 1 januari 1999.

3. Den nya bestämmelsen i 2 § tillämpas på inkomst som uppbärs
från och med den 1 januari 1999. Omfattar beskattningsåret tid
såväl före som efter utgången av år 1998 skall, om den
skattskyldige inte visar annat, så stor del av beskattnings-
årets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år
1998 som svarar mot förhållandet mellan den del av
beskattningsåret som infaller under denna tid och hela
beskattningsåret.

4. Äldre bestämmelser i 1 och 2 §§ gäller fortfarande för
personer som är födda 1937 eller tidigare.

1999:967

1. Denna lag träder i kraft den 31 december 1999.

2. De nya bestämmelserna i 1 § tillämpas på avgångsersättning,
lön eller annan ersättning som betalas ut från och med den 1
januari 2000.

3. De nya bestämmelserna i 2 § tillämpas på inkomst som uppbärs
från och med den 1 januari 2000. Omfattar beskattningsåret tid
såväl före som efter utgången av år 1999 skall, om den skatt-
skyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets
inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1999
som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret
som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

4. För lön eller annan ersättning till arbetstagare som är
födda 1937 eller tidigare tillämpas 1 § i dess lydelse enligt
lag (1998:340) om ändring i lagen (1990:659) om särskild
löneskatt på vissa förvärvsinkomster.

5. För skattskyldiga som är födda 1937 eller tidigare tillämpas
2 § i dess lydelse enligt lag (1997:940) om ändring i lagen
(1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.

1999:1263

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas på
lön eller annan sådan ersättning enligt 1 § som betalas ut
efter utgången av år 2000 och på sådan inkomst enligt 2 § som
tas upp till beskattning vid 2002 års taxering eller senare.

2000:988

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

2. De nya bestämmelserna i 1 § tillämpas på lön eller annan
ersättning som betalas ut från och med den 1 januari 2001.

3. De nya bestämmelserna i 2 § tillämpas i fråga om inkomster
som uppbärs från och med den 1 januari 2001. Om
beskattningsåret omfattar tid såväl före som efter utgången av
år 2000 skall, om den skattskyldige inte visar annat, så stor
del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden
efter utgången av år 2000 som svarar mot förhållandet mellan
den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och
hela beskattningsåret.

2006:1339

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

2. Den nya lydelsen i 1 § tillämpas på ersättning som betalas
ut från och med den 1 januari 2007.

3. Den nya lydelsen i 2 § tillämpas på inkomst som uppbärs från
och med den 1 januari 2007. Omfattar beskattningsåret tid såväl
före som efter utgången av år 2006 skall, om den skattskyldige
inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst
anses hänförlig till tiden efter utgången av år 2006 som svarar
mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som
infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

4. Äldre bestämmelser gäller alltjämt i fråga om lön eller
annan ersättning enligt 1 § som betalas ut före ikraftträdandet
samt i fråga om inkomst enligt 2 § som uppbärs under år 2006
eller tidigare.

5. Har upphävts genom lag (2007:1250).

6. Har upphävts genom lag (2007:1250).

2007:650

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättning som har
betalats ut före ikraftträdandet.

2007:1250

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

2. Lagen tillämpas på lön eller annan ersättning som betalas ut
efter den 31 december 2007.

3. Lagen tillämpas också på inkomst som uppbärs efter den 31
december 2007. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som
efter ikraftträdandet ska, om den skattskyldige inte visar
annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig
till tiden efter den 31 december 2007 som svarar mot
förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller
under denna tid och hela beskattningsåret.

4. De upphävda bestämmelserna gäller fortfarande i fråga om lön
eller annan ersättning som betalas ut före ikraftträdandet
respektive inkomst som uppbärs före ikraftträdandet.