Lag (1990:662) om skatt på vissa premiebetalningar

SFS nr
1990:662
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1990-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:1242
Upphävd
1997-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:1540

1 § Till staten skall betalas skatt enligt denna lag på premier som
erläggs av svensk juridisk person och fysisk person, som är bosatt i
Sverige eller stadigvarande vistas här avseende personförsäkring som
har meddelats i en utomlands bedriven försäkringsrörelse. Med premier
likställs ersättning som lämnats vid sådan överlåtelse som avses i 2 §
under förutsättning att tidigare betalningar för försäkringen inte
varit skattepliktiga enligt denna lag.

Skatt skall dock ej betalas för premier som utgör omkostnad i
näringsverksamhet utom riket. Lag (1995:1540).

2 § Skattskyldig är den som har slutit försäkringsavtal med utländskt
försäkringsföretag eller den som vid överlåtelse av försäkringen trätt i
dennes ställe.

3 § Skatten utgår med 15 procent av premiebeloppet.

4 § Skattskyldighet inträder när betalning sker.

5 § Beskattningsmyndigheten kan på ansökan förklara att
premieskatt inte skall betalas.

Som förutsättning för att en sådan förklaring skall lämnas gäller att
det utländska försäkringsföretaget i den stat där det är
hemmahörande är underkastat en inkomstbeskattning som är
jämförlig med den beskattning som skulle ha följt av en beskattning
enligt lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt eller enligt lagen
(1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel. Om det inte
finns fulla skäl för befrielse får skatten sättas ned till hälften.

Beskattningsmyndighetens beslut i fråga som här avses får
överklagas hos Riksskatteverket. Riksskatteverkets beslut får inte
överklagas. Lag (1993:467).

6 § Skattskyldig skall anmäla sig till beskattningsmyndigheten för
registrering.

7 § Den som är skattskyldig skall lämna deklaration för varje
beskattningsår då betalning skett.

8 § Regler för förfarandet vid beskattningen finns i lagen (1984:151) om
punktskatter och prisregleringsavgifter.

Övergångsbestämmelser

1993:467

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut som meddelats av
beskattningsmyndigheten före ikraftträdandet överklagas enligt
äldre bestämmelser.

1995:1540

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och tillämpas i fråga om
ersättning som lämnas efter den 30 juni 1995.