Lag (1990:663) om ersättningsfonder

SFS nr
1990:663
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1990-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:1230
Upphävd
2000-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:1098

1 § Vid beräkning av inkomst av näringsverksamhet enligt
kommunalskattelagen (1928:370) och lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt får avdrag göras enligt denna lag för belopp som har
avsatts till

1. ersättningsfond för inventarier,

2. ersättningsfond för byggnader och markanläggningar,

3. ersättningsfond för mark och

4. ersättningsfond för djurlager i jordbruk och renskötsel.

I fråga om handelsbolag beräknas avdraget för bolaget.

Vad gäller ersättningsfond för inventarier, ersättningsfond för
byggnader och markanläggningar samt ersättningsfond för djurlager
i jordbruk och renskötsel skall den som enligt bokföringslagen
(1999:1078) är skyldig att upprätta årsredovisning eller årsbokslut
ha satt av ett mot avdraget svarande belopp i räkenskaperna för
beskattningsåret.

Med inventarier, byggnader, markanläggningar och djurlager i
jordbruk och renskötsel förstås vid tillämpning av denna lag
tillgångar som vid inkomsttaxeringen behandlas enligt de bestämmel-
ser som gäller för maskiner och andra inventarier, byggnader,
markanläggningar respektive djurlager i jordbruk och renskötsel.
Som inventarier anses inte tillgångar som avses i punkterna
16 och 17 av anvisningarna till 23 § kommunalskattelagen.
Lag (1999:1098).

2 § Avdrag för avsättning till ersättningsfond får göras om
skattepliktig ersättning erhållits för inventarier, byggnader,
markanläggningar, mark eller för djurlager i jordbruk och
renskötsel som har skadats genom brand eller annan
olyckshändelse.

Sådant avdrag får också göras om skattepliktig ersättning
erhållits för inventarier, byggnader och markanläggningar eller
för mark i samband med att

1. en fastighet har tagits i anspråk genom expropriation eller
liknande förfarande eller annars har avyttrats under sådana
förhållanden att tvångsavyttring måste anses vara för handen
och det inte skäligen kan antas att avyttringen skulle ha ägt
rum även om tvång inte förelegat,

2. en fastighet har avyttrats som ett led i åtgärder för
jordbrukets eller skogsbrukets yttre rationalisering, eller

3. en fastighet har avyttrats till staten därför att
fastigheten på grund av flygbuller inte kan bebos utan påtaglig
olägenhet.

Vidare får sådant avdrag göras om den skattskyldige fått
engångsersättning för inventarier, byggnader och
markanläggningar eller får mark i samband med inskränkning i
förfoganderätten till sin fastighet enligt miljöbalken eller
för motsvarande inskränkningar enligt andra författningar.

Avdrag för avsättning till ersättningsfond får inte göras i
fråga om byggnader, markanläggningar och mark som utgör
omsättningstillgångar i näringsverksamhet. Lag (1998:844).

3 § Avdrag enligt 2 § får inte överstiga den skattepliktiga
ersättningen. Har den skattskyldige med anledning av skadan eller
avyttringen fått avdrag för värdeminskning på inventarier,
byggnader eller markanläggningar med större belopp än han annars
skulle ha varit berättigad till, skall avdraget för avsättning till
ersättningsfond för inventarier eller för avsättning till
ersättningsfond för byggnader och markanläggningar reduceras i
motsvarande mån. Avser ersättningen en avyttrad fastighet får
avdraget för avsättning till ersättningsfond inte överstiga den
skattepliktiga vinsten med anledning av avyttringen samt det
belopp som tagits upp som intäkt av näringsverksamhet enligt
bestämmelserna i punkt 5 första och tredje–sjätte styckena av
anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen (1928:370).

Avdrag för avsättning till ersättningsfond för djurlager i jordbruk
och renskötsel får inte överstiga ett belopp som motsvarar
minskningen av lagerreserven under beskattningsåret. Har lagret
stigit i pris under beskattningsåret får lagerreserven vid
beskattningsårets ingång beräknas på grundval av den procentsats
med vilken lagret vid denna tidpunkt faktiskt nedskrivits och det
återanskaffningsvärde samma lager skulle ha haft vid
beskattningsårets utgång. Lag (1993:1569).

4 § Ersättningsfond för inventarier får tas i anspråk för avskrivning av
inventarier och för kostnader för reparations- och andra
underhållsarbeten på sådana tillgångar samt för nedskrivning av
djurlager i jordbruk och renskötsel.

Ersättningsfond för byggnader och markanläggningar får tas i anspråk för
avskrivning av byggnader och markanläggningar, som inte utgör
omsättningstillgångar i näringsverksamhet, och för avskrivning av
inventarier samt för kostnader för reparations- och underhållsarbeten på
sådana tillgångar. Ersättningsfond för byggnader och markanläggningar
får tas i anspråk även för nedskrivning av djurlager i jordbruk och
renskötsel.

Ersättningsfond för mark får tas i anspråk för anskaffning av mark som
inte utgör omsättningstillgång i näringsverksamhet.

Ersättningsfond för djurlager i jordbruk och renskötsel får tas i
anspråk för nedskrivning av djurlager med högst ett belopp motsvarande
kostnaderna under beskattningsåret för anskaffning av sådana tillgångar,
dock att ett lägre värde på lagret i dess helhet vid beskattningsårets
utgång än som enligt annars gällande regler är medgivet inte godtas.

5 § Ersättningsfond får tas i anspråk för tillgångar som anskaffas och
arbeten som utförs efter bokslutsdagen. Fonden får också tas i anspråk
för byggnader, markanläggningar och mark som har anskaffats under samma
beskattningsår som ersättningen skall tas upp till beskattning. I sådana
fall skall anses som om avsättning till ersättningsfond har gjorts och
fonden omedelbart därefter har tagits i anspråk.

I fråga om avskrivning av byggnader och markanläggningar eller
reparations- och andra underhållsarbeten på sådana tillgångar får den
skattskyldige, såvida arbetet hänför sig till flera beskattningsår och
avdrag på grund av arbetet inte redan har skett, under det sista året ta
fonden i anspråk för avskrivning av tillgångarna eller för täckande av
kostnaderna under de ifrågavarande åren. Vad nu sagts gäller också i
fråga om ny- eller ombyggnad av fartyg eller luftfartyg eller i fråga om
byggnadsinventarier eller markinventarier enligt kommunalskattelagen
(1928:370).

6 § har upphävts genom lag (1993:1569).

7 § Har en ersättningsfond tagits i anspråk enligt denna lag utgör det
ianspråktagna beloppet inte skattepliktig intäkt. Å andra sidan får
sådana utgifter, för vilka fonden har tagits i anspråk, vid taxeringen
inte dras av som driftkostnad. Har fonden tagits i anspråk för
avskrivning av inventarier, byggnader eller markanläggningar, skall vid
beräkning av värdeminskningsavdrag som anskaffningsvärde för tillgången
räknas endast den del av utgifterna som inte har täckts av det
ianspråktagna beloppet. Har fonden tagits i anspråk för anskaffning av
mark skall vid beräkning av ingångsvärdet för marken
anskaffningskostnaden reduceras med det ianspråktagna beloppet. Har
fonden tagits i anspråk får anskaffning av lager skall lagret anses
nedskrivet med det ianspråktagna beloppet.

8 § Vid tillämpning av denna lag skall ett tidigare till ersättningsfond
avsatt belopp anses ha tagits i anspråk före senare avsättningar.

9 § Ersättningsfond skall återföras till beskattning om

1. fonden har tagits i anspråk i strid med 4 eller 5 §,

2. hela eller den huvudsakliga delen av förvärvskällan under
beskattningsåret har överlåtits eller verksamheten har upphört
och fonden inte har övertagits enligt sjätte stycket,

3. företaget har upplösts genom fusion och fonden inte har
övertagits enligt sjätte stycket,

4. beslut har fattats om att det företag som innehar fonden
skall träda i likvidation,

5. beslut har meddelats om att den skattskyldige skall
försättas i konkurs,

6. fonden inte har tagits i anspråk senast under det
beskattningsår för vilket taxering sker under tredje
taxeringsåret efter det då avdrag för avsättningen har
medgetts, eller

7. skattskyldigheten för inkomst av förvärvskällan har upphört
eller om sådan inkomst skall undantas från beskattning på grund
av ett avtal om undvikande av dubbelbeskattning.

Vad som sägs i första stycket 2 gäller inte om avsättningen
grundas på avyttring som avses i 2 § andra stycket 1-3.

Med överlåtelse som avses i första stycket 2 likställs att
förvärvskällan helt eller delvis tillfallit en ny ägare genom
bodelning eller arv eller genom förordnande i testamente.
Skattemyndigheten får dock, om det finns särskilda skäl, medge
att fonden i stället för att återföras till beskattning övertas
av den nya ägaren. Därvid skall bestämmelserna i 11 § tredje
stycket tillämpas.

Har fysisk person fått avdrag för avsättning till
ersättningsfond för byggnader och markanläggningar i fall som
avses i 2 § andra och tredje styckena skall återföring till
beskattning göras till den del fonden motsvarar belopp som
tagits upp som intäkt av näringsverksamhet enligt
bestämmelserna i punkt 5 första och tredje-sjätte styckena av
anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen (1928:370). Fonden
i övrigt skall återföras till beskattning i inkomstslaget
kapital. Ersättningsfond för mark skall återföras till
beskattning i inkomstslaget kapital.

Skattemyndigheten kan, om det finns särskilda skäl, medge att
fond som skall återföras enligt första stycket 6 får behållas
under viss tid, dock längst till och med det beskattningsår för
vilket taxering sker under sjätte taxeringsåret efter det då
avdrag för avsättningen har medgetts.

Har en ekonomisk förening skiftat ut aktier enligt 3 § 8 mom.
tredje stycket nämnda lag får ersättningsfond i föreningen
övertas av det aktiebolag vars aktier skiftats ut. Har fonden
övertagits skall anses som om det övertagande företaget har
gjort avsättningen under det beskattningsår då avsättningen
gjorts hos det överlåtande företaget.

I 11, 18 och 26 §§ lagen (1998:1603) om beskattningen vid
fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser finns
bestämmelser om övertagande av ersättningsfond vid fusion m.m.
Lag (1998:1612).

10 § Har en ersättningsfond återförts till beskattning enligt 9 § skall
som skattepliktig intäkt i det inkomstslag där återföringen görs tas
upp ett särskilt tillägg som svarar mot 30 procent av det återförda
beloppet.

Om det finns synnerliga skäl skall tillägg inte påföras.
Lag (1993:1569).

11 § Skattemyndigheten kan, om det finns särskilda skäl, medge
att ett företags ersättningsfond övertas av ett annat företag.
För sådant medgivande krävs

1. att det ena företaget är moderföretag och det andra
företaget är dess helägda dotterföretag, eller

2. att båda företagen är helägda dotterföretag till samma
moderföretag, eller

3. att det ena företaget är ett svenskt aktiebolag eller en
svensk ekonomisk förening vars aktier eller andelar till mer än
90 procent ägs av moderföretaget tillsammans med eller genom
förmedling av ett eller flera av dess helägda dotterföretag och
det andra företaget antingen är ett annat sådant aktiebolag
eller sådan ekonomisk förening eller också moderföretaget eller
dess helägda dotterföretag.

Vid tillämpning av första stycket avses med moderföretag
svenskt aktiebolag, svensk ekonomisk förening, svensk sparbank,
svenskt ömsesidigt försäkringsföretag eller sådan svensk
stiftelse eller svensk ideell förening som inte är frikallad
från skattskyldighet enligt 7 § 3-6 mom. lagen (1947:576) om
statlig inkomstskatt och med helägt dotterföretag svenskt
aktiebolag eller svensk ekonomisk förening vars aktier eller
andelar till mer än 90 procent ägs av moderföretaget.

Har en ersättningsfond övertagits skall det anses som om det
övertagande företaget gjort avsättning till fonden vid den
tidpunkt då det överlåtande företaget gjorde avsättningen.
Lag (1998:1598).

12 § Skattskyldig, som vid beskattningsårets utgång har ersättningsfond
eller som under beskattningsåret har avvecklat sin ersättningsfond,
skall vid självdeklarationen lämna uppgifter om fondens storlek,
användning och avveckling. Uppgifterna skall lämnas på blankett enligt
fastställt formulär.

Fysisk person skall i fråga om ersättningsfond för byggnad och
markanläggning som avses i 2 § andra och tredje styckena dessutom lämna
uppgift om hur stor del av fonden som motsvarar belopp som tagits upp
som intäkt av näringsverksamhet enligt bestämmelserna i punkt 5 första
och tredje–sjätte styckena av anvisningarna till 22 §
kommunalskattelagen (1928:370).

13 § Skattemyndighetens beslut i ärenden enligt 9 § tredje och femte
styckena samt 11 § får överklagas hos Riksskatteverket.
Riksskatteverkets beslut i sådana ärenden får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

1990:663

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990 och tillämpas första gången vid
1992 års taxering.

1992:1347

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas första gången
vid 1994 års taxering.

1993:1569

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas första
gången vid 1995 års taxering.

1994:783

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994 och tillämpas första gången
vid 1995 års taxering.

1994:1881

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas första
gången vid 1996 års taxering.

1994:1882

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas i fråga om
händelser som inträffar efter ikraftträdandet.

1998:844

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

2. En inskränkning i förfoganderätten till en fastighet enligt
naturvårdslagen (1964:822) skall vid tillämpningen av den nya
lydelsen av 2 § anses som en inskränkning i förfoganderätten
till en fastighet enligt miljöbalken.

1998:1598

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas i
fråga om omständigheter som hänför sig till tiden efter
ikraftträdandet.

1998:1612

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas
första gången vid taxeringen år 2000. Vid denna taxering
tillämpas även äldre bestämmelser i 9 § sjätte stycket.
Lag (1999:647).

1999:1098

Denna lag träder i kraft den 31 december 1999 och tillämpas
första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den
31 december 1999. I fråga om den som är skyldig att upprätta
årsbokslut enligt jordbruksbokföringslagen (1979:141) skall
dock även därefter 1 § tillämpas i sin äldre lydelse.