/r1/ Lag (1990:668) om nedsättning av vissa underhållsbidrag;

SFS nr
1990:668
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1990-06-14
Ändring införd
t.o.m. SFS1990:1449

1 § Denna lag är tillämplig på underhållsbidrag till icke hemmavarande
barn om bidraget har senast bestämts genom dom som meddelats eller avtal
som slutits före den 1 januari 1991 och är bestämt i svenskt mynt.

2 § Ett underhållsbidrag som avses i 1 § skall den 1 februari 1991
sättas ned med 75 kronor per månad, om bidraget uppgår till minst 250
kronor per månad eller 3 000 kronor för helt år.

Uppgår underhållsbidraget till lägre belopp, skall det sättas ned med 30
procent av det belopp som utgår. Om bidraget efter ändringen slutar på
öretal, skall det avrundas nedåt till helt krontal.

Om nedsättningen skulle understiga 25 kronor per månad eller 300 kronor
för helt år, skall underhållsbidraget kvarstå oförändrat.

Skall underhållsbidraget vid i första stycket angiven tidpunkt ändras
enligt lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag skall
nedsättning enligt första–tredje styckena ske innan sådan ändring görs.
Lag (1990:1449).

3 § Utan hinder av bestämmelserna i denna lag får rätten efter yrkande
besluta på annat sätt om bidragsskyldigheten, när reglerna om
underhållsbidrag i föräldrabalken föranleder det.