Lag (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

SFS nr
1990:676
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1990-06-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1250

1 § Skatt enligt denna lag betalas till staten för ränta på

1. skogskonto och skogsskadekonto som avses i 21 kap. 21 §
inkomstskattelagen (1999:1229), och

2. upphovsmannakonto som avses i 32 kap. 1 §
inkomstskattelagen. Lag (1999:1265).

2 § Skattskyldig är innehavaren av sådant konto som anges i 1 §.

3 § Skatt tas ut med 15 procent av den ränta som gottskrivs
kontot. Skattebeloppet skall avrundas till närmast lägre hela
krontal.

Skatt tas dock inte ut på ränta som avser tid efter det att
kontomedel skall tas upp till beskattning enligt 21 eller 32
kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

Skatt tas inte heller ut om den gottskrivna räntan understiger
100 kronor. Lag (2000:1344).

4 § Ärenden om skatt enligt denna lag prövas av Skatteverket.

I ärenden och mål om skatt enligt denna lag gäller
bestämmelserna om ersättning för kostnader för ombud, biträde
eller utredning i 43 kap., 68 kap. 2 § och 71 kap. 4 §
skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2011:1250).

4 a § Samtliga uppgifter som skall lämnas enligt denna lag
skall till sina belopp anges i svenska kronor.
Lag (2000:51).

5 § Vid varje tillfälle då ränta gottskrivs ett konto enligt
3 § skall kreditinstitutet för kontohavarens räkning innehålla
skatt på räntan. Lag (2004:433).

6 § Kreditinstitutet skall före utgången av månaden efter den
månad då räntegottskrivning skett på blankett som fastställs av
Skatteverket – eller efter särskilt medgivande på annat
lämpligt sätt – till Skatteverket lämna uppgifter om
kontohavare, kontoslag, kontobehållning, gottskriven ränta och
innehållen skatt. Lag (2004:433).

7 § Har kreditinstitutet underlåtit att innehålla skatt är det
betalningsskyldigt för belopp som skulle ha innehållits.
Skatteverket får meddela beslut om sådan betalningsskyldighet
senast femte året efter det år då beloppet skulle ha
innehållits. Lag (2004:433).

8 § Kreditinstitutet skall betala skatten till Skatteverket
inom den tid som anges i 6 §. Betalning skall göras genom
insättning på särskilt konto. Inbetalning anses ha skett den
dag inbetalningskort eller gireringshandlingar kommit in till
Posten Aktiebolag eller, om staten har ingått avtal om
förmedling av skatteinbetalningen med en bank, till banken.
Lag (2004:433).

9 § Har skatt inte betalats in inom den tid som anges i 6 §
tas en dröjsmålsavgift ut enligt lagen (1997:484) om
dröjsmålsavgift. Skatteverket får medge befrielse helt eller
delvis från skyldigheten att betala dröjsmålsavgift, om det
finns särskilda skäl. Lag (2003:656).

10 § Skatt eller dröjsmålsavgift som inte har betalats in i rätt tid
skall lämnas för indrivning. Regeringen får föreskriva att
indrivning inte behöver begäras för ett ringa belopp.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om
indrivning av statliga fordringar m. m. Vid indrivning får
verkställighet enligt utsökningsbalken ske.

Överklagande inverkar inte på skyldigheten att betala skatt eller
dröjsmålsavgift. Lag (1993:916).

11 § Har skatt innehållits och betalats in med för högt belopp skall
återbetalning till den skattskyldige ske med vad som betalats för
mycket.

Ansökan om återbetalning skall göras skriftligen hos
Skatteverket före utgången av femte året efter det år då skatt
inbetalades enligt 8 §. Lag (2003:656).

12 § För kontroll beträffande skatten får Skatteverket meddela
beslut om revision hos kreditinstitutet.

Vid revisionen gäller bestämmelserna i skatteförfarandelagen
(2011:1244) om

1. revision i 41 kap.,

2. vitesföreläggande i 44 kap.,

3. bevissäkring i 45 kap., 68 kap. 1 och 3 §§ samt 69 kap. 2–
12 och 18 §§, samt

4. uppgifter och handlingar som ska undantas från kontroll i
47 kap. och 68 kap. 1 och 3 §§. Lag (2011:1250).

13 § Skatteverkets beslut enligt denna lag får hos
förvaltningsrätten överklagas av den skattskyldige, av banken
och av det allmänna ombudet hos Skatteverket. Beslut om
revision enligt 12 § får dock inte överklagas.

Ett överklagande av den skattskyldige eller banken skall ha
kommit in inom två månader från den dag då klaganden fick del
av beslutet. Ett överklagande av det allmänna ombudet skall ha
kommit in inom två månader från den dag då beslutet
meddelades. Lag (2011:1250).

14 § Bestämmelserna i 67 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244)
om överklagande av förvaltningsrättens och kammarrättens beslut
gäller för mål enligt denna lag. Lag (2011:1250).

15 § Har upphävts genom lag (2011:1250).

Övergångsbestämmelser

1990:676

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 och tillämpas på räntor som
belöper på tid efter ikraftträdandet.

1992:649

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre föreskrifter gäller
dock fortfarande i fråga om skatt som förfallit till betalning före
ikraftträdandet.

1993:464

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

Vid överklagande av beslut som meddelats av Riksskatteverket före
ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser. Vid överklagande av
den skattskyldige skall allmänna ombudets funktion fullgöras av
Riksskatteverket. Överklagande av sådant beslut meddelat av
Riksskatteverket skall dock ges in till Skattemyndigheten i
Kopparbergs län.

1999:1265

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande i fråga om ränta som gottskrivits före
ikraftträdandet.

2000:476

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Om Skattemyndigheten
i Gävle har meddelat ett beslut före ikraftträdandet och
beslutet har överklagats, skall Riksskatteverket föra det
allmännas talan vid allmän förvaltningsdomstol.

2000:1344

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande i fråga om ränta som gottskrivits före
ikraftträdandet.

2003:541

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2. Äldre bestämmelser tillämpas i de fall 11 §
förmånsrättslagen (1970:979), i sin lydelse enligt lagen
(1975:1248) om ändring i nämnda lag, tillämpas.

2003:656

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter
i 13 § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har
meddelats före ikraftträdandet.

2011:1250

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Lagen tillämpas på ränta som gottskrivs efter utgången av
2011.

3. Den nya bestämmelsen i 4 § andra stycket tillämpas på
kostnader i ärenden och mål som inleds efter utgången av 2011.