Lag (1990:686) om upphävande av vissa fondförfattningar, m.m.

SFS nr
1990:686
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1990-06-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:1896

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att följande lagar skall upphöra
att gälla vid utgången av år 1997, nämligen

1. förordningen (1942:371) om rätt att vid taxering till kommunal
inkomstskatt samt statlig inkomst- och förmögenhetsskatt åtnjuta
avdrag för avsättning till investeringsfond,

2. förordningen (1947:174) om investeringsfonder,

3. lagen (1955:256) om investeringsfonder för
konjunkturutjämning i den mån denna lag på grund av
bestämmelserna i punkt 3 av övergångsbestämmelserna till lagen
(1979:609) om allmän investeringsfond alltjämt gäller,

4. lagen (1980:456) om insättning på tillfälligt vinstkonto,

5. lagen (1982:1185) om inbetalning på särskilt investeringskonto,

6. lagen (1984:1090) om inbetalning på förnyelsekonto.

Kvarstående avsättningar enligt nämnda lagar skall återföras till
beskattning vid 1996 års taxering eller, om företaget inte skall
taxeras detta år, vid 1997 års taxering. Har skattskyldigheten för
inkomst av förvärvskällan upphört eller skall sådan inkomst
undantas från beskattning på grund av ett avtal om undvikande av
dubbelbeskattning, skall kvarstående avsättningar omedelbart
återföras till beskattning. Något särskilt tillägg skall inte tas upp
vid återföringen. Lag (1994:1896).

Ianspråktagande av fond skall fr. o. m. 1992 års taxering ske i
inkomstslaget näringsverksamhet. Vid prövning av frågan om
företagets verksamhet förändrats på sådant sätt att återföring till
beskattning skall ske tidigare än som sägs i föregående stycke skall
företagets verksamhet bedömas enligt de bestämmelser om
inkomstslag och förvärvskällor som gällt t. o. m. 1991 års taxering.

Övergångsbestämmelser

1994:1896

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas på
händelser som inträffar efter ikraftträdandet.