/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1990:7) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet;

SFS nr
1990:7
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1990-01-08
Författningen har upphävts genom
SFS1992:1034
Upphävd
1992-11-20

Riksgäldskontoret föreskriver följande med stöd av 10 § lagen (1988:846)
om ungdomsbosparande samt 1 § förordningen (1989:248) med instruktion
för riksgäldskontoret.

På medel som står inne på ett konto anslutet till ungdomsbosparandet
enligt lagen (1988:846) om ungdomsbosparande skall den bank eller
sparkassa som för kontot betala lägst 10,5 procent årlig ränta.

För den kalendermånad, då insättning eller uttag sker, får på det
insatta respektive uttagna beloppet betalas en lägre årlig ränta än som
sägs i första stycket, dock lägst 2 procent.