Förordning (1990:700) om behörighet till och tillsättande av vissa tjänster vid Läkemedelsverket

SFS nr
1990:700
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1990-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:34
Upphävd
2006-03-31
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:395

1 § Tjänst som professor vid Läkemedelsverket tillsätts av regeringen
efter förslag av verket.

2 § Behörig till tjänst som professor är den som har

1. vetenskaplig skicklighet och beprövad erfarenhet i ämne inom
tjänstens verksamhetsområde och

2. skicklighet att ge undervisning i sådant ämne.

Utöver vad som sägs i första stycket skall den som får tjänst som
professor vid farmakoterapevtiska enheten vara behörig till tjänst för
läkare med specialistkompetens vid avdelning för klinisk farmakologi
eller vid medicinsk enhet. Förordning (1991:824).

3 § Innan Läkemedelsverket lämnar förslag om tillsättande av en tjänst
som professor skall verket inhämta yttranden från minst tre sakkunniga
som verket utser efter samråd med farmacevtiska eller medicinska
fakultetskollegiet vid universitet i Uppsala.

4 § De sakkunniga skall med kortfattad motivering ange skickligheten hos
de sökande som de anser i första hand bör komma i fråga till tjänsten
samt ordningen mellan dem. Detta sker i skriftligt utlåtande, om
Läkemedelsverket inte beslutar annat.

5 § Läkemedelsverket får även begära in annan utredning än som avses
i 4 §.

6 § Läkemedelsverket skall föreslå den sökande som verket anser bör
främst komma i fråga. Om det finns särskilda skäl, får verket i sitt
förslag ange högst två sökande som därefter bör komma i fråga samt
ordningen mellan dem.

Läkemedelsverket skall ange skälen för sitt förslag. Om endast en
sökande har anmält sig och verket föreslår att denne skall få
tjänsten, får dock skälen utelämnas helt eller delvis.

7 § har upphävts genom förordning (1995:395).

Övergångsbestämmelser

1990:700

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1981:675) med föreskrifter
om behörighet till och tillsättande av vissa tjänster vid
socialstyrelsens läkemedelsavdelning.