Förordning (1990:708) om koldioxidskatt

SFS nr
1990:708
Departement/myndighet
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1990-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1784
Upphävd
1995-01-01

1 § Vid registrering enligt 3 § första stycket lagen (1990:582) om
koldioxidskatt är 1 § förordning (1964:351) om allmän energiskatt
tillämplig och vid registrering enligt 3 § andra stycket nämnda lag är 1
§ förordningen (1981:432) om bensinskatt tillämplig.

2 § Beskattningsmyndigheten skall i fråga om skattepliktiga bränslen
snarast möjligt underrätta generaltullstyrelsen om verkställda
registreringar och avregistreringar. Förordning (1993:499).

3 § Föreskrifter om införsel till landet av skattepliktigt bränsle
meddelas av generaltullstyrelsen efter samråd med riksskatteverket.