Förordning (1990:709) om svavelskatt

SFS nr
1990:709
Departement/myndighet
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1990-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1784
Upphävd
1995-01-01

1 § Vid registrering enligt 3 § lagen (1990:587) om svavelskatt får
lagerhållning, återförsäljning och förbrukning anses ske i större
omfattning, om den som ansöker om registrering

1. normalt håller i lager minst 750 ton skattepliktigt fast bränsle
eller minst 500 kubikmeter skattepliktigt flytande bränsle eller

2. har en årlig omsättning av minst 7 500 ton skattepliktigt fast
bränsle eller minst 5 000 kubikmeter skattepliktigt flytande bränsle.

Om den som ansöker om registrering omsätter eller håller i lager både
fasta och flytande skattepliktiga bränslen skall vid tillämpningen av
första stycket varje kubikmeter flytande bränsle räknas om till 1,5 ton
fast bränsle.

2 § Beskattningsmyndigheten skall i fråga om skattepliktiga bränslen
snarast möjligt underrätta generaltullstyrelsen om verkställda
registreringar och avregistreringar. Förordning (1993:500).

3 § Föreskrifter om införsel till landet av skattepliktigt bränsle
meddelas av generaltullstyrelsen efter samråd med riksskatteverket.