Förordning (1990:730) med instruktion för teknikvetenskapliga forskningsrådet;

SFS nr
1990:730
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1990-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:860
Upphävd
1993-07-01

/r3/ Uppgifter

1 § Teknikvetenskapliga forskningsrådet har till uppgift att främja och
stödja vetenskapligt betydelsefull grundforskning inom det tekniska
området.

Forskningsrådet skall verka för att information om forskning och
forskningsresultat sprids.

Forskningsrådet skall samverka med andra myndigheter och organ inom
forskningens område.

2 § Forskningsrådet skall särskilt

1. fördela medel till forskning och därmed sammanhängande verksamhet,

2. allsidigt och öppet granska den forskning till vilken medel har
begärts hos rådet samt utvärdera den forskning till vilken rådet har
fördelat medel,

3. undersöka vilka forskningsbehov som är angelägna inom olika
forsknings- och samhällsområden, redovisa resultaten av dessa
undersökningar samt ta initiativ till och främja forskning som behövs
för att tillgodose sådana behov,

4. i samverkan med andra forskningsstödjande organ dels undersöka vilka
forskningsuppgifter som är av gemensamt intresse, dels besluta om
avgränsningen mellan rådet och övriga forskningsstödjande organ i fråga
om sådana forskningsuppgifter,

5. främja och ta initiativ till internationellt forskningssamarbete och

6. främja publicering av vetenskapliga resultat.

Forskningsrådets beslut om beviljande av medel får avse högst tre år.
Forskningsrådet kan besluta om att medel som det har beviljat inte
längre skall utgå, om den verksamhet som medlen avser inte uppfyller de
krav som bör ställas.

/r3/ Verksförordningens tillämpning

3 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall
tillämpas på forskningsrådet:

14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

16 § om interna föreskrifter,

17 § om inhämtande av uppgifter,

18 § om ärendeförteckning,

27 § om rätt att besluta i vissa frågor.

29 § om myndighetens beslut.

/r3/ Sammansättning

4 § Teknikvetenskapliga forskningsrådet består av en ordförande och tio
andra ledamöter. För varje ledamot utom ordföranden finns en personlig
ersättare.

Forskningsrådet utser vice ordförande inom sig.

/r3/ Organisation

5 § Vid forskningsrådet finns en huvudsekreterare och en kanslichef.

Huvudsekreteraren svarar för beredningen av de ärenden som skall avgöras
av rådet, utom sådana ärenden som avses i tredje stycket.
Huvudsekreteraren svarar under rådet för planering och uppföljning av
verksamheten.

Kanslichefen svarar för beredningen av de ärenden rörande kansliet som
skall avgöras av rådet och som inte till följd av huvudsekreterarens
uppgifter ankommer på denne. Kanslichefen svarar under rådet för den
ekonomiska redovisningen och medelsförvaltningen.

Forskningsrådet får inrätta de beredande och rådgivande organ som
behövs.

/r3/ Ärendenas handläggning

6 § Forskningsrådet avgör sin ärenden vid sammanträde med rådet, om inte
något annat följer av andra stycket.

Rådet får i arbetsordningen eller i särskilda beslut överlämna till
tjänsteman eller beredande eller rådgivande organ att avgöra ärenden,
som inte behöver prövas av rådet.

7 § Forskningsrådet är beslutfört när ordföranden och minst hälften av
de andra ledamöterna är närvarande.

Ersättare har rätt att närvara vid sammanträde med rådet, även om de
inte har kallats in i någon ledamots ställe. De får delta i
överläggningarna men inte i besluten.

8 § Om ett ärende är så brådskande att forskningsrådet inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelande
mellan ordföranden och så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

Om det förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med
rådet.

9 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får dock medges att ärenden som avgörs enligt 6 § andra
stycket inte behöver föredras.

10 § Huvudsekreteraren och kanslichefen får, envar inom sitt område,
uppdra åt tjänsteman vid rådet att begära in förklaringar, upplysningar
och yttranden i ärenden.

/r3/ Tjänstetillsättning

11 § Ordföranden och tre av de övriga ledamöterna utses av regeringen.
Återstående ledamöter utses enligt föreskrifter i förordningen
(1979:728) om elektorsförsamling vid forskningsråd. Ersättarna utses i
samma ordning som de ordinarie ledamöterna.

Uppstår vakans för ledamot eller ersättare som utses enligt förordningen
om elektorsförsamling vid forskningsråd, utser regeringen efter förslag
av rådet en ny ledamot eller suppleant för återstående delen av
mandatperioden

Ordföranden och övriga ledamöter samt ersättare utses för tre år.

Ledamot får inte utses för mer än två mandatperioder i följd.

12 § Huvudsekreteraren förordnas av forskningsrådet för sammanlagt högst
sex år.

Tjänsten som kanslichef tillsätts av regeringen. Övriga tjänster vid
rådets kansli tillsätts av rådet.

Andra tjänster tillsätts i enlighet med bestämmelserna i förordningen
(1986:364) om tjänster vid forskningsråd eller, såvitt avser
doktorander, förordningen (1985:310) om doktorandtjänster.

/r3/ Bisysslor

13 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av forskningsrådet även i
fråga om tjänst som tillsätts av regeringen.

/r3/ Särskilda föreskrifter

14 § Forskningsrådet skall, efter samråd med forskningsrådsnämnden och
de myndigheter som förvaltar medel som rådet anvisat, meddela
föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas vid ansökan om medel
och om villkor för disposition och redovisning av dessa samt om
skyldighet för mottagare att till rådet lämna redogörelse för den
verksamhet för vilken medlen utgår.

/r3/ Överklagande

15 § Forskningsrådets beslut att bevilja eller avslå ansökan om medel
får inte överklagas.

Rådets övriga beslut får överklagas hos regeringen, om något annat inte
följer av
— lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att
pröva vissa mål,
— lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,
— andra föreskrifter.

Övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990.

Den första mandatperioden omfattar tiden 1 december 1990–30 juni 1995.
Vid tillämpning av 11 § skall denna tid räknas som en mandatperiod.

Till dess ledamöterna i det teknikvetenskapliga forskningsrådet utsetts
enligt 11 §, dock längst till den 1 december 1990, skall det tekniska
forskningsrådet inom styrelsen för teknisk utveckling fullgöra de
uppgifter som ankommer på det teknikvetenskapliga forskningsrådet.