Handelskammarförordning (1990:733)

SFS nr
1990:733
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1990-06-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:730

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om auktorisation av
handelskamrar m.m. i anslutning till lagen (1990:515) om
auktorisation av handelskamrar.

Ansökan om auktorisation

2 § Ansökan om auktorisation av en handelskammare skall vara ställd
till regeringen men ges in till Kommerskollegium.

3 § Till ansökan om auktorisation skall det fogas bestyrkta kopior
av de stadgar och andra bestämmelser som gäller för
handelskammarföreningenoch handelskammaren samt, där det är
möjligt, de verksamhetsberättelseroch bokslut som senast upprättats
i verksamheten.

4 § Kommerskollegium skall bereda ärenden om auktorisation och
tillsammans med eget yttrande överlämna handlingarna i sådana
ärenden till regeringen.

Under beredningen skall kollegiet höra lokala och regionala
näringslivsorganisationer och myndigheter, berörda handelskamrar
samt Svenska handelskammarförbundet.

Ändring av stadgar

5 § Frågor om fastställelse av stadgeändringar enligt 8 § lagen
(1990:515) om auktorisation av handelskamrar prövas av
Kommerskollegium.

Vissa dokument för handelsändamål

6 § De auktoriserade handelskamrar som Kommerskollegium efter
samråd med Tullverket utser får utfärda

1. sådana ursprungscertifikat som avses i artikel 11.2 i
konventionen den 3 november 1923 (SÖ 1926:9) som rör förenkling
av tullformaliteterna och i bilaga 12 till kommissionens
förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92
om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen,

2. efter Tullverkets godkännande, varucertifikat EUR.1 enligt
de bestämmelser om förmånstull som avses i artikel 20.3 d och e
i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om
inrättande av en tullkodex för gemenskapen,

3. sådana särskilda certifikat som rör införsel och leverans
till Sverige av en i tredje land tillverkad vara som kan
behövas för att tillverkningslandet med hänsyn till där
gällande exportrestriktioner ska medge utförsel av varan, och

4. de intyg om faktiskt utövande av verksamhet som krävs för
att som egenföretagare eller anställd utöva sådan verksamhet
som avses i bilaga IV i Europaparlamentets och rådets direktiv
2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av
yrkeskvalifikationer, ändrat genom rådets direktiv 2006/100/EG.

Uppdrag som avses i första stycket får endast meddelas en
handelskammare som har tillräckliga personella och andra
resurser för verksamhet med det särskilda slag av dokument som
det är fråga om. Är förutsättningarna inte längre uppfyllda,
ska uppdraget återkallas.

I fråga om certifikat som avses i första stycket 1 ska
handelskamrarna tilllämpa rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av
den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för
gemenskapen och förordning (EEG) nr 2454/93.

Samråd med Tullverket enligt första stycket behöver inte ske i
fråga om intyg som avses i första stycket 4.
Förordning (2007:730).

7 § En handelskammare som fått sådant uppdrag som anges i 6 § skall
utse en eller flera personer som är ansvariga för verksamheten, liksom
personer som har rätt att företräda kammaren vid utfärdandet av
dokument som avses i 6 § första stycket.

8 § En handelskammare har rätt att ta ut skälig ersättning av den som
anlitar kammaren för att få ett sådant dokument som avses i 6 §.

9 § Närmare föreskrifter om skyldighet för handelskamrar att lämna
uppgifter om utfärdade dokument enligt 6 § första stycket och om där
avsedd verksamhet i övrigt får meddelas av Kommerskollegium efter
samråd med Tullverket. Förordning (1999:510).

Tillsyn

10 § I fråga om verksamhet som avses i 6 § och annan
intygsgivning för handelsändamål står auktoriserade
handelskamrar under tillsyn av Kommerskollegium. Vad avser
utfärdande av varucertifikat EUR.1 enligt 6 § första stycket 2
står dock auktoriserade handelskammare under tillsyn av
Tullverket.

Den i 12 § lagen (1990:515) om auktorisation av handelskamrar
avsedda berättelsen skall lämnas till kollegiet.
Förordning (2004:692).

11 § Auktoriserade handelskamrar skall lämna Kommerskollegium de
upplysningar om sin verksamhet som behövs för den i 10 § angivna
tillsynen.

Överklagande

12 § Beslut varigenom Kommerskollegium har avslagit en framställning
om fastställande av ändring i stadgar för en handelskammarförening
eller för en auktoriserad handelskammare får överklagas hos regeringen.
Beslut i övriga frågor får inte överklagas.

Bilagan har upphävts genom förordning (2007:730).