Förordning (1990:739) med instruktion för Socialvetenskapliga forskningsrådet

SFS nr
1990:739
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1990-06-19
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:1198
Upphävd
2001-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:1696

Uppgifter

1 § Socialvetenskapliga forskningsrådet har till uppgift att främja
och stödja betydelsefull grundforskning och tillämpad forskning inom
socialvetenskap, socialpolitik och folkhälsovetenskap samt informera
om kunskapläge och aktuell forskning. Förordning (1996:620).

2 § Forskningsrådet skall särskilt

1. fördela medel till forskning och därmed sammanhängande
verksamhet,

2. allsidigt och öppet granska den forskning till vilken medel har
begärts hos rådet samt utvärdera den forskning till vilken rådet har
fördelat medel,

3. undersöka vilka forskningsbehov som är angelägna inom olika
forsknings- och samhällsområden, redovisa resultaten av dessa
undersökningar samt ta initiativ till och främja forskning som behövs
för att tillgodose sådana behov,

4. i samverkan med andra forskningsstödjande organ dels undersöka
vilka forskningsuppgifter som är av gemensamt intresse, dels besluta
om avgränsningen mellan rådet och övriga forskningsstödjande organ i
fråga om sådana forskningsuppgifter,

5. främja och ta initiativ till internationellt forskningssamarbete,

6. främja publicering av vetenskapliga resultat, och

7. inom sitt verksamhetsområde främja jämställdhet mellan kvinnor
och män.

Forskningsrådets beslut att bevilja medel får avse högst sex år.
Forskningsrådet kan besluta att medel som det har beviljat inte
längre skall utgå, om den verksamhet som medlen avser inte uppfyller
de krav som bör ställas. Förordning (1996:620).

Sammansättning

3 § Socialvetenskapliga forskningsrådet består av en ordförande och tio
andra ledamöter. För varje ledamot utom ordföranden finns en personlig
ersättare.

Forskningsrådet utser vice ordförande inom sig.

Organisation

4 § Vid forskningsrådet finns en huvudsekreterare och en kanslichef.

Huvudsekreteraren svarar för beredningen av de ärenden som skall avgöras
av rådet, utom sådana ärenden som avses i tredje stycket.
Huvudsekreteraren svarar under rådet för planering och uppföljning av
verksamheten.

Kanslichefen svarar för beredningen av de ärenden rörande kansliet som
skall avgöras av rådet och som inte till följd av huvudsekreterarens
uppgifter ankommer på denne. Kanslichefen svarar under rådet för den
ekonomiska redovisningen och medelsförvaltningen.

Forskningsrådet får inrätta de beredande och rådgivande organ som
behövs.

Verksförordningens tillämpning

5 § Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på forskningsrådet:

16 § om medverkan i EU-arbetet,

18 § om myndighetens organisation,

27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

30 § om ärendeförteckning, och

31 § om myndighetens beslut.

Rådet har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i
6-9, 11, 13 och 15 §§ verksförordningen. Förordning (1996:620).

Ärendenas handläggning

6 § Forskningsrådet avgör sina ärenden vid sammanträde med rådet, om
inte annat följer av andra stycket.

Rådet får i arbetsordningen eller i särskilda beslut överlämna till
tjänsteman eller beredande eller rådgivande organ att avgöra ärenden,
som inte behöver prövas av rådet.

7 § Forskningsrådet är beslutfört när ordföranden och minst hälften av
de andra ledamöterna är närvarande.

Ersättare har rätt att närvara vid sammanträde med rådet, även om de
inte har kallats in i någon ledamots ställe. De får delta i
överläggningarna men inte i besluten.

8 § Om ett ärende är så brådskande att forskningsrådet inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelande
mellan ordföranden och så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med
rådet.

9 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får dock medges att ärenden som avgörs enligt 6 § andra
stycket inte behöver föredras.

10 § Huvudsekreteraren och kanslichefen får, envar inom sitt område,
uppdra åt tjänsteman vid rådet att begära in förklaringar, upplysningar
och yttranden i ärenden.

Tjänstetillsättning m. m.

11 § Ordföranden och tre av de övriga ledamöterna utses av
regeringen. Återstående ledamöter utses på samma sätt som
föreskrivs i förordningen (1979:728) om elektorsförsamling vid
forskningsråd. Ersättarna utses på samma sätt som de ordinarie
ledamöter de ersätter.

Uppstår vakans för ledamot eller ersättare som utses enligt
förordningen om elektorsförsamling vid forskningsrådet, utser
regeringen för återstående delen av mandatperioden en ny
ledamot eller ersättare efter förslag av rådet.

Ordföranden och övriga ledamöter samt ersättare utses för tre
år. Ingen ledamot får utses för mer än två mandatperioder i
följd.

En mandatperiod skall alltid påbörjas vid ett årsskifte.
Förordning (1998:351).

12 § Huvudsekreteraren anställs av forskningsrådet för
sammanlagt högst sex år.

Kanslichefen och övrig personal vid rådets kansli anställs av
rådet.

Andra anställningar beslutas enligt förordningen (1986:364) om
anställningar vid forskningsråd. Förordning (1998:1696).

13 § har upphävts genom förordning (1996:620).

Särskilda föreskrifter

14 § Forskningsrådet skall, efter samråd med forskningsrådsnämnden och
de myndigheter som förvaltar medel som rådet anvisat, meddela
föreskrifter om

— vilka uppgifter som skall lämnas vid ansökan om medel,

— villkor för disposition och redovisning av medlen,

— skyldighet för mottagare att till rådet lämna redogörelse för den
verksamhet för vilken medlen beviljats.

15 § har upphävts genom förordning (1998:351).

Överklagande

16 § Forskningsrådets beslut att bevilja eller avslå ansökan om
medel får inte överklagas. I övrigt gäller om överklagande 35 §
verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:620).

Övergångsbestämmelser

1990:739

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990.

2. Som första mandatperiod vid tillämpning av 11 § skall gälla tiden den
1 december 1990–den 30 juni 1995.

3. För tiden intill den 1 december 1990 skall de personer som intill
utgången av juni 1990 var förordnade som ledamöter respektive ersättare
i styrelsen för delegationen för social forskning fullgöra de uppgifter
som ankommer på det socialvetenskapliga forskningsrådet.

1998:351

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1998.

2. Som första mandatperiod vid tillämpning av 11 § skall gälla
tiden fr.o.m. den 1 januari 1999.

3. För tiden intill den 1 januari 1999 skall de personer som
intill utgången av juni 1998 var förordnade som ledamöter
respektive ersättare i styrelsen fortsatt fullgöra sina
uppgifter.