/r1/ Lag (1990:749) om valutareglering;

SFS nr
1990:749
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1990-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS1992:1602
Upphävd
1993-01-01

/r4/ Förordnande om valutareglering

1 § Efter samråd med riksbanken får regeringen förordna om
valutareglering, om landet är i krig eller krigsfara eller det råder
utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara
som landet har befunnit sig i.

I annat fall än som avses i första stycket får regeringen inom ramen för
en framställning som gjorts av fullmäktige i riksbanken förordna om
valutareglering för en tid av högst sex månader, om valutamarknaden och
valutapolitiken utsätts för allvarliga störningar till följd av
utomordentligt stora kortfristiga kapitalrörelser. Om det är uppenbart
att sådana förhållanden skulle inträda på nytt om regleringen upphävdes,
får regeringen på framställning av fullmäktige i riksbanken meddela ett
nytt sådant förordnande.

Om det inte längre finns skäl för valutareglering, skall regeringen
omedelbart förordna att regleringen skall upphöra.

2 § Varje förordnande enligt 1, 3 eller 12 § skall inom en månad från
beslutet underställas riksdagen för godkännande. Om riksmöte inte pågår,
skall förordnandet underställas riksdagen inom en månad från början av
det närmast följande riksmötet. Om inte underställning sker, upphör
förordnandet att gälla.

3 § Valutareglering innebär att transaktioner, som är av sådan art att
de kan ha betydelse för valutapolitiken (valutatransaktioner) och som
anges i förordnande om valutareglering, inte får genomföras utan
tillstånd av riksbanken. Valutareglering enligt 1 § andra stycket får
bara avse in- eller utförsel av pengar eller andra tillgångar.

Om regeringen har förordnat om valutareglering, får regeringen förordna
att riksbanken för ett tillstånd till valutatransaktion får

1. ta ut en avgift som skall tillfalla riksbanken, eller

2. bestämma att ett visst belopp under en viss tid skall vara insatt på
konto i riksbanken.

Om regeringen har förordnat om valutareglering med stöd av 1 § första
stycket, får regeringen förordna att den som innehar utländska
betalningsmedel, tillgodohavanden på konton i utländskt myntslag eller
utländska fondpapper skall erbjuda riksbanken eller någon av riksbanken
utsedd bank att mot kontant betalning i svenska kronor lösa in dessa.

/r4/ Valutaregleringens administration

4 § Riksbanken skall meddela de föreskrifter som behövs för
tillämpningen av förordnanden enligt 1, 3 och 12 § § .

5 § Riksbanken får bemyndiga en auktoriserad valutahandlare att meddela
tillstånd enligt denna lag. Anser sig valutahandlaren inte kunna bifalla
en ansökan, skall denna överlämnas till riksbanken.

6 § Föreskrifter enligt 4 § beslutas av fullmäktige i riksbanken.

Riksbankens beslutanderätt i övrigt enligt denna lag utövas inom
riksbanken av en styrelse (valutastyrelsen) och under styrelsen av en
direktion (valutadirektionen) eller enskilda tjänstemän. Fullmäktige i
riksbanken får överlåta åt valutastyrelsen att besluta om föreskrifter
enligt 4 § som är av mindre principiell betydelse.

7 § Valutastyrelsen skall bestå av fem ledamöter. En av ledamöterna
utses av regeringen och de övriga av fullmäktige i riksbanken. Av de
ledamöter fullmäktige utser skall minst två utses utom riksbanken.

För varje ledamot skall en suppleant utses.

Fullmäktige i riksbanken utser bland valutastyrelsens ledamöter
ordförande och vice ordförande.

8 § Bestämmelser om fördelningen av beslutanderätten mellan
valutastyrelsen, valutadirektionen och enskilda tjänstemän samt om
sammansättningen av valutadirektionen beslutas av fullmäktige i
riksbanken.

9 § Om regeringen har meddelat ett förordnande om inlösen enligt 3 §
tredje stycket och det föreligger oenighet om vilket värde i utländskt
myntslag som skall ligga till grund för ersättningen eller efter vilken
kurs omräkningen till svenska kronor skall göras, skall ersättningen
bestämmas av en nämnd (valutanämnden).

Valutanämnden skall bestå av tre personer. Regeringen utser ordförande.
En av de övriga ledamöterna utses av riksbanken och den andra av
rikssammanslutningen för handelskamrar.

Till grund för nämndens beslut skall läggas en bedömning av det pris och
den kurs som skulle ha kunnat uppnås vid en frivillig avyttring.

Nämndens beslut får överklagas till Svea hovrätt.

10 § Den som har tagit befattning med ett ärende som avses i denna lag
får inte obehörigen röja vad han har fått veta om en enskilds personliga
eller ekonomiska förhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i
sekretesslagen ( 1980:100).

Den som bryter mot förbudet i första stycket skall inte dömas till
ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken.

/r4/ Uppgiftsskyldighet och kontroll

11 § Om regeringen har förordnat om valutareglering, får riksbanken
meddela före skrifter om skyldighet för den, som för egen eller någon
annans räkning har gjort en valutatransaktion, att om transaktionen
lämna de uppgifter och visa upp de handlingar som behövs för kontroll av
valutaregleringens efterlevnad.

12 § Om regeringen har förordnat om valutareglering med stöd av 1 §
första stycket, får regeringen förordna att riksbanken eller
posttjänstemän som riksbanken utser har rätt att öppna och granska de
brev och andra försändelser till eller från utlandet som finns inom
postverket.

13 § Om det med stöd av denna lag har föreskrivits begränsningar eller
förbud mot att föra tillgångar in i eller ut ur landet, får
tullmyndigheterna kontrollera att föreskrifterna följs.

För kontrollen gäller

— tullagen (1987:1065) i tillämpliga delar, varvid det som sägs om
varor skall avse tillgångar som omfattas av valutaregleringen, samt

— bestämmelserna om förundersökning m.m., beslag, husrannsakan,
kroppsvisitatio n och ytlig kroppsbesiktning i lagen (1960:418) om
straff för varusmuggling.

/r4/ Straff m.m.

14 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som med uppsåt

1. bryter mot ett förbud, en föreskrift eller ett villkor som har
meddelats med stöd av denna lag,

2. lämnar en oriktig uppgift och därigenom föranleder att ett tillstånd
beviljas, som annars inte skulle ha meddelats, eller att en
valutatransaktion som kräver tillstånd genomförs utan tillstånd, avgift
eller de position,

3. använder sig av eller medverkar som bulvan för att kringgå ett förbud
som har meddelats med stöd av denna lag.

Har en gärning som avses i första stycket begåtts av grov oaktsamhet,
döms till böter.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

15 § Om ett brott som avses i 14 § första stycket är att anse som grovt,
döms till fängelse i högst två år.

Vid bedömningen om brottet är grovt skall särskilt beaktas om brottet
har avsett mycket betydande belopp eller på något annat sätt har varit
av synnerligen allvarlig art.

16 § För försök till brott som avses i 14 § första stycket eller 15 §
döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

17 § Allmänt åtal för brott mot denna lag får väckas endast efter
medgivande av riksbanken.

18 § Egendom som har varit föremål för brott som avses i 14 § första
stycket, 15 eller 16 § eller vederlag för sådan egendom får förklaras
förverkad helt eller delvis.

I stället för den egendom som avses i första stycket kan dess värde helt
eller d elvis förklaras förverkat.

19 § Om någon inte fullgör sådan skyldighet som anges i 11 §, får
riksbanken förelägga honom vite.

20 § För att uppnå rättelse när en åtgärd har vidtagits i strid med ett
förbud, en föreskrift eller ett villkor som har meddelats med stöd av
denna lag får riksbanken förelägga vite. Föreläggandet får avse den som
har rätt att förfoga över den egendom åtgärden avsåg eller det som har
trätt i den egendomens ställe.

Ett föreläggande enligt första stycket får riktas mot den som sedan
åtgärden vid tagits har förvärvat rätt till egendomen eller till det som
har trätt i egendomens ställe bara om

— förvärvet har skett genom bodelning, arv, testamente eller gåva,
eller

— förvärvaren har haft vetskap om eller skälig anledning till misstanke
om åtgärden och åsidosättandet av förbudet, föreskriften eller
villkoret.

Något föreläggande att vidta rättelse får inte meddelas, om den egendom
som åtgärden avsåg, vederlag för den eller dess värde har förklarats
förverkat.

21 § Om ett vite har förelagts med stöd av denna lag, får inte dömas
till ansvar för gärning som omfattas av föreläggandet.

/r4/ Överklagande

22 § Beslut inom riksbanken av annan än fullmäktige får överklagas till
fullmäktige.

Fullmäktiges beslut får inte överklagas.