/r1/ Lag (1990:750) om betalningar till och från utlandet m. m.;

SFS nr
1990:750
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1990-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS1992:1309
Upphävd
1993-01-01

/r4/ Definitioner

1 § I denna lag avses med

betalning till utlandet: betalning direkt eller indirekt till en
utländsk juridisk person eller en fysisk person som inte är bosatt i
Sverige;

betalning från utlandet: betalning direkt eller indirekt från en
utländsk juridisk person eller en fysisk person som inte är bosatt i
Sverige;

valutahandlare: auktoriserad valutahandlare enligt lagen (1988:1385) om
Sveriges riksbank;

fondpapper: aktie och obligation samt sådana andra delägarrätter eller
fordringsrätter som är utgivna för allmän omsättning, andel i
värdepappersfond och aktieägares rätt gentemot den som för hans räkning
förvarar aktiebrev i ett utländskt bolag (depåbevis). Med fondpapper
jämställs rättigheter och skyldigheter som anknyter till sådana
fondpapper som nyss nämnts. Lag (1991:1004).

2 § En fysisk person anses bosatt i Sverige om han har sitt egentliga
hemvist här eller stadigvarande vistas här.

En utländsk medborgare, som tillhör främmande makts beskickning eller
lönade konsulat här i landet eller beskickningens eller konsulatets
betjäning, anses vid tillämpning av denna lag vara bosatt i Sverige
endast om han var bosatt här i landet när han kom att tillhöra
beskickningen eller konsulatet eller beskickningens eller konsulatets
betjäning. Detsamma gäller sådan persons make, barn och enskilda
anställda om de bor hos honom och inte är svenska medborgare.

/r4/ Betalningar via valutahandlare

3 § En svensk juridisk person eller en fysisk person som är bosatt i
Sverige får verkställa betalning till utlandet och ta emot betalning
från utlandet endast genom förmedling av valutahandlare.

Betalning verkställd med check som den betalande dragit på sitt konto i
en bank som är valutahandlare skall inte anses ha skett genom förmedling
av valutahandlare.

4 § En svensk juridisk person eller en fysisk person som är bosatt i
Sverige får köpa eller sälja fondpapper från respektive till en utländsk
juridisk person eller en fysisk person som inte är bosatt i Sverige
endast genom en valutahandlare som är värdepappersinstitut eller genom
ett av riksbanken särskilt godkänt värdepappersinstitut. Detsamma gäller
vid förvärv av svenska fondpapper som vid emission utbjuds genom ett
institut i utlandet. Lag (1991:1004).

5 § Vid betalning som enligt 3 § skall ske genom förmedling av
valutahandlare skall den som verkställer betalning till utlandet eller
tar emot betalning från utlandet lämna uppgifter till den som förmedlar
betalningen om vad betalningen avser och vilket land betalningen går
till eller kommer från samt, vid betalning till utlandet, namn på
betalningsmottagaren.

/r4/ Utländska inlåningskonton m.m.

6 § En svensk juridisk person eller en fysisk person som är bosatt i
Sverige får inte sätta in medel på ett eget inlåningskonto i utlandet
eller verkställa eller ta emot betalningar över ett sådant konto.

7 § har upphävts genom lag (1990:1142).

/r4/ Förvaring i depå

8 § Om en svensk juridisk person eller en fysisk person bosatt i Sverige
förvärvar fondpapper som har emitterats av en utländsk juridisk person
eller en fysisk person som inte är bosatt i Sverige, skall dessa läggas
i särskild depå hos valutahandlare eller av riksbanken särskilt godkänt
värdepappersinstitut. Om förvärvet har skett på det sätt som anges i 4
§, skall valutahandlaren eller värdepappersinstitutet se till att
fondpapperen deponeras. Valutahandlaren eller värdepappersinstitutet får
i sin tur deponera fondpapperen i utlandet.

Förvärvar en svensk juridisk person eller en fysisk person som är bosatt
i Sverige svenska obligationer eller andra skuldebrev avsedda för allmän
omsättning, skall dessa också deponeras enligt bestämmelserna i första
stycket om emissionen av fondpapperen särskilt riktats till utlandet.

Med att fondpapper läggs i depå hos valutahandlare eller
värdepappersinstitut jämställs i fråga om fondpapper i ett kontobaserat
system att fondpapperen inte kan disponeras utan valutahandlarens eller
värdepappersinstitutets medverkan. Lag (1991:1004).

9 § Förvärvar en utländsk juridisk person eller en fysisk person som
inte är bosatt i Sverige på svenska kronor lydande obligationer eller
andra skuldebrev avsedda för allmän omsättning, skall dessa deponeras
hos en valutahandlare eller hos ett av riksbanken särskilt godkänt
värdepappersinstitut om emittenten är svenska staten eller
kreditinstitut enligt 2 § lagen (1974:922) om kreditpolitiska medel. Om
förvärvet har skett så som anges i 4 §, skall valutahandlaren eller
värdepappersinstitutet se till att fondpapperen deponeras. Lag
(1991:1004).

/r4/ Undantag

10 § Regeringen meddelar sådana föreskrifter om undantag från
bestämmelserna i denna lag som, utan att allvarligt försvåra
skattekontrollen eller inhämtandet av statistikuppgifter, kan underlätta
handeln med utlandet och annat internationellt utbyte.

Föreskrifterna skall gälla

1. betalningar som understiger ett visst angivet högsta belopp,

2. betalningar av den som är bosatt i Sverige men vistas i utlandet
eller som vistas i Sverige utan att vara bosatt här,

3. betalningar i näringsverksamhet som bedrivs i eller med anknytning
till utlandet av någon som är bosatt i Sverige,

4. betalningar i näringsverksamhet som bedrivs i eller med anknytning
till Sverige av någon som är bosatt i utlandet,

5. betalningar i näringsverksamhet som bedrivs av svensk respektive
utländsk juridisk person under förhållanden motsvarande de i 3–4
angivna.

Föreskrifterna får gälla även betalningar under förhållanden som är
jämförliga med de i andra stycket 2–5 angivna.

11 § Om det finns särskilda skäl, får riksbanken i enskilda fall medge
undantag från bestämmelserna i denna lag.

Riksbankens beslut får överklagas hos kammarrätten.

/r4/ Skyldighet att lämna uppgifter till riksbanken

12 § Riksbanken meddelar föreskrifter om skyldighet för den som för egen
eller någon annans räkning har gjort en valutatransaktion att om
transaktionen lämna de uppgifter och visa upp de handlingar som behövs
för riksbankens statistik. Om någon inte fullgör denna skyldighet, får
riksbanken förelägga honom vite.

Bestämmelser om skyldighet att till skattemyndigheterna lämna
kontrolluppgifter finns i lagen (1990:325) om självdeklaration och
kontrolluppgifter.

/r4/ Straff

13 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1. bryter mot förbudet i 3 § att verkställa eller ta emot betalning på
annat sätt än genom valutahandlare,

2. köper eller säljer fondpapper i strid med vad som sägs i 4 §,

3. underlåter att till valutahandlare lämna i 5 § föreskrivna uppgifter
eller lämnar oriktiga uppgifter,

4. bryter mot förbudet i 6 § att sätta in medel på ett eget
inlåningskonto i utlandet eller att verkställa eller ta emot betalningar
över ett sådant konto,

5. bryter mot vad som föreskrivs om förvaring i depå i 8 eller 9 §,

6. lämnar oriktig uppgift i ansökan om undantag enligt 11 §,

7. underlåter att iaktta med stöd av 12 § föreskriven skyldighet att
lämna uppgifter eller visa upp handlingar eller lämnar oriktiga
uppgifter.

I ringa fall döms inte till straff. Lag (1990:1142).

14 § Om ett vite har förelagts med stöd av 12 § , får inte dömas till
straff för gärning som omfattas av föreläggandet.

Övergångsbestämmelser

1990:750

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

2. Tillstånd i enskilda fall som riksbanken har meddelat enligt
valutaförordningen (1959:264) och som avser betalningar m.m. som
omfattas av denna lag skall anses som beslut om undantag enligt 11 §
denna lag.

1991:1004

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.

2. Vad som i 4, 8 och 9 §§ sägs om värdepappersinstitut skall också
gälla sådan fondkommissionär som med stöd av punkt 3 i
övergångsbestämmelserna till lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
driver rörelse enligt fondkommissionslagen (1979:748).