Lag (1990:77) med bemyndigande att tillämpa lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner i fråga om en handelsblockad mot Sydafrika;

SFS nr
1990:77
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1990-03-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1209
Upphävd
1993-12-01

Utöver vad som sägs i 1 § lagen (1971:176) om vissa internationella
sanktioner, får regeringen förordna att 3 och 5 §§ lagen skall tillämpas
i fråga om en handelsblockad mot Sydafrika. Regeringen får också meddela
förordnande enligt 11 § tredje stycket lagen.

Om förhållandena ändras så att syftet med ett förordnande ej längre
kvarstår, skall regeringen så snart det kan ske i motsvarande mån
upphäva eller ändra ett meddelat förordnande eller med stöd därav
meddelade föreskrifter.