Tillkännagivande (1990:771) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp;

SFS nr
1990:771
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1990-06-07
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:166
Upphävd
1991-04-30

Förenta nationernas konvention den 11 april 1980 angående avtal om
internationella köp, som för Sveriges del med vissa undantag trätt i
kraft den 1 januari 1989, har kungjorts genom publicering i Sveriges
överenskommelser med främmande makter (SÖ 1987:87) i dess lydelse på
originalspråken arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och
spanska. En översättning av konventionen till svenska finns intagen i
bilaga till lagen (1987:822) om internationella köp.

Konventionen kommer den 1 mars 1991 att vara i kraft i förhållande till
de främmande stater som förtecknats i det följande.

________________________________________________________________________
Stat Dag för konven- Förklaringar och reservationer
tionens ikraft-
trädande i för-
hållande till
staten
________________________________________________________________________

Amerikas 1988-01-01 I enlighet med artikel 95 skall
Förenta stater punkt 1) b) i artikel 1 inte
vara bindande för Förenta
staterna

Argentina 1988-01-01 I enlighet med artiklarna 12 och
96 skall de bestämmelser i
artikel 11, artikel 29 och del
II i konventionen, som tillåter
att köpeavtal ingås, ändras
eller upphör genom
överenskommelse i annan än
skriftlig form eller att anbud,
antagande svar eller någon annan
viljeförklaring görs i annan än
skriftlig form, inte gälla när
en part har sitt affärsställe i
Argentinska Republiken.

Australien 1989-04-01 Konventionen skall tillämpas på
alla australiska stater och
kontinentala territorier samt på
alla utomkontinentala
territorier med undantag av
territorierna Julön,
Cocos-(Keeling-) öarna
samt Ashmore- och Cartier-öarna.

Chile 1991-03-01 Chile förklarar i enlighet med
artiklarna 12 och 96 i
konventionen att bestämmelser i
artikel 11, artikel 29 eller del
II i konventionen, som tillåter
att köpeavtal ingås, ändras
eller upphör genom
överenskommelse i annan än
skriftlig form eller att anbud,
antagande svar eller någon annan
viljeförklaring görs i annan än
skriftlig form, inte skall gälla
när en part har sitt
affärsställe i Chile.

Danmark 1990-03-01 I enlighet med artikel 92 skall
Danmark inte vara bundet av del
II i konventionen.

Konventionen skall inte
tillämpas i fråga om Färöarna
och Grönland.

I enlighet med artikel 94 1)
jfr. 3), skall konventionen inte
tillämpas på köpeavtal då den
ena parten har sitt affärsställe
i Danmark, Finland, Norge eller
Sverige och den andra parten
har sitt affärsställe i ett
annat av de nämnda länderna.

I enlighet med artikel 94 2)
skall konventionen inte
tillämpas på köpeavtal då den
ena parten har sitt affärsställe
i Danmark, Finland, Norge och
Sverige och den andra parten har
sitt affärsställe i Island.

Egypten 1988-01-01 —

Finland 1989-01-01 I enlighet med artikel 92 skall
Finland inte vara bundet av del
II i konventionen (avtalsdelen).

I enlighet med artikel 94, i
förhållande till Sverige enligt
första stycket och i övrigt
enligt andra stycket, skall
konventionen inte tillämpas på
köpeavtal då parterna har sina
affärsställen i Finland,
Sverige, Danmark, Island eller
Norge.

Frankrike 1988-01-01 —

Förbundsrepubliken 1991-01-01 Konventionen skall tillämpas
Tyskland även i fråga om Västberlin från
dagen för ikraftträdandet i
förhållande till
Förbundsrepubliken Tyskland.

Förbundsrepubliken Tyskland
anser att parter i konventionen
som har avgett en förklaring
enligt artikel 95 i konventionen
inte skall anses som
fördragsslutande stater enligt
artikel 1 första stycket b) i
konventionen. Därför finns det
ingen skyldighet att
tillämpa — och
Förbundsrepubliken Tyskland
ikläder sig ingen skyldighet att
tillämpa — denna bestämmelse
när internationellt
privaträttsliga regler leder
till tillämpningen av lagen hos
en part som har avgett en
förklaring om att den inte vill
vara bunden av artikel 1 första
stycket b) i konventionen. Till
följd härav avger
Förbundsrepubliken Tyskland
ingen förklaring enligt artikel
95 i konventionen.

Italien 1988-01-01 —

Jugoslavien 1988-01-01 —

Kina 1988-01-01 Folkrepubliken Kina anser sig
inte bunden av punkt 1) b) i
artikel 1, artikel 11 och de
bestämmelser i konventionen som
avser innehållet i artikel 11.

Lesotho 1988-01-01 —

Mexico 1989-01-01 —

Norge 1989-08-01 I enlighet med artikel 92 skall
Norge inte vara bundet av del II
i konventionen (avtalsdelen).

I enlighet med artikel 94, i
förhållande till Finland och
Sverige enligt första stycket
och i övrigt enligt andra
stycket, skall konventionen inte
tillämpas på köpeavtal på
parterna har sina affärsställen
i Norge, Danmark, Finland,
Island eller Sverige.

Schweiz 1991-03-01 —

Syrien 1988-01-01 —

Tyska Demokra- 1990-03-01 —
tiska Republiken

Ukraina 1991-02-01 Ukrainska Socialistiska
Sovjetrepubliken förklarar att i
enlighet med artiklarna 12 och
96 i konventionen de
bestämmelser i artikel 11,
artikel 29 eller del II i
konventionen som tillåter att
köpeavtal ingås, ändras eller
upphör genom överenskommelse i
annan än skriftlig form eller
att anbud, antagande svar eller
någon annan viljeförklaring görs
i annan än skriftlig form, inte
skall gälla när en part har sitt
affärsställe i Ukrainska SSR.

Ungern 1988-01-01 Ungerska Folkrepubliken anser
Allmänna villkor för leverans av
varor mellan organisationer i
stater som är medlemmar av Rådet
för ömsesidigt ekonomiskt
bistånd /GCD CMEA, 1968/1975,
1979 års version/ vara
underkastade bestämmelserna i
artikel 90 i konventionen;

Ungerska Folkrepubliken
förklarar att i enlighet med
artiklarna 12 och 96 i
konventionen de bestämmelser i
artikel 11, artikel
29 eller del II i konventionen,
som tillåter att köpeavtal
ingås, ändras eller upphör genom
överenskommelse i annan än
skriftlig form eller att anbud,
antagande svar eller någon annan
viljeförklaring görs i annan än
skriftlig form, inte skall gälla
när en part har sitt
affärsställe i Ungerska
Folkrepubliken.

Vitryssland 1990-11-01 Vitryska Socialistiska
Sovjetrepubliken förklarar att i
enlighet med artiklarna 12 och
96 i konventionen de
bestämmelser i artikel 11,
artikel 29 eller del II i
konventionen som tillåter att
köpeavtal ingås, ändras eller
upphör genom överenskommelse i
annan än skriftlig form eller
att anbud, antagande svar eller
någon annan viljeförklaring görs
i annan än skriftlig form, inte
skall gälla när en part har sitt
affärsställe i Vitryska SSR.

Zambia 1988-01-01 —

Österrike 1989-01-01 —

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (1989:78) om
kungörande m. m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående
avtal om internationella köp.