/r1/ Förordning (1990:772) om beräkning av basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) omm allmän försäkring;

SFS nr
1990:772
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1990-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS1991:1381
Upphävd
1991-11-06

Till ledning för fastställande för år 1991 av det basbelopp som anges i
1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring skall statistiska
centralbyrån beräkna förhållandet mellan det allmänna prisläget i
oktober 1990 och prisläget i oktober 1989. Beräkningen skall göras på
grundval av konsumentprisindex. Vid beräkningen skall dock avdrag göras
med 2,93 procentenheter för vissa prisförändringar enligt nämnda lagrum
i dess lydelse från och med den 1 januari 1991.

Statistiska centralbyrån skall senast den 20 november 1990 till
regeringen redovisa resultatet av beräkningen.

Övergångsbestämmelser

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990.

2. De nya föreskrifterna tillämpas första gången vid fastställande av
basbeloppet för år 1991.

3. Genom förordningen upphävs förordningen (1988:1202) om beräkning av
basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.