Lag (1990:773) om särskilt pensionstillägg till ålderspension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn

SFS nr
1990:773
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1990-06-21
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:111
Upphävd
2011-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:821

1 § Till inkomstpension och tilläggspension enligt lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension eller garantipension
enligt lagen (1998:702) om garantipension, som tillkommer den
som är född år 1953 eller tidigare, utges ett särskilt
pensionstillägg för år räknat enligt vad som sägs i denna lag.

I socialförsäkringslagen (1999:799) finns bestämmelser om vem
som omfattas av denna lag. Socialförsäkringslagen innehåller
också bestämmelser om förmåner vid utlandsvistelse och anmälan
m.m. Lag (2004:821).

2 § Det särskilda pensionstillägget utges till förälder som har
vårdat sjukt eller handikappat barn under minst sex vårdår och därvid
har avstått från förvärvsarbete.

Det särskilda pensionstillägget kan förutom till förälder utges till
någon annan som i övrigt uppfyller förutsättningarna enligt första
stycket och som under vårdåren

1. har varit särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet,

2. med socialnämndens medgivande har haft hand om barnet för
stadigvarande vård och fostran i syfte att adoptera det, eller

3. har varit gift med barnets förälder eller har haft barn med
denne, om de varaktigt bott tillsammans.

Den som var särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet när det
fyllde 18 år eller vid den tidigare tidpunkt då det ingick äktenskap
skall för tid därefter likställas med en vårdnadshavare enligt andra
stycket 1. Lag (1994:1449).

3 § Med ett vårdår avses ett kalenderår före den 1 januari
1999 under vilket

1. föräldern under större delen av året har vårdat ett sjukt
eller handikappat barn och

2. barnet under större delen av året har fått hel
förtidspension eller helt sjukbidrag tillsammans med
handikappersättning enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring i dess lydelse före den 1 januari 2001.

Förälderns rätt att tillgodoräknas vårdår påverkas inte av
avbrott i vården under den del av dygnet då barnet vistas i
förskola, skola, dagcenter eller liknande, eller av kortare
avbrott i övrigt i vården som varit utan väsentlig betydelse
för förälderns bundenhet till vårduppgiften. Lag (1998:707).

4 § Storleken på det särskilda pensionstillägget beräknas på
grundval av det antal vårdår som föräldern räknas till godo.
Till grund för beräkningen av pensionstillägget får läggas
högst femton vårdår. Vid beräkningen bortses från år för vilket
föräldern

1. under större delen av kalenderåret har fått förtidspension
eller sjukbidrag enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring,

2. har tillgodoräknats pensionspoäng enligt lagen om allmän
försäkring i dess lydelse före den 1 januari 1999 eller
pensionsrätt enligt lagen (1998:675) om införande av lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension,

3. inte har tillgodoräknats pensionspoäng på grund av bristande
eller underlåten avgiftsbetalning,

4. skulle ha tillgodoräknats pensionspoäng om undantagande från
försäkringen för tilläggspension enligt 11 kap. 7 § lagen om
allmän försäkring i dess lydelse före den 1 januari 1982 inte
hade gällt för honom eller henne.

För år efter det då föräldern har fyllt 64 år får vårdår inte
tillgodoräknas honom eller henne. Detsamma gäller för år då
föräldern före den månad under vilken han eller hon har fyllt
65 år har tagit ut ålderspension enligt 6 kap. lagen om allmän
försäkring i dess lydelse före den 1 januari 2001.
Lag (1998:707).

5 § För sex tillgodoräknade vårdår är det särskilda
pensionstillägget per kalenderår fem procent av prisbasbeloppet
enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring. För
varje vårdår som tillgodoräknas därutöver ökar tilllägget med
fem procent av prisbasbeloppet.

För den som har börjat uppbära särskilt pensionstillägg före
den månad då han eller hon fyller 65 år minskas tillägget med
0,5 procent för varje månad som, då tillägget börjar utges,
återstår till den månad då han eller hon fyller 65 år.

För den som har börjat att uppbära särskilt pensionstillägg
efter den månad då han eller hon har fyllt 65 år ökas tillägget
med 0,7 procent för varje månad som, då tillägget börjar utges,
förflutit från den månad när han eller hon fyllt 65 år, dock
längst till och med den månad när han eller hon fyllt 70 år.

För den som är född år 1937 eller tidigare och som inte skulle
ha tillgodoräknats oavkortad folkpension enligt bestämmelserna
i 5 kap. 3 § andra stycket och 5 § fjärde stycket lagen
(1962:381) om allmän försäkring i deras lydelse före den 1
januari 2003 utgör särskilt pensionstillägg till ålderspension
samma andel av det särskilda pensionstillägget, beräknat enligt
första-tredje styckena, som folkpensionen skulle ha utgjort av
oavkortad sådan pension. För den som är född år 1938 eller
senare och som inte kan tillgodoräknas 40 års försäkringstid
för garantipension enligt lagen (1998:702) om garantipension
utgör särskilt pensionstillägg till ålderspension samma andel
av det särskilda pensionstillägget, beräknat enligt första-
tredje styckena, som garantipension enligt 4 kap. 6 § lagen om
garantipension utgör eller, om förutsättningarna för rätt till
garantipension förelegat, skulle utgöra av oavkortad sådan
pension. Lag (2000:802).

6 § Om inte annat följer av denna lag skall vad som föreskrivs
om garantipension i lagen (1998:702) om garantipension eller i
annan författning tilllämpas på särskilt pensionstillägg. Detta
skall dock inte gälla i fråga om samordning med sådan livränta
som avses i 5 kap. 4 § lagen om garantipension.

I fråga om inkomstskatt gäller särskilda föreskrifter.
Lag (2000:802).

7 § Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer,
meddelar de föreskrifter som behövs för verkställighet av denna
lag. Lag (2004:821).

Övergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

2. Till grund för rätt till eller beräkning av särskilt pensionstillägg
får inte läggas vård som getts före år 1964.

3. Med ett vårdår enligt 3 § likställs varje kalenderår från och med år
1964 till och med år 1973, under vilket föräldern har vårdat sjukt eller
handikappat barn som inte uppnått 16 års ålder och barnet har fått
vårdbidrag i form av invaliditetsersättning

a) i fråga om år 1964 under sex månader, och

b) i fråga om övriga år under större delen av året.

4. Med handikappersättning likställs invaliditetstillägg enligt 9 kap.
2 § lagen (1962:381) om allmän försäkring i detta lagrums lydelse före den
1 juli 1975.

5. En förälder som är född år 1927 eller tidigare får tillgodoräknas
vårdår även för det år under vilket han fyllt 65 år, om han inte enligt
6 kap. 1 § tredje stycket nämnda lag har tagit ut ålderspension före den
månad under vilken han fyllt 65 år. Lag (1992:276).

1992:276

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande i fråga om särskilt pensionstillägg för tid före
ikraftträdandet.

1992:1279

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande i fråga om särskilt pensionstillägg som avser tid före
ikraftträdandet.

1993:1345

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande i fråga om särskilt pensionstillägg för tid före
ikraftträdandet.

1994:1449

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om särskilt
pensionstillägg för tid före ikraftträdandet.

3. Den som före ikraftträdandet har förordnats som förmyndare för en
omyndig skall, om vårdnad ingår i uppdraget, anses som särskilt
förordnad vårdnadshavare vid tillämpning av bestämmelserna i deras
nya lydelser.

1998:707

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om särskilt
pensionstillägg som avser tid före ikraftträdandet.

3. För personer som är födda år 1937 eller tidigare skall för
tid till och med utgången av år 2002 äldre bestämmelser i 1, 5
och 6 §§ tillämpas. Lag (2000:787).

2000:802

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre bestämmelser
skall fortsätta att gälla för tid före ikraftträdandet.