Förordning (1990:780) med bemyndigande att meddela föreskrifter för verkställighet av lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn;

SFS nr
1990:780
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1990-06-21
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:882
Upphävd
2005-01-01

Regeringen föreskriver att riksförsäkringsverket får meddela de
föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen (1990:773) om
särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig vård av sjukt
eller handikappat barn.