Arkivlag (1990:782)

SFS nr
1990:782
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1990-06-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:553

Lagens tillämpningsområde

1 § I denna lag ges bestämmelser om myndigheternas och vissa
andra organs arkiv samt om arkivmyndigheterna.

Bestämmelserna i 3-6 och 10 §§ skall tillämpas också på
statliga och kommunala beslutande församlingar.

Bestämmelserna i 3-6 samt 9 och 10 §§ skall i tillämpliga delar
gälla också

1. sådana enskilda organ hos vilka allmänna handlingar förvaras
med stöd av lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna
handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring, och

2. Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar vid förvaring
av allmänna handlingar med stöd av lagen (1999:288) om
överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller
någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m.
Lag (1999:305).

2 § Det som enligt denna lag gäller för statliga myndigheters
arkiv ska gälla även för arkiv hos sådana organ som avses i 2
kap. 4 § första meningen offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) till den del arkivet härrör från den verksamhet
som avses i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen.
Lag (2009:445).

2 a § Det som enligt denna lag gäller för kommunala
myndigheters arkiv ska gälla även för arkiv hos sådana
juridiska personer som avses i 2 kap. 3 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:445).

Arkivbildningen och dess syften

3 § En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från
myndighetens verksamhet och sådana handlingar som avses i 2 kap. 9 §
tryckfrihetsförordningen och som myndigheten beslutar skall tas om hand
för arkivering. Upptagningar för automatisk databehandling som är
tillgängliga för flera myndigheter, så att de där utgör allmänna
handlingar, skall dock bilda arkiv endast hos en av dessa myndigheter,
i första hand den myndighet som svarar för huvuddelen av upptagningen.

Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet.

Myndigheternas arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de
tillgodoser

1. rätten att ta del av allmänna handlingar,

2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och

3. forskningens behov.

Arkivvården

4 § Varje myndighet skall svara för vården av sitt arkiv, om inte en
arkivmyndighet med stöd av 9 § har övertagit detta ansvar.

5 § Som grund för arkivvården skall myndigheterna

1. vid registreringen av allmänna handlingar ta vederbörlig hänsyn till
dess betydelse för en ändamålsenlig arkivvård, och

2. vid framställningen av handlingar använda materiel och metoder som är
lämpliga med hänsyn till behovet av arkivbeständighet.

6 § I arkivvården ingår att myndigheten skall

1. organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av
allmänna handlingar underlättas,

2. upprätta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag
av handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är
organiserat, dels en systematisk arkivförteckning,

3. skydda arkivet mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig
åtkomst,

4. avgränsa arkivet genom att fastställa vilka handlingar som skall vara
arkivhandlingar, och

5. verkställa föreskriven gallring i arkivet.

Arkivmyndigheterna och deras uppgifter

7 § För tillsynen av att myndigheterna och sådana organ som
avses i 1 § tredje stycket fullgör sina skyldigheter enligt
3–6 §§ ska det finnas arkivmyndigheter inom den statliga och
den kommunala förvaltningen.

Arkivmyndigheterna ska dock inte ha tillsyn över riksdagens
myndigheter, regeringen, myndigheter inom Regeringskansliet
eller utrikesrepresentationen. Lag (2010:1999).

8 § Regeringen bestämmer vilken arkivmyndighet som ska finnas
för tillsynen över de statliga myndigheterna. Tillsynen över att
sådana organ som avses i 2 § fullgör sina skyldigheter enligt
3–6 §§ ska skötas av den statliga arkivmyndigheten.

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i kommunen och
landstingsstyrelsen i landstinget, om inte kommunfullmäktige
eller landstingsfullmäktige har utsett någon annan nämnd eller
styrelse till arkivmyndighet.

Den kommunala arkivmyndigheten ska se till att sådana juridiska
personer som avses i 2 kap. 3 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) fullgör sina skyldigheter enligt
3–6 §§ denna lag. I de fall flera kommuner eller flera
landsting bestämmer tillsammans i ett sådant företag fullgörs
uppgiften av arkivmyndigheten i den kommun eller det landsting
som kommunerna eller landstingen kommer överens om.

Tillsynen över att sådana enskilda organ som avses i 1 § tredje
stycket 1 fullgör sina skyldigheter enligt 3–6 §§ ska skötas av
den statliga arkivmyndigheten i de fall det enskilda organet
förvarar ett statligt arkiv och av de kommunala
arkivmyndigheterna i de fall det enskilda organet förvarar ett
kommunalt arkiv.

Den statliga arkivmyndigheten ska också sköta tillsynen över att
Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar fullgör sina
skyldigheter enligt 3–6 §§ avseende handlingar som förvaras med
stöd av lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar
till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar
för förvaring, m.m. Lag (2010:1999).

9 § En arkivmyndighet har rätt att överta arkivmaterial från en
myndighet som står under dess tillsyn. Övertagande kan ske både
efter överenskommelse och på grund av ett ensidigt beslut från
arkivmyndigheten.

En arkivmyndighet övertar också arkivmaterial i sådana fall som
beskrivs i 11 och 14 §§.

När en arkivmyndighet har övertagit arkivmaterial från en annan
myndighet övergår hela ansvaret för det materialet till
arkivmyndigheten.

Gallring

10 § Allmänna handlingar får gallras.

Vid gallring skall dock alltid beaktas att arkiven utgör en del
av kulturarvet och att det arkivmaterial som återstår skall
kunna tillgodose de ändamål som anges i 3 § tredje stycket.

Om det finns avvikande bestämmelser om gallring av vissa
allmänna handlingar i annan lag eller i förordning gäller dessa
bestämmelser. Lag (1998:774).

Särskilt om statliga arkiv

11 § Om en statlig myndighet har upphört och dess verksamhet
inte har förts över till en annan statlig myndighet, ska
myndighetens arkiv överlämnas till den statliga arkivmyndigheten
inom tre månader, såvida inte regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer föreskriver något annat.

I lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till
andra organ än myndigheter för förvaring finns bestämmelser om
förvaring av statliga myndigheters arkiv hos enskilda organ i
vissa fall. Bestämmelser om förvaring av allmänna handlingar
finns också i lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna
handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess
organisatoriska delar för förvaring, m.m. Lag (2010:1999).

12 § Utöver vad som följer av bestämmelserna i 9, 10 och 11 §§
får en statlig myndighet avhända sig allmänna handlingar
endast genom sådant återlämnande eller överlämnande som sker
med stöd av

1. lag eller föreskrift som meddelas av regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer, eller

2. särskilt beslut av regeringen.

Första stycket gäller inte handlingar som en myndighet har
fått som lån.

För myndigheter under riksdagen finns särskilda bestämmelser
om när de får avhända sig allmänna handlingar.
Lag (2012:889).

13 § Den statliga arkivmyndigheten får ta emot arkivmaterial också från
enskilda. (2010:1999).

Särskilt om kommunala arkiv

14 § Om en kommunal myndighet har upphört och dess verksamhet
inte har förts över till en annan kommunal myndighet, skall
myndighetens arkiv överlämnas till arkivmyndigheten inom tre
månader såvida inte kommunfullmäktige eller
landstingsfullmäktige har beslutat något annat.

I lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till
andra organ än myndigheter för förvaring finns bestämmelser om
förvaring av kommunala myndigheters arkiv hos enskilda organ i
vissa fall. Lag (1994:1386).

15 § Utöver vad som följer av bestämmelserna i 9, 10 och 14 §§ får
en kommunal myndighet avhända sig allmänna handlingar endast
genom sådant återlämnande eller överlämnande som sker med stöd
av

1. lag, eller

2. särskilt beslut av kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige.

Första stycket gäller inte handlingar som en myndighet har fått som
lån. Lag (1993:1296).

16 § Kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige får meddela
föreskrifter om arkivvården inom kommunen, i den utsträckning
något annat inte är särskilt föreskrivet. Lag (1993:1296).

Särskilda arkivuppgifter för vissa kommunala
arkivmyndigheter

17 § Regeringen får meddela föreskrifter om att vissa
kommunala arkivmyndigheter får fullgöra arkivuppgifter
avseende handlingar från statliga myndigheter och sådana
organ som står under tillsyn av den statliga
arkivmyndigheten.

När en kommunal arkivmyndighet fullgör sådana uppgifter som
avses i första stycket tillämpas denna lags bestämmelser om
den statliga arkivmyndigheten. Detta gäller dock inte i fråga
om tillsyn.

Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över
kommunala arkivmyndigheter när de fullgör arkivuppgifter
enligt första stycket. Lag (2013:553).

Övergångsbestämmelser

1990:782

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

2. Arkivbeskrivningar skall vara upprättade senast vid utgången av år
1995.

För kommunala myndigheter gäller vidare att arkivförteckningar skall
vara upprättade senast vid utgången av år 1995. Detsamma gäller statliga
myndigheter som har medgivits undantag från skyldigheten enligt äldre
bestämmelser att upprätta arkivförteckning.

3. Om det föreligger särskilda skäl får regeringen medge längre anstånd
med upprättande av arkivbeskrivning och arkivförteckning än som anges i
2 ovan, dock längst till utgången av år 2000.

4. har upphävts genom förordning (1998:774).

1993:1296

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

2. I fråga om sådana aktiebolag i vilka kommuner eller landsting
själva eller gemensamt innehar mindre än två tredjedelar av
aktierna eller mindre än två tredjedelar av de med aktierna
förenade rösterna och sådana ekonomiska föreningar i vilka det
också finns andra medlemmar än kommuner eller landsting skall de
nya föreskrifterna i 2 a § dock träda i kraft den 1 januari 1998.

3. I fråga om sådana juridiska personer som avses i 2 a § skall
arkivbeskrivningar och arkivförteckningar vara upprättade senast
vid utgången av år 1998. För sådana juridiska personer som avses i
punkten 2 gäller dock att arkivbeskrivningar och arkivförteckningar
skall vara upprättade senast vid utgången av år 2001.

1998:774

Denna lag träder i kraft såvitt avser 10 § den 24 oktober
1998 och i övrigt den dag regeringen bestämmer.

2. Om datalagen (1973:289) även efter den 24 oktober 1998 skall
tillämpas på viss behandling av personuppgifter gäller dock
10 § i dess äldre lydelse för sådan behandling.