/r1/ Lag (1990:783) om skydd för beteckningen svenskt arkiv;

SFS nr
1990:783
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1990-06-07

1 § Skrivmateriel och förvaringsmedel får märkas med beteckningen
svenskt arkiv endast om de är godkända för sådan märkning.

Föreskrifter om vad som krävs för godkännande och om vem som får meddela
godkännande meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer.

2 § Den som märker skrivmateriel eller förvaringsmedel med orden svenskt
arkiv antingen ensamma, i sammansättning eller i förkortning trots att
materielen eller förvaringsmedlen inte är godkända skall dömas till
böter, om inte gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

Detta gäller också för den som saluför skrivmateriel eller
förvaringsmedel trots att han har kännedom om att märkningen inte är
riktig.

3 § Ett varuparti som varit föremål för brott enligt denna lag eller
värdet av ett sådant parti skall förklaras förverkat, om det inte är
uppenbart oskäligt.