Förordning (1990:805) med instruktion för delegationen för verkstadsteknisk utveckling

SFS nr
1990:805
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1990-06-28
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:324
Upphävd
1993-07-01

Uppgifter

1 § Delegationen för verkstadsteknisk utveckling skall ansvara för
genomförandet av ett särskilt, treårigt program för verkstadsteknisk
utveckling.

Syftet med programmet är att främja de små och medelstora verkstadsföretagens
konkurrensförmåga och produktivitet genom att utnyttja ny teknik och nya
material i produkter och produktionsprocesser. Programmet är främst avsett för
företag som arbetar som underleverantörer.

Delegationen skall samverka med andra statliga organ inom verksamhetsområdet
och med verkstadsindustrin.

2 § Delegationen skall fördela medel till industriella utvecklingsprojekt
inom ramen för programmet. Parallellt med programmets genomförande skall
delegationen ansvara för att en oberoende utvärdering genomförs.

3 § Delegationen skall med början 1991 varje år före september månads
utgång lämna en berättelse till regeringen om verksamheten under det
senaste budgetåret.

Sammansättning

4 § Delegationen består av högst 13 ledamöter. En av ledamöterna är
ordförande och en vice ordförande.

Organisation

5 § Hos delegationen finns ett kansli som leds av en chef.

6 § Delegationen skall inrätta en beredningsgrupp med särskild kompetens
i teknik och ledarskap för små och medelstora verkstadsföretag.

Verksförordningens tillämpning

7 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på
delegationen för verkstadsteknisk utveckling:

16 § om interna föreskrifter,

17 § om inhämtande av uppgifter,

27 § om rätt att besluta i vissa frågor,

29 § om myndighetens beslut,

30 § om överklagande.

8 § Delegationen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som
anges i 4–7, 9, 10 och 13 §§ verksförordningen (1987:1100).

Ärendenas handläggning

9 § Delegationen avgör sina ärenden vid sammanträde, om inte annat
följer av 10 och 11 §§. Sammanträde skall hållas om minst hälften av
ledamöterna begär det.

10 § Delegationen är beslutför när ordföranden och hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter
vara närvarande.

11 § Om ett ärende är så brådskande att delegationen inte hinner sammanträda
för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden
och minst så många ledamöter som krävs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet.
Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med delegationen.

12 § Delegationen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut överlämna
till någon ledamot, beredningsgruppen eller kanslichefen att avgöra ett
särskilt ärende eller ett visst slag av ärenden, som är av det slaget att
de inte behöver prövas av delegationen.

13 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda
beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 12 § inte behöver
föredras.

Tjänstetillsättningar m. m.

14 § Ledamöterna utses av regeringen för en bestämd tid.

Regeringen utser ordförande. Förordnandet ges för en bestämd tid.

Delegationen utser inom sig vice ordförande.

15 § Tjänsten som kanslichef tillsätts av regeringen.

Andra tjänster tillsätts av delegationen.

Bisysslor

16 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av delegationen även i fråga om chefen för kansliet.

Överklagande

17 § Delegationens beslut att bevilja eller avslå ansökan om medel får
inte överklagas.