Elinstallatörsförordning (1990:806)

SFS nr
1990:806
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1990-06-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:138

Allmänna bestämmelser

1 § Syftet med denna förordning är att förebygga risk för skador på
person och egendom till följd av bristfällig eller felaktig installation
av elektriska starkströmsanläggningar.

2 § I denna förordning avses med

elektrisk starkströmsanläggning, en anläggning för sådan
spänning, strömstyrka eller frekvens som kan vara farlig för person
eller egendom,

elinstallatör, en person som av Elsäkerhetsverket meddelats
behörighet att utföra elinstallationsarbete i angiven omfattning.
Förordning (1992:1234).

3 § Denna förordning gäller vid elinstallationsarbete som avser
utförande, ändring eller reparation av en elektrisk
starkströmsanläggning.

Förordningen gäller vidare vid elinstallationsarbete som avser fast
anslutning av anordning till en starkströmsanläggning och losskoppling
av fast ansluten anordning från en sådan anläggning.

Elsäkerhetsverket får föreskriva att förordningen skall gälla även i
fråga om arbete på anordning som är avsedd att anslutas till en
starkströmsanläggning. Förordning (1992:1234).

4 § Elsäkerhetsverket får i det särskilda fallet eller genom
föreskrifter medge undantag från tillämpningen av förordningen.
Förordning (1992:1234).

5 § I fråga om starkströmsanläggningar finns också bestämmelser
i starkströmsförordningen (2009:22) och i förordningen
(1993:1068) om elektrisk materiel. Förordning (2009:24).

Elinstallationsarbetets utförande

6 § Elinstallationsarbete får utföras endast av elinstallatör eller av
yrkesman under överinseende av elinstallatör hos vilken yrkesmannen är
anställd eller som är anställd i samma företag som yrkesmannen.

7 § Elinstallatören skall se till att den som utför
elinstallationsarbete under hans överinseende har de kunskaper och
färdigheter som fordras för arbetet. Han skall vidare se till att den
del av den elektriska starkströmsanläggningen eller anordningen som
arbetet omfattar har kontrollerats i betryggande omfattning innan den
tas i bruk genom att spänning, ström eller frekvens påförs som kan vara
farlig för person eller egendom.

8 § Elsäkerhetsverket får, i den mån det är påkallat från
elsäkerhetssynpunkt, meddela ytterligare föreskrifter rörande elektriska
starkströmsanläggningar, anordningar som är avsedda att anslutas till
sådana anläggningar och elinstallationsarbete. Förordning (1992:1234).

Behörighet

9 § Elsäkerhetsverket prövar frågor om meddelande av
behörighet att utföra elinstallationsarbete. Verket får
meddela föreskrifter om krav på utbildning och praktik för
behörighet.

Avgift tas ut för prövning av en ansökan om behörighet. För
ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i
9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 3
tillämpas. Förordning (2014:138).

Återkallelse av behörighet m. m.

10 § Elsäkerhetsverket får återkalla eller inskränka ett beslut om
behörighet eller tilldela elinstallatören varning om han inte fullgör de
skyldigheter som åvilar honom enligt denna förordning eller med stöd av
förordningen meddelade föreskrifter. Förordning (1992:1234).

Register

11 § Elsäkerhetsverket skall föra ett register över elinstallatörer.
Beslut om varning eller om inskränkning eller återkallelse av behörighet
skall antecknas i registret. Förordning (1992:1234).

Tillsyn

12 § Elsäkerhetsverket utövar tillsynen över att denna
förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av
förordningen följs. Förordning (1997:860).

Straffbestämmelser

13 § Bestämmelser om straff för den som bryter mot 6 eller 7 §
eller en föreskrift meddelad med stöd av 8 § finns i 13 kap.
1 § första stycket 3 ellagen (1997:857). Förordning (1997:860).

Överklagande

14 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (1998:1146).

Verkställighetsföreskrifter

15 § Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av
Elsäkerhetsverket. Förordning (1992:1234).

Övergångsbestämmelser

1990:806

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1990, då
elinstallatörsförordningen (1975:967) skall upphöra att gälla.

Ett beslut om behörighet enligt den upphävda förordningen gäller
fortfarande.

1995:235

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har
meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.