Tillkännagivande (1990:811) om kungörande m. m. i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn

SFS nr
1990:811
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1990-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1239
Upphävd
1991-09-10

Den i Haag den 25 oktober 1980 dagtecknade konventionen om de civila
aspekterna på internationella bortföranden av barn, som för Sveriges del
trätt i kraft den 1 juni 1989, har kungjorts genom publicering i
Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ 1989:7) i sin lydelse
på originalspråken engelska och franska. En översättning av konventionen
till svenska finns intagen i bilaga till regeringens proposition
1988/89: 8 om olovligt bortförande av barn i internationella
förhållanden.

Konventionen kommer den 1 juli 1990 att vara i kraft i förhållande till
de främmande stater som förtecknats i det följande.

________________________________________________________________________
Stat Dag då konventionen Förklaringar och reser-
blev tillämplig mellan vationer
Sverige och staten i
fråga
________________________________________________________________________

Amerikas Förenta 1989-06-01 I enlighet med artikel
Stater 24 har Förenta staterna
reserverat sig mot att
franska får användas i
ansökan, meddelande
eller annan handling som
sänds till dess
centralmyndighet.

I enlighet med artikel
26 skall Förenta
staterna inte vara
förpliktat att bära
några kostnader som
avses i artikelns andra
stycke och som har
uppkommit på sätt som
anges i artikelns
tredje stycke utom
såvitt dessa kan täckas
genom Förenta staternas
rättshjälpssystem.

Australien 1989-06-01 I enlighet med artikel
40 skall konventionen
gälla endast på
fastlandet och i
Tasmanien.

Canada 1989-06-01 I enlighet med artikel
26 skall Canada inte
vara förpliktat att bära
några kostnader som
avses i artikelns andra
stycke och som har
uppkommit på sätt som
anges i artikelns tredje
stycke utom såvitt dessa
kan täckas genom Canadas
rättshjälpssystem.

Frankrike 1989-06-01 I enlighet med artikel
24 har Frankrike reser-
verat sig mot att
engelska får användas i
ansökan, meddelande
eller annan handling
som sänds till dess
centralmyndighet.

I enlighet med artikel
26 skall Frankrike inte
vara förpliktat att bära
några kostnader som
avses i artikelns andra
stycke och som har
uppkommit på sätt som
anges i artikelns tredje
stycke utom såvitt
dessa kostnader kan
täckas genom Frankrikes
rättshjälpssystem.

Luxemburg 1989-06-01 I enlighet med artikel
26 skall Luxemburg inte
vara förpliktat att bära
några kostnader som
avses i artikelns andra
stycke och som har
uppkommit på sätt som
anges i artikelns tredje
stycke utom såvitt dessa
kostnader kan täckas
genom Luxemburgs
rättshjälpssystem.

Norge 1989-06-01 I enlighet med artikel
24 har Norge reserverat
sig mot att franska får
användas i ansökan,
meddelande eller annan
handling som sänds till
dess centralmyndighet.

I enlighet med artikel
26 skall Norge inte vara
förpliktat att bära
några kostnader som
avses i artikelns andra
stycke och som har
uppkommit på sätt som
anges i artikelns tredje
stycke utom såvitt
dessa kostnader kan
täckas genom Norges
rättshjälpssystem.

Portugal 1989-06-01 —

Schweiz 1989-06-01 —

Spanien 1989-06-01 —

Storbritannien och 1989-06-01 Enligt artikel 26 skall
Nordirland Storbritannien inte vara
förpliktat att bära
några kostnader som
avses i artikelns andra
stycke och som har upp-
kommit på sätt som anges
i artikelns tredje
stycke utom såvitt
dessa kostnader kan
täckas genom Stor-
britanniens och Nord-
irlands rättshjälps-
system.

Ungern 1990-07-01 —

Österrike 1989-06-01 —