Förordning (1990:817) om försök med förenklad handläggning av ärenden om bostadslån för nybyggnad av bostäder

SFS nr
1990:817
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1990-06-21
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1932
Upphävd
1992-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:908

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om förenklad handläggning
av ärenden om bostadslån och räntebidrag enligt
nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692).

Förordningen gäller ärenden vid länsbostadsnämnderna i Stockholms och
Värmlands län.

2 § Om preliminärt lånebeslut har meddelats i ett ärende och
lånesökanden begär det, får länsbostadsnämnden under tiden den 1 augusti
1990–den 31 december 1991 besluta om utbetalning av bostadslån och
räntebidrag redan på grundval av det preliminära lånebeslutet. I ett
sådant fall skall låneunderlaget slutligen bestämmas till ett belopp som
motsvarar låneunderlaget enligt det preliminära beslutet med tillägg för

1. kostnadsökningar under byggnadstiden beräknade med tillämpning av en
tidskoefficient enligt 8 § tredje stycket förordningen (1978:384) om
beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån och

2. räntekostnader för tiden från husets färdigställande till
utbetalningen av lånet beräknade enligt 11 § tredje stycket andra
meningen samma förordning.

Om det preliminära lånebeslutet avser byggnads- och anläggningsarbeten
för vilka mervärdeskatt skall betalas enligt lagen (1990:575) om
tillfällig höjning av mervärdeskatten och detta inte har beaktats i det
preliminära beslutet, får tillägg även göras för den merkostnad som har
uppstått på sådana arbeten till följd av den högre mervärdeskatten.
Förordning (1990:940).

3 § Beslut om utbetalning enligt 2 § får meddelas endast om

1. byggnadsprojektet har utförts enligt förutsättningarna i det
preliminära beslutet eller sådana förändringar som nämnden godkänt efter
det preliminära beslutet och

2. lånesökanden i sin ansökan om utbetalning på heder och samvete
försäkrar att den kostnad som kommer att belasta det färdigställda
byggnadsprojektet inte överstiger den kostnad som nämnden godkänt i
samband med det preliminära beslutet med mer än vad som följer av

a) allmänna prishöjningar under byggnadstiden,

b) sådana tillägg för projektändringar under byggnadstiden som nämnden
godkänt efter det preliminära beslutet och

c) kostnadsökningar på grund av någon myndighets beslut.

Trots bestämmelserna i första stycket 1 får beslut om utbetalning
meddelas, om endast mindre arbeten återstår och dessa med hänsyn till
klimatet eller av någon annan anledning inte lämpligen kan utföras i
samband med de övriga arbetena.

4 § Ansökan om utbetalning skall göras senast den dag som bestämts för
ansökan om slutligt beslut.

Om inte ansökan görs inom den bestämda tiden, får beslut om lån och
räntebidrag återkallas.

5 § För handläggningen i övrigt gäller bestämmelserna i förordningen
(1986:694) om handläggning, förvaltning m. m. av bostadslån och
räntebidrag.

Övergångsbestämmelser

1990:817

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990. Den tillämpas även i
ärenden i vilka preliminärt men inte slutligt lånebeslut har meddelats
före ikraftträdandet.

1991:1932

De upphävda författningarna gäller fortfarande i ärenden i vilka
bostadslån har beviljats före utgången av år 1991 om inte annat
följer av tredje-sjätte styckena.

Räntebidrag enligt bestämmelserna i de upphävda författningarna
lämnas endast om bostadslånet har betalats ut under år 1991 eller
tidigare.

Utöver vad som följer av äldre bestämmelser skall den garanterade
räntan såvitt avser räntebidrag enligt förordningarna ovan under 2–5
och annuiteten såvitt avser räntebidrag enligt kungörelsen ovan under
1 höjas den 1 januari 1992 med det antal procentenheter som anges i
följande sammanställning, i de fall bostadslånet betalats ut före
utgången av år 1990.

Hustyp Höjning av den garanterade
räntesatsen, procentenheter

1. Lånet avser ett egnahem 0,25
2. Lånet avser ett flerbostadshus
eller något annat småhus än egnahem 0,30

Bestämmelserna i 24 § andra stycket förordningen (1986:694) om
handläggning, förvaltning, m. m. av bostadslån och räntebidrag
tillämpas inte i fråga om överlåtelse av fastighet eller tomträtt som
skett efter den 31 december 1991.

I fråga om förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m.
av bostadslån och räntebidrag skall bestämmelserna i 14 och

15 §§, 16 § andra stycket, 18 § fjärde stycket samt 20–30 a §§ inte
tillämpas i ärenden i vilka bostadslån för ny- eller ombyggnad
betalas ut efter utgången av år 1991.

I fråga om förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m.
av bostadslån och räntebidrag skall bestämmelsen i 30 a § inte
tillämpas när långivaren säger upp bostadslånet. Förordning 1995:908.