Förordning (1990:818) om bidrag för experimentbyggande m.m.

SFS nr
1990:818
Departement/myndighet
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Utfärdad
1990-06-21
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:32
Upphävd
2006-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:1129

Inledande bestämmelser

1 § Enligt denna förordning lämnas bidrag i mån av tillgång på medel
till sådana forskningsinriktade experiment som avser planering,
byggande, teknisk förvaltning eller energianvändning och som
ingår som ett led i forsknings- och utvecklingsverksamheten hos
Forsknngsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande.

Rådet prövar frågor om bidrag enligt denna förordning.
Förordning (2000:1129).

Bidragsgrundande kostnader

2 § Bidrag får lämnas till hela eller del av kostnaden för experiment
enligt 1 §, såvitt avser

1. förstudier, planering och projektering av experimentet,

2. tillverkning av ett första exemplar (prototyp) av en produkt eller
utvecklingen av ett system,

3. byggande av en experimentanläggning där egenskaper eller funktioner
hos en produkt eller ett system provas,

4. prov i full skala av en produkt eller ett system.

Bidrag får inte beviljas till den del av kostnaden som kan finansieras
på den allmänna kreditmarknaden under normala marknadsmässiga villkor
eller genom lån eller andra bidrag som staten bestämmer villkoren för.

Rådet får meddela ytterligare föreskrifter om bidragsgrundande kostnad.

Villkor för bidrag

3 § Rådet får besluta om bidrag med förbehåll att mottagaren förbinder
sig att betala ersättning till staten i form av ett engångsbelopp eller
en löpande avgift. Villkoren för sådan ersättning skall bestämmas med
särskild hänsyn till riskerna med projektet och det beräknade ekonomiska
utfallet. Ersättningen får inte överstiga det utbetalade bidraget.

Rådet får i ett beslut om bidrag till ett projekt även ställa upp
villkor för dess genomförande.

4 § Beslut om bidrag skall innehålla uppgift om beviljat belopp, de
villkor som är förenade med bidraget och ordningen för utbetalning.

5 § Före utbetalningen av ett bidrag får rådet återkalla
bidragsbeslutet, om de förutsättningar som låg till grund för beslutet
inte längre finns.

6 § Bidrag får inte betalas ut förrän bidragsmottagaren uppfyllt
villkoren för utbetalning.

Bidrag får helt eller delvis betalas ut i förskott.

Återbetalningsskyldighet

7 § Rådet får besluta om återbetalning av ett utbetalat bidrag helt
eller delvis, om

1. mottagaren genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har
förorsakat att bidrag felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt
belopp,

2. bidraget i annat fall felaktigt har lämnats eller lämnats med för
högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,

3. bidraget har använts på ett sätt som uppenbart strider mot syftet med
bidraget, eller

4. mottagaren i väsentlig mån har åsidosatt föreskrifter eller villkor
som gäller för bidraget.

Beslut om bidrag skall innehålla upplysning om bestämmelserna i första
stycket.

Övriga bestämmelser

8 § Innan rådet beslutar föreskrifter enligt 2 § tredje stycket skall
rådet samråda med plan- och bostadsverket. Rådet skall även i övrigt
samråda med verket i frågor som rör bidragsverksamheten. I frågor som
rör energiinriktad verksamhet skall samråd ske med statens energiverk.

9 § Rådet skall senast den 1 november varje år till bostadsdepartementet
lämna en redogörelse för de bidrag som beviljats och de ersättningar som
betalats in under föregående budgetår.

10 § Beslut om ersättningsskyldighet som rådet meddelat med stöd av
bestämmelserna i 3 § första stycket får överklagas hos regeringen.
Rådets beslut i övrigt enligt denna förordning får inte överklagas.