Förordning (1990:885) om vissa sanktioner mot Irak

SFS nr
1990:885
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1990-08-07
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1666
Upphävd
1995-01-01

1 § Med varor avses i denna förordning materiella ting av lös egendoms
natur med undantag av publikationer och nyhetsmateriel. Förordning
(1990:954).

2 § Varor får inte föras in i Sverige, om de har sitt ursprung i Irak
och har utförts därifrån den 7 augusti 1990 eller senare. Förordning
(1991:107).

3 § Varor får inte föras ut ur Sverige, om bestämmelselandet är Irak.
Förordning (1991:107).

4 § Varor får inte föras in i eller ut ur Irak. Förordning (1991:107).

5 § Varor får inte inom Irak tillhandahållas i verksamhet av ekonomisk
art.

Ej heller får varor tillhandahållas utanför Irak, om varorna är avsedda
för verksamhet av ekonomisk art som drivs från Irak. Förordning
(1991:107).

6 § Åtgärder får inte vidtas som är ägnade att främja i 2–5 §§ nämnda
handlingar och som innebär

1. tillverkning, bearbetning, sammansättning, installering, underhåll
eller reparation av varor eller lämnande av tekniskt bistånd till sådana
åtgärder,

2. lastning, lossning, transport eller mottagande till förvaring av
varor eller tillhandahållande av transportmedel eller av utrustning
eller förnödenhet för transport,

3. överlåtelse eller förvärv av varor, upplåtelse eller förvärv av
särskild rätt därtill eller meddelande av försäkring därå eller
rättshandling som avser i 1 eller 2 nämnda åtgärder beträffande en vara,

4. överlåtelse eller förvärv av uppfinning eller upplåtelse eller
förvärv av särskild rätt därtill, eller

5. lämnande eller förmedlande av uppdrag för åtgärder som anges i 1–4.

7 § Åtgärder som avses i 6 § 1–3 och lämnande eller förmedlande av
uppdrag för sådana åtgärder får inte vidtas i fråga om varor som förts
ut ur Irak den 7 augusti 1990 eller senare. Förordning (1991:107).

7 a § Förbuden i 2–7 §§ omfattar inte livsmedel enligt bilaga eller
varor avsedda endast för medicinskt bruk som levereras till Irak efter
anmälan till Förenta Nationernas (FN) sanktionskommitté, upprättad med
anledning av säkerhetsrådets resolution nr 661 (1990).

Om sanktionskommittén lämnat sitt godkännande, gäller förbuden i 2–7 §§
inte heller sådana varor av civil och humanitär art som är nödvändiga
för distribution av livsmedel enligt bilaga eller av varor avsedda
endast för medicinskt bruk. Förordning (1991:136).

8 § Till Iraks regering eller någon annan mottagare i Irak får inte
utifrån verkställas betalning eller lämnas kredit. Ej heller får
betalning verkställas eller kredit lämnas till någon utanför Irak, om
betalningen eller krediten är avsedd för någon i Irak eller för
verksamhet av ekonomisk art som idkas i eller drivs från Irak.

Ej heller får uppdrag lämnas eller förmedlas för sådana åtgärder som är
förbjudna enligt första stycket.

Förbuden i första och andra styckena omfattar inte betalningar som avser
endast medicinska eller humanitära ändamål. Förordning (1991:107).

8 a § Ett anspråk som framställts — direkt eller indirekt — av en
myndighet i Irak eller en fysisk eller juridisk person med hemvist i
Irak får inte uppfyllas, om anspråket grundas på ett avtal eller en
skuld- eller garantiförbindelse vars fullgörande påverkats av
förbuden i 2–9 §§. Förordning (1993:668).

9 § Ett luftfartyg som är destinerat till Irak får inte flyga i svenskt
luftrum, om inte

1. luftfartyget skall landa i Sverige i syfte att möjliggöra kontroll av
att det inte medför varor som inte får föras in i eller ut ur Irak,

2. flygningen har godkänts av FNs sanktionskommitté.

Om ett luftfartyg medför varor med Irak som bestämmelseland eller varor
som har sitt ursprung i detta land, får det inte starta från svenskt
territorium.

Ej heller får uppdrag lämnas eller förmedlas för sådana åtgärder som är
förbjudna enligt första eller andra stycket.

Förbuden i första–tredje styckena gäller inte flygningar med last av
livsmedel enligt bilaga, varor avsedda endast för medicinskt bruk eller
varor av civil och humanitär art som är nödvändiga för distribution av
sådana varor, om flygningen har anmälts till FNs sanktionskommitté.
Förordning (1991:136).

10 § Förbuden enligt 9 § första och andra styckena gäller ägare och
brukare av luftfartyg samt befälhavare och besättningsmän på sådant
fartyg. Förordning (1990:954).

11 § Regeringen kan i det enskilda fallet medge undantag från förbuden
enligt 2–9 §§

1. i enlighet med beslut, rekommendation eller uttalande av FNs
säkerhetsråd eller dess sanktionskommitté,

2. för varor som skall föras in i eller ut ur Sverige eller Irak inom
ramen för humanitära hjälporganisationers arbete,

3. om det i övrigt finns särskilda skäl. Förordning (1991:136).

12 § En svensk medborgare som utom riket företar en handling som är
förbjuden enligt 2–9 §§ döms enligt lagen (1971:176) om vissa
internationella sanktioner och vid svensk domstol, även om 2 kap. 2
eller 3 § brottsbalken ej är tillämplig och utan hinder av 2 kap. 5 a §
första och andra styckena nämnda balk. Förordning (1990:954).

13 § I fråga om varors ursprung enligt 2 och 9 §§ skall förordningen
(1984:59) om varors ursprung tillämpas. Förordning (1990:954).

14 § Varor som inte får föras in i Sverige enligt denna förordning får
inte sändas genom tullområdet eller mellan orter inom detta, förvaras på
tullager eller i frihamn, återutföras eller tas om hand på sätt som
anges i 8 § första stycket 2 tullagen (1987:1065). I övrigt gäller lagen
(1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade
varor, m. m. Förordning (1991:1305).

15 § I förordningen (KFS 1987:1) om import- och exportlicenser inom
kommerskollegiets licensområde, förordningen (JNFS 1987:25) om import-
och exportlicenser inom statens jordbruksverks licensområde och i
förordningen (FIFS 1991:5) om import- och exportlicenser inom
fiskeriverkets licensområde finns bestämmelser om licenstvång för in-
och utförsel av varor i vissa fall. Förordning (1991:918).

Övergångsbestämmelser

1991:107

Denna förordning träder i kraft den 20 mars 1991. De nya bestämmelserna
skall dock tillämpas för tid från och med den 7 mars 1991.

1991:136

Denna förordning träder i kraft den 17 april 1991. De nya
bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 4
april 1991.

Bilaga

Livsmedel som avses i 7 a §

A. Samtliga varor i 2–4, 7–11 och 16–21 kapitlen i tulltaxelagen
(1987:1068).
B. Varor enligt följande tulltaxenr. i tulltaxelagen: 12.01–12.08,
12.12, 15.01–15.17, 22.01–22.06, 22.09.
Förordning (1991:136).