Lag (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram

SFS nr
1990:886
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1990-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:1882
Upphävd
2011-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:400

Granskningsplikt

1 § Framställningen i en film eller ett videogram skall vara granskad
och godkänd av statens biografbyrå, innan den får visas vid allmän
sammankomst eller offentlig tillställning.

2 § Från granskningsplikt enligt denna lag undantas filmer och
videogram som

1. sänds i ett TV-program som omfattas av
yttrandefrihetsgrundlagen,

2. utgör reklam för vara eller tjänst,

3. visas vid varumässa, utställning eller sportevenemang, om inte
själva visningen utgör en allmän sammankomst,

4. visas inom ett museum som ett led i museets normala
utställningsverksamhet och är en dokumentär framställning.
Lag (1996:853).

3 § Biografbyrån får för en viss filmfestival eller ett visst annat
konstnärligt eller ideellt evenemang medge att framställningar i filmer
och videogram visas för personer över femton år, även om
framställningarna inte har granskats och godkänts för visning. Ett
sådant medgivande får förenas med villkor som biografbyrån finner
nödvändiga.

Bedömningsgrunder och åldersgränser

4 § Framställningen i en film eller ett videogram eller en del därav får
inte godkännas för visning, om händelserna skildras på sådant sätt och i
sådant sammanhang att framställningen kan verka förråande.

Vid bedömningen skall särskilt beaktas om framställningen innehåller
närgångna eller utdragna skildringar av grovt våld mot människor eller
djur, skildrar sexuellt våld eller tvång eller skildrar barn i
pornografiska sammanhang.

5 § Framställningen i en film eller ett videogram får inte godkännas för
visning för barn under sju år, under elva år eller under femton år, om
den kan vålla barn i den aktuella åldersgruppen psykisk skada.

6 § Vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning där visning av
en framställning i film eller videogram förekommer får tillträde inte
medges någon som inte har uppnått den lägsta ålder som biografbyrån
bestämt enligt 5 §, om inte något annat följer av andra stycket.

Barn som inte fyllt sju år och som är i sällskap med en person som fyllt
arton år får medges tillträde till visning av en framställning som är
tillåten för barn från sju år. Barn som fyllt sju år men inte elva år
och som är i sällskap med en person som fyllt arton år får medges
tillträde till visning av en framställning som är tillåten för barn från
elva år.

Arkivering

7 § Filmer eller videogram som har lämnats in för granskning skall
återlämnas till den som har begärt granskningen.

Om en framställning har godkänts delvis skall biografbyrån spela av de
delar som inte har godkänts och bevara dessa avspelningar. Om
framställningen är en film får dock biografbyrån i stället klippa av och
bevara de delar som inte har godkänts.

Tillståndskort

8 § Då en av biografbyrån granskad och godkänd framställning visas vid
en allmän sammankomst eller offentlig tillställning, skall ett av
biografbyrån utfärdat tillståndskort finnas tillgängligt.

Avgifter

9 § Avgift för granskning enligt denna lag tas ut med

1. grundavgift 200 kronor,

2. tidsavgift 17 kronor per spelminut vid normal
visningshastighet, dock minst 200 kr,

3. avgift för varje tillståndskort utöver det första med 975
kronor.

Tidsavgift tas inte ut om en film eller ett videogram till
väsentlig del är en dokumentär framställning.

Om en film eller ett videogram har en speltid under trettio
minuter vid normal visningshastighet tas en avgift ut för varje
tillståndskort utöver det första med 450 kronor, eller, om
speltiden understiger fem minuter, med 70 kronor.

Om en film eller ett videogram endast skall visas vid en
filmfestival eller ett annat konstnärligt eller ideellt
evenemang där sådana framställningar förekommer som godkänts
för personer under 15 år, får Biografbyrån medge befrielse från
avgift för granskningen. Lag (2006:1443).

Tillsyn

10 § Biografbyrån utövar tillsyn över efterlevnaden av denna
lag samt av 16 kap. 10 c och 10 d §§ brottsbalken när det
gäller rörliga bilder. Byrån ska därvid verka för att
överträdelser av bestämmelserna beivras.

Byrån får uppdra åt därtill lämpade personer att utöva tillsyn
för byråns räkning. Lag (2010:400).

11 § För sin tillsyn har biografbyrån rätt att få tillträde till lokaler
och andra utrymmen där filmer och videogram försäljs eller hyrs ut eller
visas för konsumenter.

Biografbyrån har för sin tillsyn även rätt att få tillträde till lokaler
och andra utrymmen som huvudsakligen används för lagring eller förvaring
av filmer och videogram.

12 § Biografbyrån har rätt att av den som i yrkesmässig verksamhet eller
annars i förvärvssyfte sprider filmer eller videogram på begäran få de
upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

13 § Om det kan antas att en framställning sprids i strid med
16 kap. 10 c § brottsbalken, får biografbyrån utan ersättning
ta hand om ett exemplar för kontroll under högst 24 timmar. Om
det finns särskilda skäl, får tiden utsträckas, dock längst
till fem dygn. Lag (2010:400).

14 § Polismyndigheten skall på begäran lämna den hjälp som behövs vid
tillsynen.

Register över videogramdistributörer m. m.

15 § För att underlätta tillsynen skall biografbyrån upprätta ett
register över videogramdistributörer. Registret skall föras med hjälp av
automatisk databehandling. Det får innehålla endast sådana uppgifter som
lämnas av de registreringsskyldiga enligt 17 §.

16 § Kungl. biblioteket får ha terminalåtkomst till de
uppgifter i registret som behövs för bibliotekets verksamhet.
Lag (2008:1417).

17 § Den som yrkesmässigt säljer eller hyr ut videogram skall anmäla sig
för registrering hos biografbyrån.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
närmare föreskrifter om de uppgifter som skall lämnas till registret.

18 § Bestämmelser om att biografbyrån har terminalåtkomst till
det register som Kungl. biblioteket för över pliktexemplar av
filmer och videogram finns i lagen (1993:1392) om pliktexemplar
av dokument. Lag (2008:1417).

Ansvars- och överklagandebestämmelser m. m.

19 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som
uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning som inte
omfattas av medgivande enligt 3 §, visar en framställning i film eller
videogram som omfattas av granskningsplikt men inte har godkänts för
visning,

2. bryter mot villkor enligt 3 §,

3. bryter mot 6 § om åldersgränser för tillträde till visning,

4. bryter mot 8 § om tillståndskort,

5. underlåter att fullgöra sin skyldighet enligt 17 §.

20 § Film, videogram och utrustning som använts i strid med 1 § skall
förklaras förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt.

21 § Biografbyråns beslut enligt denna lag i frågor om granskning av
film och videogram får överklagas hos kammarrätten. I övrigt får byråns
beslut enligt denna lag inte överklagas.

22 § Vid prövning av mål enligt denna lag består kammarrätten av tre
lagfarna ledamöter samt två särskilda ledamöter. Av de särskilda
ledamöterna skall en ha särskilda kunskaper om film och en i
beteendevetenskap. Även om en av de särskilda ledamöterna är
frånvarande, får målet avgöras om tre av kammarrättens ledamöter är ense
om slutet.

Kammarrätten är dock domför utan de särskilda ledamöterna i sådana fall
som anges i 12 § andra stycket 1–3 lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar.

23 § Regeringen förordnar för högst fem år i sänder minst sex, högst tio
personer att efter kallelse inträda som särskilda ledamöter i
kammarrätten vid handläggning av mål enligt denna lag. Av dessa personer
skall hälften ha särskilda kunskaper om film och hälften ha särskilda
kunskaper i beteendevetenskapliga ämnen. Avgår sådan person under den
tid, för vilken han har blivit utsedd, förordnar regeringen annan person
i hans ställe.

De särskilda ledamöterna skall vara svenska medborgare. De får inte vara
underåriga eller i konkurs eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 §
föräldrabalken.

24 § Regeringen meddelar närmare föreskrifter om inkallande av de
särskilda ledamöterna till tjänstgöring i kammarrätten samt om ordnandet
av kammarrättens arbete med handläggning av mål enligt denna lag och
därmed sammanhängande frågor.

Särskild ledamot får för tid, under vilken han varit inkallad till
tjänstgöring, ersättning av statsmedel enligt bestämmelser som meddelas
av regeringen.

Övergångsbestämmelser

1990:886

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991, då förordningen
(1959:348) med särskilda bestämmelser om biografföreställningar m. m.
och lagen (1985:993) om avgifter för granskning av filmer och videogram
skall upphöra att gälla.

2. Om en framställning om granskning av film eller videogram har kommit
in till statens biografbyrå före ikraftträdandet skall äldre
föreskrifter gälla. Bestämmelserna i 4 § skall dock tillämpas i stället
för bestämmelserna i 3 § förordningen (1959:348) med särskilda
bestämmelser om biografföreställningar m. m.

3. Den som vid den nya lagens ikraftträdande bedriver
registreringspliktig verksamhet skall registrera sig hos biografbyrån
senast den 1 mars 1991.