/r1/ Förordning (1990:888) om frihandel mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken;

SFS nr
1990:888
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1990-08-09
Författningen har upphävts genom
SFS1990:1063
Upphävd
1991-01-01

1 § I fråga om varuutbytet mellan Sverige och Tyska Demokratiska
Republiken skall bestämmelserna i frihandelsförordningen (1987:1185)
rörande varuutbytet med Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEC) och
Europeiska kol- och stålgemenskapen (CECA) jämte dess medlemsstater
tillämpas på motsvarande sätt.

Vad som sägs i första stycket gäller dock endast i fråga om varuslag som
omfattas av avtalet den 22 juli 1972 mellan Sverige och EEC och avtalet
den 22 juli 1972 mellan Sverige och CECA jämte dess medlemsstater.

2 § Vara som enligt denna förordning har ursprung i Tyska Demokratiska
Republiken eller i Sverige skall inte därigenom anses som ursprungsvara
enligt frihandelsförordningen (1987:1185).

Övergångsbestämmelser

1990:888

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1990 men får tillämpas
från och med den 15 augusti 1990.