Förordning (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.

SFS nr
1990:893
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1990-08-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1143

Inledande bestämmelse

1 § I denna förordning finns grundläggande bestämmelser om
expediering av domar, beslut och underrättelser i brottmål. I
förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol och
i förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av
domar och beslut, m.m. finns bestämmelser om expediering till
parterna. Expedieringsbestämmelser finns även i andra
författningar. Förordning (2003:237).

Mål där den tilltalade är berövad friheten

2 § Meddelas dom i ett mål där den tilltalade är häktad eller
intagen i kriminalvårdsanstalt, skall en kopia av domen samma
dag sändas till häktet eller kriminalvårdsanstalten. Genomgår
den tilltalade sluten ungdomsvård, skall en kopia av domen
samma dag sändas till det särskilda ungdomshemmet. I stället
för domen får domstolen sända bevis om utgången i målet som rör
den dömde (domsbevis).

Om domsbevis sänds, skall en kopia av domen sändas inom en
vecka från det att domen meddelades. Förordning (2005:1008).

3 § Döms den tilltalade till fängelse, skall det till kopian
av domen eller till domsbeviset fogas ett exemplar av

1. yttrande enligt lagen (1991:2041) om särskild
personutredning i brottmål, m.m.,

2. läkarintyg som avgetts enligt lagen om särskild
personutredning i brottmål, m.m.,

3. utlåtande över rättspsykiatrisk undersökning,

4. tidigare meddelade domar och beslut samt avräkningsunderlag
enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen (1970:60), som
innehåller uppgift om frihetsberövande som har betydelse för
avräkning enligt 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av
strafftid m.m. och 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av
sluten ungdomsvård. Förordning (2000:682).

4 § Bestämmelserna i 2 § gäller även en domstols beslut i mål
om förvandlingsstraff för böter, i mål som avses i 38 kap. 8 §
första stycket brottsbalken samt slutligt beslut i ärenden som
handläggs enligt lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på
livstid. I mål om förvandlingsstraff för böter gäller även 3 §.
Förordning (2006:1122).

5 § Om en domstol upphäver ett häktnings- eller
anhållningsbeslut, ska domstolen genast underrätta
åklagaren och den myndighet som svarar för förvaringen av
den häktade eller anhållne. Om åklagaren upphäver ett
sådant beslut, ska åklagaren genast underrätta den
myndighet som svarar för förvaringen av den häktade eller
anhållne.

En domstol ska också lämna underrättelse enligt första
stycket om domstolen upphäver ett beslut om tillstånd till
restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken.
Särskilda bestämmelser om underrättelse om beslut om
restriktioner finns i häktesförordningen (2010:2011).
Förordning (2011:144).

Beslut angående häktning av någon som inte är närvarande vid
rätten

5 a § Om en domstol har beslutat att häkta någon som inte är
närvarande vid rätten, ska domstolen genast underrätta
Polismyndigheten om beslutet. Av underrättelsen ska det
framgå var den häktade senast haft sin hemvist eller var han
eller hon senast vistats. Kan domstolen inte få fram
hemvisten eller vistelseorten, ska underrättelsen innehålla
uppgift om det. Detsamma gäller om domstolen har kännedom om
att den häktade vistas utomlands. Om häktningsbeslutet ska
ligga till grund för en begäran om utlämning eller
överlämnande enligt en europeisk eller nordisk
arresteringsorder, ska dessutom åklagaren genast underrättas
om beslutet.

Om domstolen upphäver ett beslut om häktning som inte har
verkställts ska Polismyndigheten underrättas om detta.
Förordning (2014:1143).

Dom på fängelse m. m.

6 § Om en tilltalad som inte är häktad eller intagen i
kriminalvårdsanstalt döms till fängelse, skall en kopia av
domen inom en vecka sändas till Kriminalvården.

Till kopian av domen skall de handlingar som avses i 3 § fogas.
Har särskild personutredning enligt lagen (1991:2041) om
särskild personutredning i brottmål, m.m. eller
rättspsykiatrisk undersökning inte gjorts, skall det i stället
bifogas en kopia av akten i målet, i de delar som rör den
dömdes personliga förhållanden. Förordning (2005:1008).

7 § Bestämmelserna i 6 § gäller även i fråga om dom eller beslut
varigenom domstolen

1. förklarar villkorligt medgiven frihet helt eller delvis förverkad,

2. förordnar att ett tidigare ådömt fängelsestraff skall avse
ytterligare brott, eller

3. ålägger förvandlingsstraff för böter eller förordnar att ett tidigare
ålagt förvandlingsstraff skall avse ytterligare böter.

Kopia av akten i målet behöver inte sändas i fall som avses i första
stycket 3.

8 § Om en högre rätt ändrar en dom eller ett beslut som avses i
6 eller 7 §, skall en kopia av den högre rättens dom eller
beslut samma dag sändas till den myndighet som anges i 6 §
första stycket. I stället för domen eller beslutet får
domsbevis sändas, varvid 2 § andra stycket tillämpas.
Förordning (1998:635).

9 § Har den dömde i fall som avses i 2, 6 eller 7 § dömts till fängelse
i mer än två månader, skall domstolen inom en vecka sända kopia av akten
i målet till den myndighet dit kopia av domen skall sändas. Detta gäller
dock endast i den utsträckning det behövs för att myndigheten skall få
kännedom om den dömdes personliga förhållanden och de huvudsakliga
omständigheterna vid brottet.

10 § Om en tilltalad som inte är häktad eller intagen i
kriminalvårdsanstalt döms till fängelse enligt 28 kap. 3 §
brottsbalken med beslut att domen skall gå i verkställighet
trots att den inte har vunnit laga kraft, skall de handlingar
som avses i 6 § samma dag sändas till den myndighet som avses i
6 § första stycket. I stället för domen får domsbevis sändas,
varvid 2 § andra stycket tillämpas. Förordning (1998:635).

11 § I fall som avses i 6 och 7 §§ skall den dömde på begäran genast få
en kopia av domen eller beslutet eller ett domsbevis.

Villkorlig dom

12 § Meddelas villkorlig dom, skall underrättelse om domen samma dag
sändas till den dömde i vanligt brev under hans för domstolen kända
adress. Underrättelse behöver dock inte sändas, när en högre rätt
fastställer en lägre rätts dom.

Dom på skyddstillsyn m. m.

13 § Döms en tilltalad till skyddstillsyn, skall underrättelse
om domen sändas till Kriminalvården samma dag. Underrättelse om
en dom eller ett beslut av en högre rätt som innebär att en
överklagad dom på skyddstillsyn skall stå fast behöver dock
sändas bara om det i den överklagade domen har förordnats om
anstånd med övervakningen. Förordning (2005:1008).

14 § Har skyddstillsyn förenats med föreskrift om särskild
behandlingsplan, skall underrättelse enligt 13 § och handlingar
som avses i 2, 3 och 9 §§ också sändas till den som skall
ansvara för behandlingen. Detta gäller dock endast om denna
person med stöd av 28 kap. 6 a § tredje stycket brottsbalken
ålagts att göra anmälan till åklagaren och Kriminalvården om den
dömde allvarligt åsidosätter sina åligganden enligt planen.
Förordning (2005:1008).

15 § Inom en vecka från det att en dom på skyddstillsyn eller
en villkorlig dom med samhällstjänst har meddelats skall
domstolen till Kriminalvården sända en kopia av domen och en
kopia av de handlingar som avses i 3 och 9 §§. Motsvarande
gäller avgörande av en högre rätt som innebär att en dom på
skyddstillsyn eller en villkorlig dom med samhällstjänst skall
stå fast. Förordning (2005:1008).

16 § Om en högre rätt förordnar att en dom på skyddstillsyn
inte får fortsätta att verkställas, upphäver eller undanröjer
en sådan dom eller dömer till annan påföljd, skall domstolen
samma dag sända en underrättelse till Kriminalvården. Inom en
vecka efter det att avgörandet har meddelats skall en kopia av
detta sändas till Kriminalvården.
Förordning (2005:1008).

17 § Meddelas dom på skyddstillsyn mot någon som har hemvist i
en stat som anges i 1 § förordningen (1979:163) med vissa
bestämmelser om internationellt samarbete rörande kriminalvård i
frihet, skall, sedan domen har vunnit laga kraft mot den dömde
såvitt gäller den ådömda påföljden, de handlingar som anges i 2,
3 och 9 §§ sändas till Kriminalvården tillsammans med uppgift om
att domen har vunnit laga kraft. Förordning (2005:1008).

18 § Är den tilltalade villkorligt frigiven, tidigare dömd till
skyddstillsyn eller till villkorlig dom med samhällstjänst och
meddelas dom eller beslut som rör den tidigare utdömda
påföljden eller döms den tilltalade till annan påföljd än
böter, skall en kopia av domen eller beslutet inom en vecka
sändas till Kriminalvården. I förekommande fall skall en kopia
också sändas till den som ansvarar för behandlingen som avses i
14 §. Förordning (2005:1008).

Dom på överlämnande till särskild vård m. m.

19 § Döms den tilltalade till ungdomsvård med stöd av 32 kap.
1 § brottsbalken eller till ungdomstjänst med stöd av 32 kap.
2 § brottsbalken, skall en kopia av domen sändas till
socialnämnden samma dag. Domstolen får i stället sända
domsbevis, varvid 2 § andra stycket tillämpas.
Förordning (2006:1188).

19 a § Döms den tilltalade till sluten ungdomsvård med stöd av
32 kap. 5 § brottsbalken, skall domstolen samma dag sända en
kopia av domen till socialnämnden och Statens
institutionsstyrelse. Till domen skall det fogas handlingar som
anges i 3 § tillsammans med yttrande enligt 11 § lagen
(1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
och utdrag ur belastningsregistret. Domstolen skall också inom
en vecka till Statens institutionsstyrelse sända uppgift om
målsägandens identitet och adress samt kopia av de handlingar i
akten som rör den dömdes personliga förhållanden eller
omständigheterna vid brottet och som har betydelse för
styrelsens behandlingsplanering.

Är den dömde häktad eller intagen i ett särskilt ungdomshem,
skall en kopia av domen samma dag sändas till häktet eller
hemmet.

Vad som föreskrivs i första och andra styckena gäller även i
fråga om dom genom vilken domstolen förordnar att tidigare
utdömd sluten ungdomsvård skall avse ytterligare brott.

Om en högre rätt ändrar en dom som anges i första eller tredje
stycket när det gäller påföljden, skall en kopia av den högre
rättens dom samma dag sändas till socialnämnden och Statens
institutionsstyrelse.

Domstolen får i stället sända domsbevis, varvid 2 § andra
stycket tillämpas. Förordning (2006:1188).

20 § Om domstolen med stöd av 31 kap. 2 § brottsbalken beslutar att
den tilltalade skall överlämnas till vård enligt lagen (1988:870) om
vård av missbrukare i vissa fall, skall en kopia av domen samma dag
sändas till socialnämnden. I fråga om den som är intagen i ett hem
som avses i 22 § samma lag skall en kopia också sändas till styrelsen
för hemmet. Domstolen får i stället sända domsbevis, varvid 2 § andra
stycket tillämpas. Förordning (1995:978).

21 § har upphävts genom förordning (1991:1477).

22 § Om domstolen beslutar att den tilltalade skall överlämnas
till rättspsykiatrisk vård, skall domstolen samma dag sända en
kopia av domen till den eller de nämnder som utövar ledningen
av hälso- och sjukvården i det landsting eller den kommun, som
inte ingår i något landsting, där den dömde är bosatt eller, om
den dömde inte har stadigvarande bostad i Sverige, där den
dömde vistas. Om den dömde vistas på en enhet för
rättspsykiatrisk undersökning, skall en kopia av domen samma
dag sändas även till Rättsmedicinalverket. Domstolen får i
stället sända domsbevis, varvid 2 § andra stycket tillämpas.
Förordning (1998:635).

Mål om brott av vissa arbetstagare m. m.

23 § Meddelas dom eller beslut i nedanstående mål där den
tilltalade är en arbetstagare som omfattas av lagen (1994:260) om
offentlig anställning, skall domstolen inom en vecka sända en kopia
av domen eller beslutet till den myndighet som den tilltalade tillhör
samt, i fråga om en arbetstagare som avses i 34 § samma lag eller 15 §
lagen (1994:261) om fullmaktsanställning, även till Statens
ansvarsnämnd.

1. Mål som rör brott som avses i 20 kap. 1 och 2 §§ samt 3 § första
stycket brottsbalken.

2. Mål som rör annat brott som arbetstagaren har begått i sin
anställning och som föranlett någon annan påföljd än böter.

Bestämmelserna i första stycket gäller också i fråga om beslut
genom vilket arbetstagaren häktas. Förordning (1994:1081).

24 § Skiljs någon genom dom från allmänt uppdrag med stöd av 20 kap. 4 §
brottsbalken, skall en kopia av domen inom en vecka sändas till den
myndighet som uppdraget avsett.

Beslut om förverkande av egendom m. m.

25 § Meddelar en domstol dom eller beslut om förverkande av
egendom eller om att egendom ska tas i förvar enligt lagen
(1974:1065) om visst stöldgods m.m., ska en kopia av domen
eller beslutet inom en vecka sändas till den myndighet som
förvarar egendomen. Förvaras inte egendomen hos någon
myndighet, ska underrättelsen sändas till Polismyndigheten,
om beslut om att förstöra den förverkade egendomen inte har
meddelats. Förordning (2014:1143).

Avgöranden om skadestånd

25 a § Om en dom innehåller förpliktelse för den tilltalade att
betala skadestånd till en målsägande som är en fysisk person,
ska, sedan domen har vunnit laga kraft, en kopia av domen
försedd med lagakraftbevis sändas till Kronofogdemyndigheten.

Om målsäganden är under arton år och den tilltalade är
förmyndare för honom eller henne, ska en kopia av domen försedd
med lagakraftbevis också sändas till överförmyndaren.
Förordning (2008:916).

Mål om brott med rasistiska motiv m.m.

25 b § Meddelas dom i mål som rör brott som avses i 16 kap. 8
och 9 §§ brottsbalken eller i mål där rätten tagit ställning
till om ett motiv för brottet har varit att kränka en person,
en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av
ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung,
trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande
omständighet, ska domstolen sedan domen vunnit laga kraft sända
en kopia av domen till Brottsförebyggande rådet och
Diskrimineringsombudsmannen. Förordning (2008:956).

Vissa bestämmelser om avgöranden av högre rätt

26 § Har en dom eller ett beslut av en hovrätt avkunnats på
hovrättsting eller vid särskilt sammanträde på annan ort än den
där hovrätten har sitt kansli, skall den tid av en vecka som
anges i 2, 6, 9, 15, 16, 18, 19 a, 22-25 och 30 §§, räknas från
tingets eller sammanträdets slut. I de fall som avses i 6 och
7 §§ skall hovrätten samma dag sända domsbevis till
Kriminalvården, om det vid domens eller beslutets avkunnande kan
beräknas att kopian kommer att sändas senare än en vecka
därefter. Förordning (2005:1008).

27 § Bestämmelserna i denna förordning om att vissa handlingar skall
fogas till domar eller beslut gäller inte vid avgöranden av en högre
rätt, om det har ålegat en lägre rätt att sända handlingarna tidigare.

Expediering sedan tiden för överklagande har löpt ut

28 § Har en kopia av en dom eller ett beslut av hovrätt eller tingsrätt
sänts enligt 6, 8, 18–20 eller 22–25 §, skall domstolen, sedan tiden
för överklagande av domen eller beslutet har löpt ut, på samma sätt
meddela huruvida den dömde eller den som talan enligt 25 § riktats mot
har överklagat domen eller beslutet i den del det är fråga om.

Första stycket tillämpas också när kopia av en dom på skyddstillsyn har
sänts enligt 15 §, om det i domen har förordnats att övervakningen skall
anstå till dess domen har vunnit laga kraft mot den dömde. Förordning
(1991:1477).

Övriga bestämmelser

29 § Meddelas dom mot någon som är intagen på en
sjukvårdsinrättning med stöd av lagen (1991:1128) om
psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård, skall domstolen se till att en kopia av
domen genast delges den tilltalade genom chefsöverläkarens
eller verksamhetschefens försorg. Detta gäller dock endast om
domen meddelats i den tilltalades frånvaro. Förordning (1997:732).

30 § En kopia av domen skall sändas till Rättsmedicinalverket
inom en vecka, om någon av följande handlingar om den
tilltalade har inhämtats i målet:

1. ett utlåtande över en rättspsykiatrisk undersökning,

2. ett intyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild
personutredning i brottmål, m.m. eller

3. ett yttrande av Socialstyrelsen över en rättspsykiatrisk
undersökning eller ett intyg enligt 7 § lagen om särskild
personutredning i brottmål, m.m.

En kopia av ett slutligt beslut i ärende om omvandling enligt
lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid skall
sändas till Rättsmedicinalverket inom en vecka, om en utredning
med utlåtande om risken för återfall i brottslighet har
inhämtats.

En kopia av domen eller beslutet skall inom en vecka även
sändas till den som avgett utlåtandet, intyget eller yttrandet.

Om det inte framgår av domen eller beslutet, skall uppgift
lämnas till Rättsmedicinalverket om vem som avgett utlåtandet,
intyget eller yttrandet och datum då det har skett.
Förordning (2006:1122).

31 § När kopia av en dom eller ett beslut skall sändas beträffande två
eller flera tilltalade i samma mål, skall det för var och en av dem
sändas kopia av domen eller beslutet i dess helhet eller i de delar som
angår honom.

32 § På varje kopia av dom eller beslut som tillställs någon annan än
den tilltalade skall den tilltalades adress anges eller, om det är känt,
var han vistas eller senast har vistats. Detta gäller inte om den
tilltalade är häktads någon annan än
den tilltalade skall den tilltalades adress anges eller, om det är känt,
var han vistas eller senast har vistats. Detta gäller inte om den
tilltalade är häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt.

33 § Har skiljaktig mening förekommit, skall denna fogas till domar,
beslut och underrättelser enligt denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1990:893

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991, då kungörelsen
(1964:635) angående underrättelse om dom i vissa brottmål m.m. skall
upphöra att gälla.

2. Vad som föreskrivs i denna förordning beträffande förvandling av
böter skall också gälla om en domstol förklarar förverkat ett
anstånd med verkställighet av ett förvandlingsstraff som har ålagts
enligt lagen (1964:168) om förvanling av böter.