Lag (1990:912) om nedsättning av socialavgifter

SFS nr
1990:912
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1990-09-06
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:1261
Upphävd
2002-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:990

Inledande bestämmelser

1 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
I denna lag ges föreskrifter om stöd till näringslivet m.m.
genom nedsättning av socialavgifter enligt lagen (1981:691) om
socialavgifter.

Stödet ges i den omfattning som framgår av 6–8 §§ till näringslivet
m.m. i Arjeplogs, Arvidsjaurs, Gällivare, Haparanda, Jokkmokks,
Kalix, Kiruna, Pajala, Överkalix och Övertorneå kommuner i
Norrbottens län, Dorotea, Malå, Sorsele, Storumans, Vilhelmina och
Åsele kommuner samt Björksele församling i Lycksele kommun i
Västerbottens län, Bergs, Härjedalens, Ragunda och Strömsunds
kommuner, Håsjö och Hällesjö församlingar i Bräcke kommun, Alsens,
Föllinge, Hotagens, Laxsjö och Offerdals församlingar i Krokoms
kommun samt Kalls församling i Åre kommun i Jämtlands län, Edsele,
Junsele, Ramsele och Ådals-Lidens för-samlingar i Sollefteå kommun
samt f. d. Solbergs kyrkobokföringsdistrikt i Örnsköldsviks kommun i
Västernorrlands län (stödområde 1).

Stödet ges också i den omfattning som framgår av 11–13 §§ till
näringslivet m.m. i Älvsbyns kommun, Edefors och Gunnarsbyns
församlingar i Bodens kommun samt f.d. Markbygdens
kyrkobokföringsdistrikt i Piteå kommun i Norrbottens län, Bjurholms,
Norsjö och Vindelns kommuner och Lycksele kommun, med undantag av
Björksele församling, samt Fällfors, Jörns och Kalvträsks
församlingar i Skellefteå kommun i Västerbottens län, Näs och
Häggenås församlingar i Östersunds kommun och Näskotts församling i
Krokoms kommun, Bräcke kommun, med undantag av Håsjö och Hällesjö
församlingar, Åre kommun, med undantag av Kalls församling, i
Jämtlands län, Sollefteå kommun, med undantag av Edsele, Junsele,
Ramsele och Ådals-Lidens församlingar, och Ånge kommun samt Holms och
Lidens församlingar i Sundsvalls kommun och Anundsjö församling, med
undantag av f.d. Solbergs kyrkobokföringsdistrikt, och Björna,
Skorpeds och Trehörningsjö församlingar i Örnsköldsviks kommun i
Västernorrlands län, Ljusdals kommun i Gävleborgs län, Transtrands
och Lima församlingar i Malungs kommun samt Särna och Idre
församlingar i Älvdalens kommun i Dalarnas län, Norra Finnskoga,
Södra Finnskoga och Dalby församlingar i Torsby kommun i Värmlands
län. Lag (1996:959).

1 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
I denna lag ges föreskrifter om stöd till näringslivet m.m.
genom nedsättning av socialavgifter enligt socialavgiftslagen
(2000:980).

Stödet lämnas i stödområde A, med undantag av Östersunds,
Frösö, Sunne, Lockne, Marieby, Brunflo, Kyrkås och Lits
församlingar i Östersunds kommun och Aspås, Ås och Rödöns
församlingar i Krokoms kommun i den omfattning som framgår av
6-8 §§.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om stödområden.
Lag (2000:990).

2 § Lagen gäller för sådana personer som är skyldiga att
betala socialavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980). Den
gäller dock inte kommuner eller andra statliga myndigheter än
statens affärsdrivande verk. Lag (2000:989).

3 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
Lagen tillämpas på socialavgifter som är hänförliga till arbete
inom sådan verksamhet som är stödberättigad enligt 6 eller 11 §.

Verksamhet inom stålindustri som omfattas av Fördraget om
upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen är inte
stödberättigad enligt denna lag.

En arbetsgivare eller en försäkrad vars verksamhet huvudsakligen
hänför sig till stödberättigad verksamhet, skall beviljas nedsättning
av avgifter för hela sin verksamhet om övriga förutsättningar för
detta är uppfyllda. Om verksamheten bara i mindre omfattning hänför
sig till sådan verksamhet, får nedsättning beviljas endast om

1. arbetsgivaren eller den försäkrade påverkas på grund av lagens
bestämmelser i mer betydande grad av konkurrens, och

2. den del av verksamheten som berättigar till nedsättning kan
avgränsas från den övriga.

I fall som avses i tredje stycket andra meningen får nedsättning
beviljas endast efter särskild prövning av regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer. Nedsättning får beviljas bara
för den del av avgifterna som hänför sig till den
nedsättningsberättigade verksamheten. Lag (1995:894).

3 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Lagen tillämpas på socialavgifter som är hänförliga till
arbete inom sådan verksamhet som är stödberättigad enligt 6 §.

Verksamhet är inte stödberättigad om transportbidrag lämnats
för den aktuella perioden. Lag (1999:1379).

3 a § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
En avgiftsskyldig vars verksamhet huvudsakligen hänför
sig till stödberättigad verksamhet, skall beviljas nedsättning
av avgifter för hela sin verksamhet om övriga förutsättningar
för detta är uppfyllda.

Om verksamheten bara i mindre omfattning hänför sig till sådan
verksamhet, får nedsättning beviljas endast om

1. den avgiftsskyldige påverkas på grund av lagens bestämmelser
i mer betydande grad av konkurrens, och

2. den del av verksamheten som berättigar till nedsättning kan
avgränsas från den övriga.

I fall som avses i andra stycket får nedsättning beviljas
endast efter särskild prövning av regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer. Nedsättning får beviljas
bara för den del av avgifterna som hänför sig till den
nedsättningsberättigade verksamheten. Lag (2000:990).

4 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
Lagen tillämpas även på avgifter som är hänförliga till
sådant arbete inom ett företag eller inom en organisation som är
berättigat till stöd inom ett stödområde enligt 7 eller 12 §.
Nedsättning får dock beviljas endast om arbetet kan avgränsas från
arbetsgivarens eller den försäkrades övriga verksamhet.

Om arbete som sägs i första stycket ingår i stödberättigad
verksamhet enligt 6 eller 11 §, tillämpas 3 § i stället för denna
paragraf. Lag (1994:548).

4 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Lagen tillämpas även på avgifter som är hänförliga till
sådant arbete inom ett företag eller inom en organisation som
är berättigat till stöd inom ett stödområde enligt 7 §.

Nedsättningen får dock beviljas endast om arbetet kan avgränsas
från den avgiftsskyldiges övriga verksamhet.

Om arbete som sägs i första stycket ingår i stödberättigad
verksamhet enligt 6 §, tillämpas 3 § i stället för denna
paragraf. Lag (2000:990).

5 § Nedsättning av socialavgifter enligt 3 eller 4 § gäller
endast om verksamheten eller, i fall som avses i 4 §, arbetet
inom företaget eller organisationen bedrivs vid den
avgiftsskyldiges fasta driftställe i område som anges i 1 §
andra och tredje styckena. Lag (2000:989).

6 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
Inom stödområdet är följande verksamheter stödberättigade:

1. andra gruvor och mineralbrott än malmgruvor, om liknande
brytning eller utvinning även sker i andra regioner i Sverige,

2. tillverkning, med undantag av tillverkning inom massa- och
pappersindustri samt järnverk, stålverk och ferrolegeringsverk,

3. produktionsvaruinriktad partihandel,

4. uppdrags-, uthyrnings- och reparationsverksamhet,

5. hotell-, pensionats- och campingverksamhet,

6. restaurang- och kaféverksamhet som bedrivs i kombination med
hotell-, pensionats- eller campingverksamhet,

7. renhållnings-, städnings- och tvätteriverksamhet,

8. rekreationsverksamhet och kulturell serviceverksamhet, med
undantag av biblioteksverksamhet, eller

9. verksamhet som bedrivs av ideella, kulturella och religiösa
organisationer samt intresseorganisationer. Lag (1998:860).

6 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Inom stödområdet är följande verksamheter stödberättigade:

1. uppdrags-, uthyrnings- och reparationsverksamhet,

2. hotell-, pensionats- och campingverksamhet,

3. restaurang- och kaféverksamhet som bedrivs i kombination med
hotell-, pensionats- eller campingverksamhet,

4. renhållnings-, städnings- och tvätteriverksamhet,

5. rekreationsverksamhet och kulturell serviceverksamhet, med
undantag av biblioteksverksamhet, samt

6. verksamhet som bedrivs av ideella, kulturella och religiösa
organisationer samt intresseorganisationer.
Lag (199:1379).

7 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
Inom stödområdet får nedsättningen även avse sådana avgifter
som är hänförliga till arbete inom ett företag och avser
företagsledning, ekonomi- och löneadministration, bokföring,
automatisk databehandling, registreringsverksamhet,
telefonförsäljning samt ordermottagning. Lag (1994:548).

7 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Inom stödområdet får nedsättningen även avse sådana
avgifter som är hänförliga till arbete inom ett företag och
avser företagsledning, ekonomi – och löneadministration,
bokföring, automatisk databehandling, registreringsverksamhet,
telefonförsäljning samt ordermottagning.

Nedsättningen får dock inte avse verksamhet inom kol- och
stålindustri, varvsindustri, syntetfiberindustri,
motorfordonsindustri som omfattas av Europeiska kommissionens
statsstödsregler för respektive sektor, fiskeri- och
jordbruksverksamhet som avser produkter i bilaga 1 till
Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen samt
transportverksamhet. Lag (1999:1379).

8 § För en avgiftsskyldig som är berättigad till stöd för
verksamhet som avses i 6 § eller för arbete som avses i 7 §
skall den procentsats efter vilken arbetsgivaravgifter
respektive egenavgifter sammanlagt skall betalas sättas ned med

1. i fråga om arbetsgivaravgifter: åtta procentenheter till och
med utgiftsåret 2000, eller

2. i fråga om egenavgifter: åtta procentenheter till och med
inkomståret 2000, om den avgiftsskyldiges hemortskommun enligt
2 kap. 1 § andra stycket skattebetalningslagen (1997:483) för
inkomståret är belägen inom stödområdet.

Nedsättningen enligt första stycket kan kombineras med
nedsättning enligt socialavgiftslagen (2000:980).
Lag (2000:989).

8 a § har upphävts genom lag (1994:548).

8 b § har upphävts genom lag (1994:548).

9 § har upphävts genom lag (1995:894).

10 § har upphävts genom lag (1995:894).

Bestämmelser för områden enligt 1 § tredje stycket

11 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
Inom stödområdet är följande verksamheter
stödberättigade:

1. uppdrags- och uthyrningsverksamhet,

2. hotell-, pensionats- och campingverksamhet,

3. restaurang- och kaféverksamhet som bedrivs i kombination med
hotell-, pensionats- eller campingverksamhet,

4. skidliftsverksamhet som bedrivs fristående eller i
kombination med restaurang- eller kaféverksamhet.
Lag (1998:860).

12 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
Inom stödområdet får nedsättningen även avse sådana avgifter
som är hänförliga till arbete

1. som avser kanslifunktionerna hos ideella, kulturella och religiösa
organisationers riks- och centralförbund samt kanslifunktionerna
hos intresseorganisationers riks- och centralförbund, eller

2. inom ett företag och avser företagsledning, ekonomi- och
löneadministration, bokföring, automatisk databehandling,
registreringsverksamhet, telefonförsäljning samt ordermottagning.
Lag (1994:548).

13 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
För en arbetsgivare eller en försäkrad som är berättigad
till stöd för verksamhet som avses i 11 § eller för arbete som
avses i 12 § skall den procentsats efter vilken
arbetsgivaravgifter respektive egenavgifter sammanlagt skall
tas ut sättas ned med

1. i fråga om en arbetsgivare: åtta procentenheter till och med
utgiftsåret 2000, eller

2. i fråga om en försäkrad: åtta procentenheter till och med
inkomståret 2000, om den försäkrades hemortskommun enligt 2
kap. 1 § andra stycket skattebetalningslagen (1997:483) för
inkomståret är belägen inom stödområdet.

Nedsättningen enligt första stycket kan kombineras med
nedsättning enligt lagen (1981:691) om socialavgifter.
Lag (1999:1267).

Förfarandet m.m.

14 § Nedsättning av avgifter enligt denna lag skall i första
hand avse

1. i fråga om arbetsgivaravgifter: sjukförsäkringsavgiften och
därefter föräldraförsäkringsavgiften, eller

2. i fråga om egenavgifter: sjukförsäkringsavgiften och
därefter i angiven ordning föräldraförsäkringsavgiften,
arbetsskadeavgiften och efterlevandepensionsavgiften.

I fråga om förfarandet för nedsättningen av avgifter gäller
skattebetalningslagen (1997:483). Lag (1998:695).

15 § Ett belopp motsvarande det bortfall av avgiftsinkomster som
föranleds av bestämmelserna i denna lag skall påföras staten och
uppbäras i samma ordning som avgifterna i övrigt. Lag (1994:548).

Övergångsbestämmelser

1990:912

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 och tillämpas första
gången i fråga om arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för
arbetsgivare för utgiftsåret 1991 och i fråga om egenavgifter och allmän
löneavgift för försäkrade som beräknas med ledning av 1992 års taxering.

2. Genom lagen upphävs lagen (1983:1055) om nedsättning av
socialavgifter och allmän löneavgift i Norrbottens län, dock tillämpas
den gamla lagen för utgiftsåren till och med 1990 och till och med vid
1991 års taxering.

3. Beträffande bidrag för sysselsättningsökning och etablering gäller
2 § 2 stycket och 3 § 2 stycket i den gamla lagen även efter
ikraftträdandet av denna lag om ansökan om bidraget gjorts före den 1
juli 1991 och avser kalenderåret 1990 eller tidigare.

1991:1843

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre bestämmelser
tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden
före den 1 januari 1992.

1992:241

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande i fråga om avgifter som avser tid före ikraftträdandet.

Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av juni
1992, skall — om den avgiftsskyldige inte visar annat — så stor del av
beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden före utgången av
juni 1992 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret
som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

1992:1573

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande i fråga om nedsättning av avgifter som avser tid före
ikraftträdandet.

1994:548

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande i fråga om avgifter som avser tid före ikraftträdandet.

Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av juni
1994, skall — om den avgiftsskyldige inte visar annat — så stor del
av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden före
utgången av juni 1994 som svarar mot förhållandet mellan den del
av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela
beskattningsåret.

1995:894

1. Denna lag träder ikraft den 1 januari 1996.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgifter som
avser tid före ikraftträdandet.

1997:594

Denna lag träder i kraft den 1 november 1997 och tillämpas
första gången i fråga om arbetsgivaravgifter för
beskattningsåret 1998 och i fråga om egenavgifter som beräknas
med ledning av 1999 års taxering.

1998:695

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas
första gången i fråga om arbetsgivaravgifter för
beskattningsåret 1999 och i fråga om egenavgifter som beräknas
med ledning av 2000 års taxering.

1998:860

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgifter
som avser tid före ikraftträdandet.

1999:1267

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande i fråga om avgifter som avser tid före
ikraftträdandet.

1999:1379

1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.
De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med
den 1 januari 2000.

2. Bestämmelserna i deras äldre lydelse upphör att gälla vid
utgången av år 1999.

3. /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
De nya bestämmelserna i 1 § om socialavgifter enligt
socialavgiftslagen (2000:980) och i 3 a och 4 §§ om den
avgiftsskyldige gäller i fråga om avgifter som hänför sig till
tid efter utgången av år 2000. Lag (2000:990).

2000:989

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande i fråga om avgifter som hänför sig till tid
före den 1 januari 2001.

2001:1261

Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om avgifter
som hänför sig till tid före den 1 januari 2002.