Förordning (1990:916) om vissa lån till forskningsinriktat experimentbyggande

SFS nr
1990:916
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
1990-09-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:1130

1 § Denna förordning gäller sådana lån till forskningsinriktat
experimentbyggande som beviljats av Byggforskningsrådet under tiden
den 1 juli 1978–den 30 juni 1990, om lånet eller del av lånet var
ränte- och amorteringsfritt den 1 oktober 1990. Förordning (1995:1126).

2 § Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande prövar vid den tidpunkt som följer av
lånebeslutet, om lånet helt eller delvis kan efterges.
Prövningen skall göras mot bakgrund av det fastighetsekonomiska
utfallet och de framtida fastighetsekonomiska konsekvenserna av
de åtgärder för vilka lånet har beviljats.
Förordning (2000:1130).

3 § Lån eller lånedel som inte efterges skall löpa med ränta och
amorteras från det halvårsskifte som infaller närmast efter den dag
då låntagaren fått del av rådets beslut i eftergiftsfrågan. Lån eller
lånedel som inte efterges förvaltas av Statens Bostadsfinansierings-
aktiebolag, SBAB. Förordning (1993:1125).

4 § Räntan skall beräknas efter en räntesats som regeringen bestämmer
för ett kalenderår i sänder.

5 § Amorteringstiden för lån eller lånedel som inte efterges skall
bestämmas med hänsyn till åtgärdens beräknade återstående livslängd,
dock längst 20 år räknat från den dag då lånet eller lånedelen skall
löpa med ränta och amorteras. Ytterligare föreskrifter för beräkning av
amorteringstidens längd meddelas Boverket. Förordning (1993:1125).

6 § Ränta och amortering skall betalas i form av annuiteter, som
beräknas efter åtta procent ränta och den tid inom vilken lånet skall
vara betalt. Om den räntesats som avses i 4 § är högre än åtta procent,
skall förutom annuiteten betalas en tilläggsränta som svarar mot
skillnaden. Om räntesatsen är lägre än åtta procent, skall annuiteten
minskas med ett belopp som svarar mot ränteskillnaden.

7 § Ränta och amortering skall betalas halvårsvis i efterskott.

Boverket får föreskriva att ränta och amortering får beräknas efter
någon annan period om sex månader än kalenderhalvår. Förordning
(1993:1125).

8 § Lån eller lånedel för vilka beslut i fråga om eftergift
meddelas efter utgången av juni 1995 skall — om lånet eller
lånedelen inte efterges — av Boverket sägas upp till betalning om
fastigheten eller tomträtten övergår till ny ägare eller
tomträttshavare. Förordning (1995:907).

9 § Forskningsrådets beslut om eftergift av lån får överklagas
hos regeringen. Övriga beslut enligt denna förordning får inte
överklagas. Förordning (2000:1130).

Övergångsbestämmelser

1990:916

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1990.

2. Fråga om eftergift av lån i ärenden som kommit in till
bostadsdepartementet före den 1 oktober 1990 prövas av regeringen, om
inte regeringen bestämmer annat.

3. Den räntesats som avses i 4 § skall för tiden den 1 oktober–den 31
december 1990 utgöra 11,4 procent.

4. Bestämmelserna i 8 § gäller även i fråga om sådana lån till
forskningsinriktat experimentbyggande som beviljats av
byggforskningsrådet under tiden den 1 juli 1978–den 30 juni 1990 och
för vilka beslut om ränta och amortering har meddelats före den 1
oktober 1990.