Förordning (1990:923) om personalförsörjning vid myndigheter inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde

SFS nr
1990:923
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1990-09-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 1992:454

Förordningens tillämpningsområde

1 § Denna förordning tillämpas på myndigheter inom
försvarsdepartementets verksamhetsområde.

Anmälan om lediga tjänster m. m.

2 § Myndigheter som avses i 1 § skall enligt vad Försvarets
personalnämnd närmare bestämmer anmäla till nämnden när det uppstår
behov av ny personal vid myndigheterna. Nämnden får därvid medge
undantag från anmälningsskyldigheten enligt 2 § förordningen (1984:819)
om statliga platsanmälningar. Förordning (1992:454).

3 § Nämnden får besluta att en myndighet inte får kungöra tjänster
lediga till ansökan eller tillsätta dem utan att nämnden har medgett det
eller beretts tillfälle att lämna förslag enligt vad som sägs i 4 §.

Förslag om tillsättning av tjänst

4 § När en myndighet anmäler till nämnden att en sådan tjänst som avses
i 3 § är ledig, skall nämnden, om det kan ske, som underlag för
myndighetens beslut lämna förslag om tillsättning av tjänsten.

Nämnden får för tillsättning av tjänsten endast föreslå tjänstemän vid
myndigheter som berörs av sådana organisationsändringar som har
beslutats av riksdagen eller regeringen eller personer som är gifta med
eller under äktenskapsliknande förhållanden varaktigt bor tillsammans
med sådana tjänstemän.

Om nämnden inte inom tre veckor har lämnat ett sådant förslag, får
tjänsten tillsättas i vanlig ordning.

Ytterligare föreskrifter

5 § Nämnden får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

6 § Nämndens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.