Förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

SFS nr
1990:927
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet IU
Utfärdad
1990-09-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1233

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statlig
ersättning till kommuner och landsting för mottagande av
och insatser för skyddsbehövande och vissa andra
utlänningar som avses i 3 § och som före utgången av
november 2010 först togs emot i en kommun.

För utlänningar som har varit registrerade vid en
mottagningsenhet hos Migrationsverket eller som har
beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 2 §
utlänningslagen (2005:716) ska tidpunkten då de först togs
emot i en kommun anses vara den dag han eller hon faktiskt
togs emot i kommunen. För övriga utlänningar som omfattas
av 3 § ska tidpunkten då de först togs emot i en kommun
anses vara då han eller hon folkbokfördes i kommunen enligt
uppgift i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182)
om behandling av personuppgifter i Skatteverkets
folkbokföringsverksamhet. Förordning (2010:1141).

2 § Har upphävts genom förordning (2010:1141).

3 § Ersättning enligt denna förordning lämnas för

1. utlänningar som har överförts till Sverige med stöd av
ett särskilt regeringsbeslut,

2. utlänningar som har fått uppehållstillstånd och som har
tagits emot i kommunen efter att ha varit registrerade vid
en förläggning för asylsökande,

3. andra utlänningar som har fått uppehållstillstånd med
tillämpning av 5 kap. 1 eller 6 § utlänningslagen
(2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser, och

4. utlänningar som har fått uppehållstillstånd på grund av
sin anknytning till en utlänning som avses under 1–3 och
ansökt om uppehållstillstånd inom två år från det att den
person som han eller hon har anknytning till först togs
emot i en kommun. Förordning (2010:1141).

3 a § Har upphävts genom förordning (2010:1141).

4 § Ersättning enligt denna förordning får inte lämnas för
utlänningar som fått uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 a §
utlänningslagen (2005:716) eller för utlänningar som fått
uppehållstillstånd på grund av sin anknytning till en sådan
utlänning. Förordning (2008:894).

5 § Har upphävts genom förordning (2002:1056).

6 § Har upphävts genom förordning (2010:1141).

7 § Har upphävts genom förordning (2010:1141).

8 § Ersättning enligt denna förordning beslutas och betalas ut
av Migrationsverket. Förordning (2007:627).

9 § Har upphävts genom förordning (2010:1141).

Schablonersättning

10 § Schablonersättningen ska vara

– 119 600 kronor för en person under 16 år,

– 194 700 kronor för en person som fyllt 16 men inte 65 år,
och

– 71 900 kronor för en person som fyllt 65 år.

Schablonersättningen ska beräknas utifrån utlänningens ålder
vid utgången av månaden innan ersättningen betalas ut.
Förordning (2011:1233).

11 § Rätt till schablonersättning enligt 12 och 13 §§ har
kommuner som genomför ett program för utlänningens
introduktion i samhället enligt en skriftlig
introduktionsplan som fastställs efter samråd med
utlänningen. Om utlänningen är i arbetsför ålder, ska
samråd ske med Arbetsförmedlingen.

Ett introduktionsprogram för personer som fyllt 16 år ska
innehålla

1. utbildning i svenska för invandrare eller motsvarande
utbildning för den som har rätt att delta i sådan
utbildning enligt skollagen (2010:800),

2. praktik i den utsträckning som är möjlig,

3. orientering om svenska samhällsförhållanden och svenskt
samhällsliv, och

4. information om vardagslivet i en kommun och andra
liknande förhållanden. Förordning (2010:1141).

12 § Den kommun som först tog emot en utlänning som
omfattas av 1 § har rätt till 20 procent av en
schablonersättning. Beloppet ska betalas ut månaden efter
den månad då utlänningen togs emot i kommunen.

Från det att utlänningen först togs emot i en kommun och
under 24 kalendermånader efter utgången av den månad då
mottagandet ägde rum ska schablonersättning betalas ut för
perioder som omfattar tre kalendermånader (bidragsperiod).
Utbetalning med 10 procent av en schablonersättning ska
göras månaden efter utgången av varje bidragsperiod. Rätt
till utbetalning har den kommun där utlänningen enligt
uppgift i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182)
om behandling av personuppgifter i Skatteverkets
folkbokföringsverksamhet är folkbokförd vid utgången av
perioden. Förordning (2010:1141).

13 § Om utlänningen flyttar till en ny kommun under en
bidragsperiod och enligt uppgift i folkbokföringsdatabasen
enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i
Skatteverkets folkbokföringsverksamhet är folkbokförd där vid
utgången av perioden, har denna kommun rätt till 20 procent av
ett schablonbelopp som extra ersättning. Detta gäller under
förutsättning att flyttningen äger rum innan 18 kalendermånader
förflutit från det första mottagandet.

Den kommun som utlänningen flyttar från har rätt till 10
procent av ett schablonbelopp. Detta gäller vid flyttningar
inom 24 kalendermånader efter utgången av den månad då
mottagandet ägde rum.

Ersättningen enligt första och andra stycket skall betalas ut
månaden efter utgången av den bidragsperiod under vilken
utlänningen flyttat. Förordning (2003:894).

14 § Har upphävts genom förordning (1995:1090).

15 § Har upphävts genom förordning (1994:734).

Ersättning till kommuner för vissa särskilda kostnader

16 § För utlänningar som omfattas av 1 § har en kommun rätt
till ersättning enligt 17 och 19–20 d §§ för vissa
kostnader för

– ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen
(2001:453),

– stöd och hjälp i boendet och för särskilda boendeformer
för service och omvårdnad enligt socialtjänstlagen,

– insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade,

– assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken,

– bostadsanpassningsbidrag enligt lagen (1992:1574) om
bostadsanpassningsbidrag m.m., och

– hälso- och sjukvård. Förordning (2010:1141).

17 § Ersättning lämnas för sådant ekonomisk bistånd enligt
4 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) som
kommunen lämnat efter det att 20 månader gått från
tidpunkten då utlänningen först togs emot i en kommun om
utlänningen

1. hade fyllt 60 år när uppehållstillstånd beviljades
första gången, eller

2. inte kan försörja sig på grund av en sjukdom eller ett
funktionshinder som utlänningen hade när han eller hon
först togs emot i en kommun, eller som annars har ett
direkt samband med utlänningens situation som
skyddsbehövande.

Ersättning enligt första stycket lämnas inte för en
utlänning som fyllt 65 år. Förordning (2010:1141).

18 § Har upphävts genom förordning (2010:1141).

19 § Ersättning för kostnader för stöd och hjälp i boendet
och för särskilda boendeformer för service och omvårdnad
enligt socialtjänstlagen (2001:453) lämnas om utlänningen
har behov av sådana insatser på grund av ålderdom, sjukdom
eller funktionshinder. Ersättning för kostnader för en
insats på grund av ålderdom lämnas endast om behovet av
insatsen fanns när utlänningen först togs emot i en kommun.
Ersättning för kostnader för en insats på grund av sjukdom
eller funktionshinder lämnas endast om utlänningen hade
sjukdomen eller funktionshindret när han eller hon först
togs emot i en kommun, eller om sjukdomen eller
funktionshindret annars har ett direkt samband med
utlänningens situation som skyddsbehövande.

Ersättningen till kommunen ska motsvara 75 procent av
kommunens kostnader för insatsen, minskat med den avgift
utlänningen själv har betalat. Förordning (2010:1141).

20 § Ersättning för kostnader enligt 17 och 19 §§ betalas
ut i efterskott för varje kalenderår efter ansökan. Den
första ansökan ska för respektive ersättningsslag ha kommit
in till Migrationsverket senast inom tre år från den dag då
utlänningen först togs emot i en kommun. Om det finns
särskilda skäl, får en ansökan prövas även om den har
kommit in senare. Förordning (2010:1141).

20 a § Ersättning för kostnader för insatser enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, samt för kostnader för
assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken, lämnas
om utlänningen har behov av sådana insatser på grund av en
sjukdom eller ett funktionshinder som utlänningen hade när
han eller hon först togs emot i en kommun, eller som annars
har ett direkt samband med utlänningens situation som
skyddsbehövande. Förordning (2010:1141).

20 b § Ersättning för kostnader för
bostadsanpassningsbidrag enligt lagen (1992:1574) om
bostadsanpassningsbidrag m.m. lämnas om utlänningen har
behov av sådant bidrag på grund av en sjukdom eller ett
funktionshinder som utlänningen hade när han eller hon
först togs emot i en kommun, eller som annars har ett
direkt samband med utlänningens situation som
skyddsbehövande. Förordning (2010:1141).

20 c § Ersättning för kostnader för hälso- och sjukvård
lämnas om utlänningen, på grund av en sjukdom eller ett
funktionshinder som utlänningen hade när han eller hon
först togs emot i en kommun eller som annars har ett direkt
samband med utlänningens situation som skyddsbehövande,
måste beredas varaktig vård som ordinerats av läkare.
Ersättning lämnas endast om vården bedöms ha en varaktighet
av minst tre år. Ersättningens storlek bestäms enligt
Riksavtalet för utomlänsvård om inte annat avtalats.

När ersättning lämnas enligt första stycket får ersättning
även lämnas för kostnader för tolk. Förordning (2010:1141).

20 d § Ersättning för kostnader enligt 20 a–20 c §§ lämnas
endast om kommunens sammanlagda kostnader för stöd och
service till vissa funktionshindrade, assistansersättning,
bostadsanpassningsbidrag samt hälso- och sjukvård för en
utlänning uppgått till lägst 60 000 kronor under en
tolvmånadersperiod. Ersättning betalas ut i efterskott
efter ansökan. Den första ansökan ska ha kommit in till
Migrationsverket senast inom tre år från den dag då
utlänningen först togs emot i en kommun. Om det finns
särskilda skäl, får en ansökan prövas även om den har
kommit in senare. Förordning (2010:1141).

21 § En kommun har rätt till ersättning för vissa kostnader
för barn under 18 år som omfattas av 1 § och som vid
ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar
eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt
i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan
sådan ställföreträdare (ensamkommande barn). Ersättning
lämnas för kommunens kostnader för sådan vård i annat hem
än barnets eget som ges med stöd av socialtjänstlagen
(2001:453) eller lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser
om vård av unga. Om vårdnaden av ett barn flyttats över
till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare som
barnet tidigare varit familjehemsplacerat hos och kommunen
med stöd av 6 kap. 11 § föräldrabalken betalar ersättning
till dessa vårdnadshavare, lämnas skälig ersättning för
kommunens kostnader.

Ersättning enligt första stycket lämnas också för vård av
den som har fyllt 18 men inte 21 år, under förutsättning
att vården påbörjats före 18 års ålder.

Sådan ersättning betalas efter ansökan i efterskott för
varje kvartal. Förordning (2010:1141).

22 § En kommun som träffar en särskild överenskommelse med
Migrationsverket om hur många platser för boende för personer
som anges i 21 § som kommunen skall hålla tillgängliga, har
rätt till ersättning med 1 600 kronor per dygn för varje
överenskommen plats och därutöver ett tillägg med 300 kronor
per dygn för varje belagd plats. Ersättningen skall betalas ut
i efterskott för varje kvartal. Förordning (2007:627).

23 § Har upphävts genom förordning (2002:1056).

24 § Har upphävts genom förordning (2002:1056).

25 § Har upphävts genom förordning (2002:1056).

25 a § Har upphävts genom förordning (2002:1056).

Extraordinära kostnader för flyktingmottagandet

26 § Utöver ersättning enligt 10–13, 16, 17 och 19–22 §§
får Migrationsverket inom ramen för anvisade medel lämna
ersättning till kommuner för betydande extraordinära
kostnader för flyktingmottagande. Förordning (2010:1141).

27 § Har upphävts genom förordning (2007:627).

28 § Har upphävts genom förordning (2002:1056).

28 a § Har upphävts genom förordning (2002:1056).

29 § Har upphävts genom förordning (2002:1056).

30 § Har upphävts genom förordning (2002:1056).

31 § Har upphävts genom förordning (2002:1056).

Ersättning till landsting för hälso- och sjukvård

32 § Har upphävts genom förordning (1996:1375).

33 § Har upphävts genom förordning (1996:1375).

34 § Ett landsting har rätt till ersättning för kostnader
för hälso- och sjukvård av en utlänning som omfattas av 1 §
och som på grund av en sjukdom eller ett funktionshinder
som utlänningen hade när han eller hon först togs emot i en
kommun eller som annars har ett direkt samband med
utlänningens situation som skyddsbehövande, måste beredas
varaktig vård som ordinerats av läkare. Ersättning lämnas
endast om vården bedömts ha en varaktighet av minst tre år
och landstingets sammanlagda vårdkostnad för utlänningen
uppgått till lägst 60 000 kronor under en
tolvmånadersperiod. Ersättningens storlek bestäms enligt
Riksavtalet för utomlänsvård om inte annat avtalats.

När ersättning lämnas enligt första stycket får ersättning
även lämnas för kostnader för tolk. Förordning (2010:1141).

35 § Ett landsting har rätt till ersättning för kostnader för
hälsoundersökning av en utlänning som omfattas av 1 § som har
genomförts inom tolv månader från den tidpunkt då utlänningen
först togs emot i en kommun enligt 1 § andra stycket, om
utlänningen inte genomgått någon hälsoundersökning innan han
eller hon först togs emot i en kommun eller om
hälsoundersökning krävs av smittskyddsskäl.

En hälsoundersökning enligt första stycket ersätts i form av
en schablonersättning med 2 000 kronor. I ersättningen ingår
kostnader för tolk i samband med hälsoundersökningen.
Förordning (2010:1440).

36 § Ersättning för kostnader enligt 34 och 35 §§ betalas
ut i efterskott efter ansökan.

Den första ansökan enligt 34 § ska ha kommit in till
Migrationsverket senast inom tre år från den dag då
utlänningen först togs emot i en kommun. Om det finns
särskilda skäl, får en ansökan prövas även om den har
kommit in senare. Förordning (2010:1141).

37 § Har upphävts genom förordning (2010:1141).

38 § Utöver ersättning enligt 34–36 §§ får Migrationsverket
inom ramen för anvisade medel lämna ersättning till
landsting och kommuner för betydande extraordinära
kostnader för vårdinsatser för skyddsbehövande. Sådan
ersättning betalas efter ansökan. Förordning (2010:1141).

Övrigt

39 § En ansökan om ersättning enligt denna förordning skall ha
kommit in till Migrationsverket senast inom ett år från
utgången av den period ansökan avser om inte annat anges i
andra bestämmelser i förordningen.

Kommuner och landsting är skyldiga att lämna Migrationsverket
de uppgifter som krävs för att verket skall kunna bedöma deras
rätt till ersättning enligt denna förordning.
Förordning (2007:627).

40 § Har upphävts genom förordning (2007:627).

41 § En mottagare av ersättning enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig om ersättningen har lämnats på
felaktig grund eller med för högt belopp.

Om ett fel som avses i första stycket inte har orsakats av
mottagaren, är denna återbetalningsskyldig om mottagaren
insett eller skäligen borde ha insett felet.

En upplysning om bestämmelserna i denna paragraf ska tas in
i beslutet om ersättning. Förordning (2010:1141).

41 a § En mottagare av ersättning enligt 26 eller 38 § är
även återbetalningsskyldig för medel som inte har använts
för avsett ändamål. En upplysning om detta ska tas in i
beslutet om ersättning. Förordning (2010:1141).

41 b § Om en mottagare är återbetalningsskyldig enligt 41 §,
ska Migrationsverket besluta att återkräva det felaktigt
utbetalda beloppet.

Om en mottagare är återbetalningsskyldig enligt 41 a §, får
Migrationsverket besluta att återkräva de medel som inte
har använts för avsett ändamål.

Om det finns särskilda skäl för det, får ett krav på
återbetalning efterges helt eller delvis.
Förordning (2010:1141).

42 § Migrationsverket får meddela de föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning. Innan sådana
föreskrifter meddelas ska Sveriges Kommuner och Landsting
höras. Förordning (2010:1141).

43 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Beslut enligt
26 och 38 §§ får inte överklagas. Förordning (2010:1141).

Övergångsbestämmelser

1990:927

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991 och avser, där
inte annat anges, personer som efter utgången av år 1990 har tagits emot
för första gången i en kommun.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1984:683) om statlig
ersättning för mottagande av flyktingar och vissa andra utlänningar.
Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om kostnader som en kommun
eller en landstingskommun haft före den 1 januari 1991.

3. Bestämmelser om en schabloniserad ersättning för ekonomisk hjälp, som
lämnas under åren 1991–1993 till vissa utlänningar som fått
uppehållstillstånd före år 1991, finns i förordningen (1990:928) om
statlig ersättning för ekonomisk hjälp till flyktingar som beviljats
uppehållstillstånd under åren 1988–1990.

1992:825

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992. Bestämmelserna i 6 och
31 §§ i deras nya lydelse och 25 a § skall tillämpas även på kostnader
som uppkommit före den 1 juli 1992.

1993:444

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993.

I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före
ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.

1994:734

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.

2. För utlänningar som tagits emot i en kommun före den 1 oktober
1993 tillämpas bestämmelserna i 12 och 13 §§ enligt den lydelse
paragraferna hade före ikraftträdandet av denna förordning.

3. I fråga om kostnader som en kommun eller ett landsting haft före
den 1 juli 1994 tillämpas bestämmelserna i 17, 27, 32 och 33 §§
enligt den lydelse paragraferna hade före ikraftträdandet av denna
förordning.

1995:255

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har
meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

1995:1090

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

2. I fråga om schablonersättning för flyktingar m. fl. som tagits
emot i en kommun under åren 1994 och 1995 skall 3 och 10–14 §§
tillämpas i dess äldre lydelse i den utsträckning som framgår av
förordningen (1995:1091) om schablonersättning för flyktingar och
vissa andra utlänningar som första gången togs emot i en kommun under
åren 1994 och 1995.

1996:1376

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

2. I fråga om kostnader som en kommun eller ett landsting haft före
den 1 januari 1997 tillämpas bestämmelserna i 32, 33 och 35 §§ enligt
den lydelse paragraferna hade före ikraftträdandet av denna
förordning.

1998:229

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1998.

2. Rätt till ersättning enligt denna förordning föreligger
även beträffande överenskommelser och avtal som träffats med
Statens invandrarverk före den 1 juni 1998.

3. I fråga om utlänningar som tagits emot före den 1 juni 1998
gäller 11 § i sin äldre lydelse.

2002:1056

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

2. I fråga om kostnader som en kommun haft före den 1 januari
2003 gäller 17 § i sin äldre lydelse.

2003:894

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. För en
tolvmånadersperiod som påbörjats före ikraftträdandet gäller
34 § i sin äldre lydelse.

2007:627

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.
Överenskommelser och avtal som dessförinnan har träffats med
Integrationsverket skall i stället anses ha träffats med
Migrationsverket.

2010:1141

1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2010 i
fråga om 1, 2 och 9 §§ och i övrigt den 1 januari 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om kostnader
som en kommun eller ett landsting haft före den 1 januari
2011, samt för en tolvmånadersperiod enligt 34 § som påbörjats
före den 1 januari 2011. Förordning (2010:1440).

3. Vid tillämpningen av 11 § ska med utbildning i svenska
för invandrare även förstås motsvarande utbildning enligt
13 kap. skollagen (1985:1100).

4. Vad som föreskrivs om kostnader för ekonomiskt bistånd i
16 och 17 §§ ska också tillämpas på kostnader för sådan
introduktionsersättning enligt lagen (1992:1068) om
introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra
utlänningar som beviljats enligt äldre föreskrifter.

5. Vad som föreskrivs om kostnader för assistansersättning
enligt socialförsäkringsbalken i 16 och 20 a §§ ska också
tillämpas på kostnader för assistansersättning som
beviljats enligt äldre föreskrifter.

2011:1233

Denna förordning träder i kraft den 10 januari 2012.

Bestämmelserna i 10 § i sin nya lydelse ska dock tillämpas för
tid från och med den 1 januari 2012.