Förordning (1990:928) om statlig ersättning för ekonomisk hjälp till flyktingar som beviljats uppehållstillstånd under åren 1988–1990

SFS nr
1990:928
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1990-09-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 1993:101

Allmän ersättning

1 § Kommunerna har rätt till en schablonberäknad ersättning av staten
för ekonomisk hjälp som lämnas under åren 1991–1993 enligt 6 §
socialtjänstlagen (1980:620) till vissa flyktingar och andra utlänningar
som beviljats uppehållstillstånd under åren 1988–1990.

Ersättningen för åren 1991–1993 grundas på den ersättning som kommunen
beviljas för år 1990 enligt 5 § och 6 § första stycket förordningen
(1984:683) om statlig ersättning för mottagande av flyktingar och vissa
andra utlänningar.

2 § För år 1991 beräknas ersättningen enligt följande.

Först fastställs ett grundbelopp bestående av

1. 114 procent av det belopp som kommunen fått i ersättning för år 1990
för utlänningar som fått uppehållstillstånd år 1990 och för utlänningar
som fått uppehållstillstånd under åren 1988 eller 1989 men tagits emot i
kommunen från förläggningar först under år 1990,

2. 50 procent av det belopp som kommunen fått i ersättning för år 1990
för utlänningar som fått uppehållstillstånd år 1989 och som inte
omfattas av 1, och

3. 25 procent av det belopp som kommunen fått i ersättning för år 1990
för utlänningar som fått uppehållstillstånd år 1988 och som inte
omfattas av 1.

Till det sålunda framräknade grundbeloppet skall läggas ett belopp
motsvarande grundbeloppet multiplicerat med ökningen i procent av
basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring
mellan år 1990 och år 1991. Förordning (1990:1189).

3 § För åren 1992 och 1993 beräknas ersättningen enligt följande.

Först fastställs ett grundbelopp bestående av

1. 71 procent av det belopp som kommunen fått i ersättning för år 1990
för utlänningar som fått uppehållstillstånd år 1990 och för utlänningar
som fått uppehållstillstånd dessförinnan men tagits emot i kommunen från
förläggningar först under år 1990, och

2. 12,5 procent av det belopp som kommunen fått i ersättning för år 1990
för utlänningar som fått uppehållstillstånd år 1989 och som inte
omfattas av 1.

Till det sålunda framräknade grundbeloppet skall läggas ett belopp
motsvarande grundbeloppet multiplicerat med ökningen i procent av
basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring
mellan år 1990 och år 1992. Förordning (1990:1189).

Särskild ersättning

4 § Utöver den ersättning som lämnas enligt 1–3 §§ får, inom ramen för
anvisade medel, särskild ersättning lämnas till kommuner som under år
1991 på grund av stor mottagning av nya flyktingar under senare delen av
år 1990, stor inflyttning av flyktingar från andra kommuner under år
1991 eller andra särskilda förhållanden bedöms få väsentligt lägre
ersättning för sina socialbidragskostnader än vad som skulle ha utgått
enligt förordningen (1984:683) om statlig ersättning för flyktingar och
vissa andra utlänningar.

Förfarandet vid utbetalning m. m.

5 § Statens invandrarverk prövar och betalar ut ersättning enligt denna
förordning.

6 § Länsstyrelserna skall senast den 1 februari 1992 lämna uppgift till
invandrarverket om den ersättning som betalats till kommunerna för år
1990 enligt 5 § och 6 § första stycket förordningen (1984:683) om
statlig ersättning för mottagande av flyktingar och vissa andra
utlänningar. Därvid skall redovisas hur stor del av denna ersättning som
avser kostnader för personer som har fått

1. uppehållstillstånd år 1990 eller har fått uppehållstillstånd åren
1988 eller 1989 men tagits emot från förläggningar först under år 1990,

2. uppehållstillstånd år 1988 och ej omfattas av 1, och

3. uppehållstillstånd år 1989 och ej omfattas av 1.

Om den ersättning från länsstyrelsen som en kommun har rätt till för år
1990 inte är slutligt fastställd den 1 februari 1992, skall
länsstyrelsen ange hur mycket som utbetalats i preliminär ersättning och
hur stor del av denna preliminära ersättning som avser kostnader för
personer som fått

1. uppehållstillstånd år 1990 eller har fått uppehållstillstånd åren
1988 eller 1989 men tagits emot från förläggningar först under år 1990,

2. uppehållstillstånd år 1988 och ej omfattas av 1, och

3. uppehållstillstånd år 1989 och ej omfattas av 1.

Så snart den slutliga ersättningen fastställts skall uppgift härom
lämnas till invandrarverket. Förordning (1990:1189).

6 a § Invandrarverket skall lämna uppgift till länsstyrelserna om vilka
personer med uppehållstillstånd som har tagits emot i länets kommuner
från förläggningar under år 1990. Invandrarverket skall vidare lämna
uppgift till kommunerna om vilka personer med uppehållstillstånd som de
tagit emot från förläggningar år 1990. Förordning (1990:1189).

7 § Ersättning enligt 2 § betalas den 1 april 1992 och ersättning enligt
3 § den 1 april 1993. Om kommunens ersättning för år 1990 enligt
förordningen (1984:683) om statlig ersättning för mottagande av
flyktingar och vissa andra utlänningar inte är slutligt fastställd skall
i stället en preliminärt beräknad ersättning betalas vid dessa
tidpunkter.

8 § Om ersättning enligt 2 eller 3 § har betalats på grundval av en
preliminär beräkning, skall slutlig ersättning fastställas och betalas
så snart invandrarverket har fått uppgift från länsstyrelsen om slutlig
ersättning för år 1990. Om invandrarverket därvid fastställer en lägre
ersättning än vad som beräknats preliminärt, skall kommunen betala
tillbaka det överskjutande beloppet.

9 § Invandrarverket meddelar närmare föreskrifter om särskild ersättning
enligt 4 §. Innan invandrarverket beslutar sådana föreskrifter skall
verket samråda med Svenska Kommunförbundet.

10 § Invandrarverkets beslut om ersättning enligt 4 § får inte
överklagas. Invandrarverkets beslut i andra ärenden enligt denna
förordning får överklagas hos regeringen. Förordning (1993:101).

Övergångsbestämmelser

1993:101

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 1993.

I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före
ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.