Köplag (1990:931)

SFS nr
1990:931
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1990-09-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:776

Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller köp av lös egendom.

Lagen gäller i tillämpliga delar även byte av lös egendom.

Lagen gäller inte överlåtelse av tomträtt.

Vid köp av byggnad som uppförts för stadigvarande bruk gäller i stället
för bestämmelserna i 3, 13, 17–21 samt 30–40 §§ vad som föreskrivs i 4
kap. 11, 12 och 18–19d §§ jordabalken. Om en tomträttsupplåtelse enligt
13 kap. 5 § jordabalken har innefattat överlåtelse av en byggnad, gäller
de nämnda bestämmelserna i jordabalken dock inte om något annat följer
av 13 kap. 8 § jordabalken.

2 § Lagen gäller beställning av en vara som skall tillverkas utom när
beställaren skall tillhandahålla en väsentlig del av materialet. Lagen
gäller inte avtal om uppförande av byggnad eller annan fast anläggning
på mark eller i vatten.

Lagen gäller inte avtal som innebär att den som skall leverera en vara
även skall utföra arbete eller någon annan tjänst, om tjänsten utgör den
övervägande delen av hans förpliktelse.

Avtalsfrihet

3 § Lagens bestämmelser tillämpas inte i den mån annat följer av
avtalet, av praxis som har utbildats mellan parterna eller av
handelsbruk eller annan sedvänja som måste anses bindande för parterna.

Konsumentköp

4 § Lagen gäller inte i fall då konsumentköplagen (1990:932) är
tillämplig.

Internationella köp

5 § Lagen gäller inte i fall då lagen (1987:822) om internationella köp
är tillämplig.

Varans avlämnande

Hämtningsköp

6 § Varan skall hållas tillgänglig för avhämtning där säljaren vid köpet
hade sitt affärsställe eller, om han saknade affärsställe som hade
samband med köpet, sitt hemvist. Visste parterna vid köpet att varan
eller det parti ur vilket den skall tas fanns på en annan plats, skall
varan hållas tillgänglig för avhämtning på denna plats.

Varan är avlämnad när köparen har tagit hand om den.

Transportköp

7 § Skall varan transporteras till köparen inom en och samma ort eller
inom ett område där säljaren vanligen ombesörjer transporten av liknande
varor, sker avlämnandet när varan överlämnas till köparen.

Om varan i annat fall skall transporteras till köparen och annat inte
följer av en leveransklausul eller av avtalet i övrigt, sker avlämnandet
när varan överlämnas till den transportör som har åtagit sig transporten
från avsändningsorten. Om säljaren själv utför transporten, sker
avlämnandet först när varan överlämnas till köparen.

Har varan sålts “fritt”, “levererad” eller “fritt levererad” med
angivande av en viss ort, anses den inte avlämnad förrän den har kommit
fram till denna ort.

8 § Skall säljaren ordna transporten av varan, skall han ingå avtal om
transporten till bestämmelseorten med lämpligt transportmedel och på
sedvanliga villkor för en sådan transport.

Tiden för avlämnandet

9 § Skall varan inte avlämnas efter anfordran eller utan uppskov och
följer tiden för avlämnandet inte heller annars av avtalet, skall varan
avlämnas inom skälig tid från köpet.

Skall varan avlämnas inom en viss tidrymd och framgår det inte av
omständigheterna att det ankommer på köparen att bestämma tidpunkten för
avlämnandet, skall denna bestämmas av säljaren.

Om säljaren vid hämtningsköp skall bestämma tidpunkten för avlämnandet,
skall han i tid underrätta köparen om när varan finns tillgänglig för
avhämtning.

Rätt att hålla inne varan

10 § Har säljaren inte gett kredit eller anstånd med betalningen, är han
inte skyldig att lämna ut varan eller, genom överlåtelse av dokument
eller på annat sätt, frånhända sig förfoganderätten över den förrän
betalning sker.

Skall säljaren sända varan från den ort där den skall avlämnas, får han
inte med stöd av första stycket underlåta att avsända den. Han får dock
hindra att varan eller dokument avseende varan lämnas ut till köparen
innan betalning sker.

Kostnaderna för varan

11 § Säljaren svarar för sådana kostnader för varan som uppkommer före
avlämnandet och som inte beror på att avlämnandet har försenats till
följd av något förhållande på köparens sida.

Risken för varan

Vad risken innebär

12 § Bär köparen risken för varan, är han skyldig att betala varan även
om den har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat genom en
händelse som inte beror på säljaren.

Riskens övergång

13 § Risken går över på köparen, när varan avlämnas enligt avtalet eller
enligt 6 eller 7 §.

Avlämnas varan inte i rätt tid och beror det på köparen eller något
förhållande på hans sida, går risken över på köparen när säljaren har
gjort vad som ankommer på honom för att avlämnandet skall kunna ske.

Skall köparen hämta varan på en annan plats än hos säljaren, går risken
över när tiden för avlämnandet är inne och köparen har fått veta att
varan finns tillgänglig för avhämtning.

14 § Risken går aldrig över på köparen förrän det genom märkning,
anteckning i transportdokument eller på annat sätt har gjorts klart att
varan är avsedd för köparen.

Varor under transport

15 § Avser köpet en vara under transport, går risken över på köparen vid
köpet, om det inte framgår av omständigheterna att köparen har åtagit
sig att bära risken från den tidpunkt då varan överlämnades till den
transportör som har utfärdat transportdokumentet. Säljaren bär dock
alltid risken för att varan vid köpet har förstörts, kommit bort,
försämrats eller minskat, om han kände till eller borde ha känt till
detta men inte har upplyst köparen om det.

Öppet köp

16 § Har öppet köp avtalats och varan avlämnats, bär köparen risken till
dess att varan lämnas tillbaka.

Varans beskaffenhet

Överensstämmelse med avtalet m. m.

17 § Varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och
förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet.

Om inte annat följer av avtalet, skall varan

1. vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet
används,

2. vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket varan var avsedd att
användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål
och köparen har haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens
sakkunskap och bedömning,

3. ha egenskaper som säljaren har hänvisat till genom att lägga fram
prov eller modell, och

4. vara förpackad på vanligt eller annars försvarligt sätt, om
förpackning behövs för att bevara eller skydda varan.

Om varan avviker från vad som föreskrivs i första eller andra stycket
eller i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat
förutsätta, är varan att anse som felaktig.

18 § Fel föreligger även om varan inte överensstämmer med sådana
uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat
vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas
ha inverkat på köpet.

Varan skall vidare anses felaktig, om den inte överensstämmer med sådana
uppgifter om dess egenskaper eller användning som någon annan än
säljaren, i tidigare säljled eller för säljarens räkning, före köpet har
lämnat vid marknadsföringen av varan och som kan antas ha inverkat på
köpet. Varan skall dock inte anses felaktig, om säljaren varken kände
till eller borde ha känt till uppgifterna.

Första och andra styckena gäller inte, om uppgifterna har rättats i tid
på ett tydligt sätt.

Befintligt skick

19 § Även om varan har sålts i “befintligt skick” eller med ett liknande
allmänt förbehåll skall den anses felaktig, om

1. varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper
eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha
inverkat på köpet,

2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant
väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som
han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att
bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha
inverkat på köpet, eller

3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans
pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.

När en begagnad vara har sålts på auktion, anses den såld “i befintligt
skick”. Vid tillämpning av första stycket 3 skall hänsyn i så fall tas
till utropspriset.

Undersökning av varan före köpet

20 § Köparen får inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till
vid köpet.

Har köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning
underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte
såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte
säljaren har handlat i strid mot tro och heder.

Andra stycket gäller även när köparen före köpet har fått tillfälle att
undersöka prov på varan och felet gäller en egenskap som skulle framgå
av provet.

Avgörande tidpunkt för bedömningen av om fel föreligger

21 § Frågan om varan är felaktig skall bedömas med hänsyn till dess
beskaffenhet när risken för varan går över på köparen. Säljaren svarar
för fel som har funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först
senare.

Uppkommer en försämring av varan efter det att risken har gått över på
köparen, skall varan anses felaktig, om försämringen är en följd av
säljarens avtalsbrott. Detsamma gäller om säljaren genom en garanti
eller liknande utfästelse har åtagit sig att under en viss tid svara för
varans användbarhet eller andra egenskaper och försämringen avser en
egenskap som omfattas av utfästelsen.

Påföljder vid dröjsmål med varans avlämnande

Påföljderna

22 § Avlämnas inte varan eller avlämnas den för sent och beror det inte
på köparen eller något förhållande på hans sida, får köparen enligt
23–29 §§ kräva fullgörelse eller häva köpet samt dessutom kräva
skadestånd. Han får även hålla inne betalningen enligt 42 §.

Fullgörelse

23 § Köparen får hålla fast vid köpet och kräva fullgörelse. Säljaren är
dock inte skyldig att fullgöra köpet, om det föreligger ett hinder som
han inte kan övervinna eller om fullgörelsen skulle förutsätta
uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till köparens intresse av
att säljaren fullgör köpet.

Om ett förhållande som nyss nämnts upphör inom rimlig tid, får köparen
dock kräva att säljaren fullgör köpet.

Köparen förlorar rätten att kräva att säljaren fullgör köpet, om han
väntar orimligt länge med att framställa kravet.

24 § Frågar säljaren om köparen trots dröjsmålet godtar avlämnande inom
en viss tid eller meddelar säljaren att han kommer att fullgöra köpet
inom en viss tid och svarar köparen inte inom skälig tid efter det att
han har fått frågan eller meddelandet, får köparen inte häva köpet om
säljaren fullgör det inom den tid som han har angett.

Hävning

25 § Köparen får häva köpet på grund av säljarens dröjsmål, om
avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg
eller borde ha insett detta.

Har köparen förelagt säljaren en bestämd tilläggstid för varans
avlämnande och är den inte oskäligt kort, får köparen även häva köpet om
varan inte avlämnas inom tilläggstiden.

Medan tilläggstiden löper får köparen häva köpet endast om säljaren
meddelar att han inte kommer att fullgöra köpet inom denna tid.

26 § Avser köpet en vara som skall tillverkas eller skaffas särskilt för
köparen efter dennes anvisningar eller önskemål och kan säljaren inte
utan väsentlig förlust tillgodogöra sig varan på annat sätt, får köparen
häva köpet på grund av säljarens dröjsmål endast om hans syfte med köpet
är väsentligen förfelat genom dröjsmålet.

Skadestånd

27 § Köparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom
säljarens dröjsmål, om inte säljaren visar att dröjsmålet beror på ett
hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha
räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha
undvikit eller övervunnit.

Beror dröjsmålet på någon som säljaren har anlitat för att helt eller
delvis fullgöra köpet, är säljaren fri från skadeståndsskyldighet endast
om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt första stycket.
Detsamma gäller om dröjsmålet beror på en leverantör som säljaren har
anlitat eller någon annan i tidigare säljled.

Enligt första och andra styckena ersätts inte sådan indirekt förlust som
avses i 67 § andra stycket.

Köparen har alltid rätt till ersättning, om dröjsmålet eller förlusten
beror på försummelse på säljarens sida.

28 § Hindras säljaren att fullgöra köpet i rätt tid, skall han lämna
köparen meddelande om hindret och dess inverkan på möjligheterna till
fullgörelse. Om köparen inte får ett sådant meddelande inom skälig tid
efter det att säljaren har fått eller borde ha fått kännedom om hindret,
har köparen rätt till ersättning för den skada som kunde ha undvikits om
han hade fått meddelandet i tid.

Meddelande om hävning och skadestånd

29 § Har varan avlämnats för sent, får köparen inte häva köpet eller
kräva skadestånd på grund av dröjsmålet, om han inte inom skälig tid
efter det att han fick kännedom om avlämnandet meddelar säljaren att han
häver eller vill kräva skadestånd. Om köparen häver köpet, behöver han
dock inte lämna särskilt meddelande om att han vill kräva skadestånd.

Påföljder vid fel i varan

Påföljderna

30 § Är varan felaktig och beror det inte på köparen eller något
förhållande på hans sida, får köparen enligt 31–40 §§ kräva
avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom
kräva skadestånd. Han får även hålla inne betalningen enligt 42 §.

Undersökning av varan efter avlämnandet

31 § När varan har avlämnats skall köparen så snart omständigheterna
medger det undersöka den i enlighet med god affärssed.

Framgår det att varan skall transporteras från platsen för avlämnandet,
får köparen vänta med undersökningen till dess att varan har kommit
fram.

Om köparen ändrar bestämmelseorten medan varan är på väg eller sänder
varan vidare utan att ha haft skälig möjlighet att undersöka den och
säljaren vid köpet kände till eller borde ha känt till möjligheten av en
sådan omdestinering eller vidaresändning, får undersökningen uppskjutas
till dess att varan har kommit fram till den nya bestämmelseorten.

Reklamation

32 § Köparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar
säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt
eller borde ha märkt felet (reklamation).

Reklamerar köparen inte inom två år från det att han har tagit emot
varan, förlorar han rätten att åberopa felet, om inte annat följer av en
garanti eller liknande utfästelse.

33 § Utan hinder av 31 och 32 §§ får köparen åberopa att varan är
felaktig, om säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro
och heder.

Avhjälpande och omleverans

34 § Köparen har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan
kostnad för köparen, om avhjälpande kan ske utan oskälig kostnad eller
olägenhet för säljaren. I stället för att avhjälpa felet får säljaren
företa omleverans enligt 36 §.

Köparen har rätt att kräva omleverans, om avtalsbrottet är av väsentlig
betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta.
Köparen har dock inte rätt att kräva omleverans, om det föreligger ett
sådant förhållande som avses i 23 §. Köparen har inte heller rätt att
kräva omleverans, om det är fråga om en vara som fanns vid köpet och
som, med hänsyn till sina egenskaper och till vad parterna måste antas
ha förutsatt, inte kan ersättas med någon annan vara.

Om säljaren inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa felet, har köparen
rätt till ersättning för försvarliga kostnader för att avhjälpa det.

35 § Köparen får inte kräva avhjälpande av fel eller omleverans, om han
inte lämnar säljaren meddelande om kravet i samband med att han
reklamerar eller inom skälig tid därefter. Detta gäller dock inte om
säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

36 § Även om köparen inte kräver det, har säljaren rätt att på egen
bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans, om detta kan ske utan
väsentlig olägenhet för köparen och utan risk för att köparen inte får
sina egna kostnader ersatta av säljaren.

Säljaren får ej åberopa att han inte har beretts tillfälle att avhjälpa
felet eller företa omleverans, om köparen har avhjälpt felet och det med
hänsyn till omständigheterna inte skäligen kunde krävas att köparen
skulle avvakta avhjälpande eller omleverans från säljarens sida.

Prisavdrag och hävning

37 § Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker
inom skälig tid efter reklamationen, får köparen kräva prisavdrag
beräknat enligt 38 § eller häva köpet enligt 39 §.

Köparen har dock inte rätt till prisavdrag vid köp av begagnade varor på
auktion.

38 § Kräver köparen prisavdrag, skall det beräknas så att förhållandet
mellan det nedsatta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet
vid tidpunkten för avlämnandet mellan varans värde i felaktigt och i
avtalsenligt skick.

39 § Köparen får häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av
väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett
detta.

Köparen får inte häva köpet på grund av felet, om han inte inom skälig
tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet, eller efter den
tid för avhjälpande eller omleverans som kan följa av 37 §, meddelar
säljaren att han häver köpet. Detta gäller dock inte om säljaren har
handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

Skadestånd

40 § Köparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom att
varan är felaktig, om inte säljaren visar att det har förelegat ett
sådant hinder som avses i 27 § första eller andra stycket för att
avlämna felfri vara. Vad som sägs i 28 § om säljarens skyldighet att
lämna köparen meddelande om hinder för att fullgöra köpet i tid gäller
på motsvarande sätt, om det föreligger hinder för att avlämna felfri
vara.

Enligt första stycket ersätts inte sådan indirekt förlust som avses i 67
§ andra stycket.

Köparen har alltid rätt till ersättning, om felet eller förlusten beror
på försummelse på säljarens sida eller om varan vid köpet avvek från
vad säljaren särskilt har utfäst.

Påföljder vid rättsligt fel

41 § Om tredje man har äganderätt till varan eller har panträtt eller
annan liknande rätt i den (rättsligt fel) och det inte följer av avtalet
att köparen skall överta varan med den begränsning som tredje mans rätt
medför, gäller bestämmelserna om reklamation i 32 § första stycket och
33 §, om avhjälpande och omleverans i 34–36 §§, om prisavdrag och
hävning i 37–39 §§, om skadestånd i 40 § samt om köparens rätt att
hålla inne betalningen i 42 §.

Köparen har alltid rätt till ersättning för den skada han lider genom
ett rättsligt fel som förelåg vid köpet, om han varken kände till eller
borde ha känt till felet.

Påföljder av rättsligt fel får även göras gällande, om tredje man påstår
att han har en sådan rätt som avses i första stycket och det finns
sannolika skäl för påståendet.

Gemensamma bestämmelser om påföljder vid säljarens avtalsbrott

Rätt att hålla inne betalningen

42 § Har köparen krav på grund av säljarens dröjsmål eller på grund av
att varan är felaktig, får köparen hålla inne så mycket av betalningen
som motsvarar kravet.

Partiellt avtalsbrott

43 § Är endast en del av leveransen försenad eller felaktig, tillämpas
bestämmelserna om ifrågavarande avtalsbrott på denna del. Köparen får
häva köpet i dess helhet, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för
honom i fråga om hela köpet och säljaren insåg eller borde ha insett
detta.

Om det kan antas att säljaren anser sig ha fullgjort köpet i dess helhet
trots att allt inte har avlämnats, tillämpas bestämmelserna om fel.

Hävning vid successiv leverans

44 § Skall avlämnande ske efter hand och är någon delleverans försenad
eller felaktig, får köparen häva köpet i fråga om denna enligt de
bestämmelser som i övrigt gäller för hävning.

Om dröjsmålet eller felet ger anledning att anta att ett avtalsbrott som
ger rätt till hävning kommer att inträffa beträffande någon senare
delleverans, får köparen på denna grund häva köpet i fråga om en sådan
senare leverans, om det sker inom skälig tid.

Häver köparen i fråga om en delleverans, får han samtidigt häva i fråga
om tidigare eller senare leveranser om han på grund av sammanhanget
mellan dem skulle ha betydande olägenhet av att stå fast vid köpet
beträffande dessa leveranser.

Köparens skyldigheter

Prisets bestämmande

45 § Följer priset inte av avtalet, skall köparen betala vad som är
skäligt med hänsyn till varans art och beskaffenhet, gängse pris vid
tiden för köpet samt omständigheterna i övrigt.

46 § Skall priset beräknas efter antal, mått eller vikt, skall varans
mängd vid den tidpunkt då risken för varan går över på köparen läggas
till grund för beräkningen.

Om priset skall beräknas efter varans vikt, avräknas först
förpackningens vikt.

47 § Har köparen fått en räkning, är han bunden av det pris som har
angetts i räkningen. Detta gäller dock inte, om han inom skälig tid
meddelar säljaren att han inte godkänner priset, om ett lägre pris
följer av avtalet eller om det fordrade beloppet är oskäligt.

Betalningen

48 § Betalning skall ske hos säljaren. Om betalning skall ske mot
överlämnande av varan eller dokument avseende varan, skall den dock ske
där överlämnandet äger rum.

Skyldigheten att betala omfattar även skyldighet att i enlighet med
avtalet acceptera växel och ställa remburs, bankgaranti eller annan
säkerhet samt att vidta de andra åtgärder som behövs för att möjliggöra
betalning.

49 § Följer tidpunkten för betalningen inte av avtalet, skall köparen
betala när säljaren kräver det. Köparen är dock inte skyldig att betala
förrän varan hålls honom till handa eller ställs till hans förfogande i
enlighet med avtalet.

Innan köparen betalar har han rätt att undersöka varan på det sätt som
följer av sedvänja eller bör medges med hänsyn till omständigheterna, om
inte det avtalade sättet för avlämnandet och betalningen är oförenligt
med en sådan undersökning.

Har konossement utfärdats för varans transport till bestämmelseorten
eller transporteras varan i övrigt på sådana villkor att säljaren inte
sedan betalning har skett får förfoga över varan, får utan hinder av
första eller andra stycket betalning krävas mot konossement eller när
köparen har tagit emot fraktsedel eller annat bevis för att varan
transporteras på sådana villkor.

Köparens medverkan m. m.

50 § Köparen skall

1. medverka till köpet på ett sådant sätt som skäligen kan förväntas av
honom för att säljaren skall kunna fullgöra köpet, och

2. hämta eller ta emot varan.

Påföljder vid köparens avtalsbrott

Påföljderna

51 § Betalar köparen inte i rätt tid eller medverkar han inte till köpet
enligt 50 § 1 och beror detta inte på säljaren eller något förhållande
på dennes sida, får säljaren enligt 52–59 §§ kräva betalning eller
annan fullgörelse eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. Han
får även hålla inne varan enligt 10 § och kräva ränta enligt 71 §.

Uppfyller köparen inte sin skyldighet att hämta eller ta emot varan och
beror detta inte på säljaren eller något förhållande på dennes sida,
gäller 55 §, 57 § andra–fjärde styckena och 58 §.

Krav på betalning och annan fullgörelse

52 § Säljaren får hålla fast vid köpet och kräva betalning.

Om köparen avbeställer en vara som skall tillverkas eller skaffas
särskilt för honom, får säljaren dock inte hålla fast vid köpet genom
att fullfölja tillverkningen, vidta andra förberedelser för avlämnandet
och kräva betalning. Detta gäller dock inte, om ett avbrott skulle
medföra en väsentlig olägenhet för säljaren eller risk för att hans
förlust till följd av avbeställningen inte blir ersatt. Skadestånd på
grund av avbeställningen beräknas enligt 67–70 §§.

Har varan ännu inte avlämnats, förlorar säljaren rätten att kräva
betalning, om han väntar orimligt länge med att framställa kravet.

53 § Säljaren får hålla fast vid köpet och kräva att köparen medverkar
till köpet enligt 50 § 1. Köparen är dock inte skyldig att medverka till
köpet, om det föreligger ett hinder som han inte kan övervinna eller om
hans medverkan skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med
hänsyn till säljarens intresse av köparens medverkan.

Om ett förhållande som nyss nämnts upphör inom rimlig tid, får säljaren
dock kräva att köparen medverkar till köpet.

Säljaren förlorar rätten att kräva att köparen medverkar till köpet, om
han väntar orimligt länge med att framställa kravet.

Hävning på grund av dröjsmål med betalningen

54 § Säljaren får häva köpet på grund av köparens dröjsmål med
betalningen, om dröjsmålet utgör ett väsentligt avtalsbrott.

Har säljaren förelagt köparen en bestämd tilläggstid för betalningen och
är den inte oskäligt kort, får köpet även hävas om köparen inte betalar
inom tilläggstiden.

Medan tilläggstiden löper får säljaren häva köpet endast om köparen
meddelar att han inte kommer att betala inom denna tid.

Har varan kommit i köparens besittning, får säljaren häva köpet endast
om han har förbehållit sig rätt till detta eller köparen avvisar varan.

Hävning på grund av bristande medverkan

55 § Säljaren får häva köpet, om köparen inte medverkar till köpet
enligt 50 § 1 och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för säljaren
samt köparen insåg eller borde ha insett detta. Säljaren får under samma
förutsättningar häva köpet, om köparen inte i rätt tid hämtar eller tar
emot varan i fall då det framgår av avtalet eller omständigheterna att
säljaren har ett särskilt intresse av att bli av med det som han har
sålt.

Säljaren får vidare häva köpet, om köparen inte inom en bestämd
tilläggstid som säljaren har förelagt köparen och som inte är oskäligt
kort

1. medverkar till köpet enligt 50 § 1, eller

2. hämtar eller tar emot varan i fall då det framgår av avtalet eller
omständigheterna att säljaren har ett särskilt intresse av att bli av
med det som han har sålt.

Medan en tilläggstid löper får säljaren häva köpet endast om köparen
meddelar att han inte kommer att fullgöra sina skyldigheter inom
tilläggstiden.

Hävning vid successiv leverans

56 § Skall betalning ske efter hand i särskilda poster allteftersom
avlämnande sker och föreligger det dröjsmål med betalningen av någon
delleverans, får säljaren häva köpet i fråga om denna delleverans enligt
de bestämmelser som i övrigt gäller för hävning.

Säljaren får häva köpet även i fråga om en senare delleverans, om det
inte saknas anledning att anta att dröjsmål med betalningen som ger rätt
till hävning kommer att upprepas.

Skadestånd

57 § Säljaren har rätt till ersättning för den skada han lider genom
köparens dröjsmål med betalningen, om inte köparen visar att dröjsmålet
beror på lag, avbrott i den allmänna samfärdseln eller
betalningsförmedlingen eller annat liknande hinder som köparen inte
skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han
inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Säljaren har också rätt till ersättning för den skada han lider genom
att köparen inte medverkar till köpet enligt 50 § 1 eller genom att
köparen inte i rätt tid hämtar eller tar emot varan i fall då det
framgår av avtalet eller omständigheterna att säljaren har ett särskilt
intresse av att bli av med det som han har sålt. Rätt till ersättning i
dessa fall föreligger dock inte, om köparen visar att det har funnits
ett hinder av det slag som anges i 27 § första eller andra stycket för
att medverka till köpet eller för att hämta eller ta emot varan.

Enligt andra stycket ersätts inte sådan indirekt förlust som avses i 67
§ andra stycket.

Säljaren har alltid rätt till ersättning, om avtalsbrottet eller
förlusten beror på försummelse på köparens sida.

58 § Hindras köparen att fullgöra köpet i rätt tid, skall han lämna
säljaren meddelande om hindret och dess inverkan på möjligheterna till
fullgörelse. Om säljaren inte får ett sådant meddelande inom skälig tid
efter det att köparen har fått eller borde ha fått kännedom om hindret,
har säljaren rätt till ersättning för den skada som kunde ha undvikits
om han hade fått meddelandet i tid.

Meddelande om hävning och skadestånd

59 § Säljaren får inte häva köpet på grund av köparens dröjsmål med att
betala eller med att hämta eller ta emot varan, om han inte innan
fullgörelse har skett meddelar köparen att han häver.

Om köparen har lämnat medverkan enligt 50 § 1 men detta har skett för
sent, får säljaren inte häva köpet eller kräva skadestånd på grund av
dröjsmålet, om han inte inom skälig tid efter det att han fick kännedom
om att medverkan har lämnats meddelar köparen att han häver eller vill
kräva skadestånd. Om säljaren häver köpet, behöver han dock inte lämna
särskilt meddelande om att han vill kräva skadestånd.

Specifikation

60 § Skall köparen specificera varans form, mått eller andra egenskaper
och underlåter han att göra det vid avtalad tid eller inom skälig tid
efter det han har fått begäran om detta från säljaren, får säljaren göra
specifikationen i överensstämmelse med vad som kan antas vara i köparens
intresse. Detta hindrar inte säljaren från att göra gällande andra
påföljder.

Säljaren skall underrätta köparen om den specifikation han gör och
förelägga köparen en skälig tid inom vilken denne kan ändra
specifikationen. Ändrar köparen inte specifikationen inom den tid som
har förelagts honom, blir säljarens specifikation bindande.

Befarat avtalsbrott

Stoppningsrätt

61 § Visar det sig efter köpet att en parts handlingssätt eller
ekonomiska förhållanden är sådana, att det finns starka skäl att anta
att han inte kommer att uppfylla en väsentlig del av sina förpliktelser,
får motparten för sin del inställa fullgörelsen och hålla inne sin
prestation.

Har säljaren redan avsänt varan och visar det sig att sådana
förhållanden som avses i första stycket föreligger på köparens sida, får
säljaren hindra att varan lämnas ut till köparen. Detta gäller även om
köparen har tagit emot transportdokument avseende varan.

Den som inställer fullgörelsen eller hindrar att varan lämnas ut skall
genast meddela motparten detta. Om han inte gör det, har motparten rätt
till ersättning för den skada som han lider genom att ett sådant
meddelande inte har lämnats i tid.

Den som har inställt sin fullgörelse eller hindrat att varan lämnas ut
skall fortsätta fullgörelsen, om motparten ställer godtagbar säkerhet
för sin fullgörelse.

Hävning

62 § Står det klart att det kommer att inträffa ett avtalsbrott som ger
en part rätt att häva köpet, får denne häva redan före tiden för
fullgörelsen. Hävningen är dock utan verkan, om motparten genast ställer
godtagbar säkerhet för sin fullgörelse.

Konkurs m. m.

63 § Har en part försatts i konkurs, får konkursboet inträda i
avtalet. Motparten får kräva att boet inom skälig tid ger besked om
det vill inträda.

Inträder konkursboet i avtalet och är tiden för motpartens
fullgörelse inne, får denne kräva att boet fullgör sin prestation
eller, om anstånd har medgetts, utan oskäligt uppehåll ställer
godtagbar säkerhet för sin fullgörelse. Är tiden för motpartens
fullgörelse inte inne, får denne kräva säkerhet om det av särskild
anledning är nödvändigt för att skydda honom mot förlust.

Om boet inte inom skälig tid efter motpartens krav enligt första
stycket inträder i avtalet eller inte efterkommer motpartens krav
enligt andra stycket, får motparten häva köpet.

Överlämnas varan till köparen eller hans konkursbo efter det att
ansökan om företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om
företagsrekonstruktion har gjorts beträffande köparen eller denne
försatts i konkurs och har betalning inte skett, får säljaren kräva
att varan lämnas tillbaka. Varan behöver dock inte lämnas tillbaka,
om betalning sker genast eller, i fall då köpesumman inte ännu har
förfallit till betalning, köparen eller konkursboet inom skälig tid
efter uppmaning ställer godtagbar säkerhet för betalningen.

Om konkursboet har sålt varan eller på annat sätt har förfogat över
den så att den inte kan lämnas tillbaka väsentligen oförändrad och
oförminskad, skall konkursboet anses ha inträtt i avtalet.
Lag (1996:776).

Gemensamma bestämmelser om hävning och omleverans

Verkningar av hävning och omleverans

64 § Hävs köpet, bortfaller säljarens skyldighet att överlämna varan och
köparens skyldighet att betala och medverka till köpet.

I den mån köpet har fullgjorts får vardera parten kräva att motparten
lämnar tillbaka vad han har tagit emot. Var och en får därvid hålla inne
vad han har tagit emot till dess att den andre ger ut vad han skall
lämna tillbaka samt betalar eller ställer godtagbar säkerhet för
skadestånd och ränta som han kan vara skyldig att erlägga.

Om säljaren skall företa omleverans, får köparen hålla inne vad han har
tagit emot till dess att omleverans sker.

65 § Hävs köpet, skall köparen ge ut den avkastning av varan som han har
fått samt betala skälig ersättning om han har haft annan nytta av varan.

Om säljaren skall lämna tillbaka betalningen, skall han betala ränta
från den dag han tog emot betalningen.

Bortfall av rätt till hävning och omleverans

66 § Köparen får häva köpet eller kräva omleverans endast om han kan
lämna tillbaka varan väsentligen oförändrad och oförminskad.

Rätten att häva köpet eller kräva omleverans går dock inte förlorad, om

1. varan har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat genom sin
egen beskaffenhet eller något annat förhållande som inte beror på
köparen,

2. varan har förstörts, försämrats eller minskat till följd av en åtgärd
som har varit behövlig för att undersöka om varan är felfri, eller

3. varan helt eller delvis har sålts vidare i vanlig ordning eller
använts av köparen för förutsatt bruk innan han märkte eller borde ha
märkt det fel på grund av vilket han vill häva köpet eller kräva
omleverans.

Rätten att häva köpet eller kräva omleverans går inte heller förlorad,
om köparen ersätter säljaren den minskning i varans värde som är en
följd av att varan har försämrats eller minskat.

Skadeståndets omfattning

Allmänt

67 § Skadestånd på grund av avtalsbrott omfattar ersättning för
utgifter, prisskillnad, utebliven vinst och annan direkt eller indirekt
förlust med anledning av avtalsbrottet. Skadestånd enligt denna lag
omfattar dock inte ersättning för förlust som köparen tillfogas genom
skada på annat än den sålda varan.

Som indirekt förlust anses

1. förlust till följd av minskning eller bortfall av produktion eller
omsättning,

2. annan förlust till följd av att varan inte kan utnyttjas på avsett
sätt,

3. utebliven vinst till följd av att ett avtal med tredje man har fallit
bort eller inte har blivit riktigt uppfyllt, och

4. annan liknande förlust, om den varit svår att förutse.

Som indirekt förlust enligt andra stycket anses dock inte en sådan
förlust som den skadelidande har haft för att begränsa en förlust av
annat slag än som anges i andra stycket.

Prisskillnad

68 § Har köpet hävts och köparen gjort ett täckningsköp eller säljaren
sålt varan på nytt, och har åtgärden vidtagits med omsorg och inom
skälig tid efter det att köpet hävdes, läggs priset enligt köpet och
priset vid täckningsköpet eller försäljningen till grund för beräkningen
av prisskillnaden.

69 § Har köpet hävts utan att täckningsköp eller försäljning enligt 68 §
har skett och finns det ett gängse pris för sådana varor som köpet
avser, läggs priset enligt köpet och varans gängse pris vid tiden för
hävningen till grund för beräkning av prisskillnaden.

Begränsning av skadan och nedsättning av skadeståndet

70 § Den skadelidande parten skall vidta skäliga åtgärder för att
begränsa sin skada. Försummar han det, får han själv bära en motsvarande
del av förlusten.

Om skadeståndet är oskäligt med hänsyn till den skadeståndsskyldiges
möjligheter att förutse och hindra skadans uppkomst samt
omständigheterna i övrigt, kan skadeståndet jämkas.

Ränta

71 § I fråga om ränta på priset och andra fordringar som inte betalas i
tid gäller räntelagen (1975:635).

I fall då säljaren får kräva betalning mot tillhandahållande av varan
utgår dock ränta enligt 6 § räntelagen redan från den dag säljaren
framställer ett sådant krav även om förfallodagen ej är bestämd i
förväg. Detsamma gäller i fall då säljaren får kräva betalning mot
sådant dokument eller bevis som innebär att säljaren inte får förfoga
över varan när det har lämnats ut till köparen.

Andra stycket gäller dock inte om säljaren ger ut varan, dokumentet
eller beviset trots att betalning inte sker.

Vård av varan

Säljarens vårdplikt

72 § Om varan inte hämtas eller tas emot i rätt tid eller om den inte
överlämnas till köparen till följd av något annat förhållande på hans
sida, skall säljaren för köparens räkning vidta skäliga åtgärder för
vård av varan, om han har den i sin besittning eller annars kan ta hand
om den.

Köparens vårdplikt

73 § Vill köparen avvisa en vara som han har tagit emot, skall han för
säljarens räkning vidta skäliga åtgärder för vård av varan.

Vill köparen avvisa en vara som har sänts till honom och hålls honom
tillhanda på bestämmelseorten, skall han ta hand om den för säljarens
räkning, om det kan ske utan att betalning sker och utan oskälig kostnad
eller olägenhet. Sådan skyldighet föreligger dock inte, om säljaren
eller någon som på hans vägnar kan ta hand om varan finns på
bestämmelseorten.

Förvaring hos tredje man

74 § Har den part som skall ta vård om varan överlämnat den till tredje
man för förvaring för motpartens räkning och har förvararen valts med
omsorg, är den vårdpliktige parten fri från ansvar för varan när
förvararen har tagit emot den.

Ersättning för vårdkostnader

75 § Den part som skall ta vård om varan för motpartens räkning har rätt
till ersättning för försvarliga utgifter och kostnader på grund av
vården. Han får hålla inne varan till dess att ersättning betalas eller
godtagbar säkerhet ställs för den.

Försäljning av varan

76 § Den part som skall ta vård om varan får sälja den, om han inte utan
väsentlig kostnad eller olägenhet kan fortsätta med vården eller om
motparten dröjer oskäligt länge med att ta hand om varan eller med att
betala varan eller ersätta kostnader för vården.

Om varan är utsatt för snabb förstörelse eller försämring eller om den
fordrar alltför kostsam vård, skall den säljas om det kan ske.

Varan skall säljas med omsorg. Motparten skall om möjligt underrättas
före försäljningen.

77 § Har en part rätt att sälja varan enligt 76 § men kan den inte
säljas eller är det uppenbart att priset inte skulle täcka kostnaderna
för en försäljning, får parten förfoga över varan på annat sätt som är
försvarligt. Innan det sker, skall motparten om möjligt underrättas.

78 § Vad en försäljning har inbringat och vad en part på annat sätt har
fått ut av varan skall, liksom uppkomna kostnader, redovisas för
motparten. Överskott tillfaller motparten.

Avkastning

79 § Avkastning som varan ger före avtalad tid för avlämnandet
tillfaller säljaren, om det inte med fog kunde beräknas att den skulle
utfalla senare. Avkastning som varan ger efter det att den skall
avlämnas tillfaller köparen, om det inte med fog kunde beräknas att den
skulle utfalla tidigare.

80 § I köp av aktier ingår utdelning som inte har förfallit till
betalning före köpet och sådan företrädesrätt för aktieägare att delta i
emission som inte har kunnat utövas före köpet.

81 § I köp av räntebärande fordringar ingår ränta som är upplupen men
ännu inte förfallen till betalning vid den tidpunkt som har avtalats för
avlämnandet. Vad som svarar mot sådan ränta skall köparen betala till
säljaren utöver priset, om inte fordringen har sålts som osäker.

Vissa meddelanden

82 § Har ett meddelande som köparen skall lämna säljaren enligt 23, 24,
29, 32, 35, 39, 47 eller 61 § avsänts på ett ändamålsenligt sätt, får
meddelandet åberopas även om det försenas, förvanskas eller inte kommer
fram. Detsamma gäller beträffande ett meddelande som säljaren skall
lämna köparen enligt 52, 53, 59 eller 61 §.

Övergångsbestämmelser

1990:931

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Genom lagen upphävs lagen (1905:38 s. 1) om köp och byte av lös egendom
med den begränsningen att de hänvisningar till den lagen som finns i
lagen (1914:45) om kommission, handelsagentur och handelsresande skall
fortsätta att gälla.

I fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller dock äldre
bestämmelser.

1996:776

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 1996.

2. Har god man förordnats enligt ackordslagen (1970:847) före
ikraftträdandet gäller dock äldre bestämmelser.