Förordning (1990:941) om inkomst-, omställnings- och anläggningsstöd till jordbrukare m.m.

SFS nr
1990:941
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1990-08-30
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:756
Upphävd
2002-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:1076

Stödformer m. m.

1 § Stöd enligt denna förordning kan lämnas som inkomst-, omställnings-
och anläggningsstöd till jordbrukare med mer än två hektar åkermark.

Omställningsstöd får också lämnas till den som uppför en anläggning för
etanolframställning, under förutsättning att

1. stödberättigad jordbruksmark har kontrakterats i en omfattning som
motsvarar anläggningens spannmålsförbrukning,

2. brukaren av den kontrakterade marken för egen del avstår från
omställningsbidrag för denna areal,

3. brukaren åtar sig att följa de bestämmelser som gäller för
omställningsstöd.

Det sammanlagda omställningsstödet för etanolframställning får motsvara
högst omställningsstödet för 100 000 hektar.

Inkomst- och anläggningsstöd lämnas som bidrag. Omställningsstöd lämnas
i form av lån som skrivs av under omställningsperioden. Förordning
(1991:1177).

2 § Stöd lämnas för tid enligt följande.

Typ av stöd Stödår

Inkomststöd budgetåren 1990/91–1992/93
Omställningsstöd budgetåren 1991/92–1993/94
Anläggningsstöd budgetåren 1991/92–1994/95

Utbetalning av inkomststöd sker under vart och ett av stödåren.
Omställningsstöd betalas ut när stöd beviljats efter ansökan från
brukaren eller den som uppför en anläggning för etanolframställning, om
statens jordbruksverk inte bestämmer något annat. För anläggningsstöd
fordras också ansökan från brukaren. Anläggningsstöd betalas ut först
när den åtgärd för vilken stöd lämnas har vidtagits och godkänts.

De särskilda villkoren för omställningsstöd gäller för perioden den 1
juli 1991–den 30 juni 1996 (omställningsperioden). Förordning
(1991:1177).

2 a § Stöd enligt denna förordning får också i mån av tillgång på
medel lämnas som bidrag

1. vid export av konservärter,

2. till jordbruksföretag för odling av vallväxtfrö och bruna bönor,

3. till valltorksföretag.

Stöd enligt första stycket 3 lämnas med ett visst belopp per kg
levererat grönmjöl som är avsett att användas till foder och som
uppfyller de kvalitetskrav som Jordbruksverket föreskriver.

Stöd enligt första stycket 1 lämnas tills vidare. Stöd enligt första
stycket 2 och 3 lämnas för budgetåren 1991/92–1994/95.

För stöd enligt första stycket gäller inte 3 och 4 §§.
Förordning (1994:1091).

2 b § Jordbruksverket meddelar närmare föreskrifter om storleken på de
stöd som anges i 2 a § samt om villkoren för dessa stöd. Förordning
(1991:1177).

Vem som är berättigad till stöd

3 § Inkomststöd för budgetåret 1990/91 lämnas till den som enligt
lantbrukets företagsregister år 1990 är brukare av marken, om inte
jordbruksverket beslutar något annat.

Inkomststöd för de följande stödåren, omställnings- och anläggningsstöd
lämnas till den som meddelat stödmyndigheten att han brukar marken, om
inte myndigheten beslutar något annat. I fall som avses i 1 § andra
stycket lämnas dock stödet direkt till den som uppför en anläggning för
etanolframställning. Om en sådan anläggning inte kommer till stånd, får
omställningsstöd lämnas till brukaren om denne i stället vidtar åtgärd
enligt 6 § 1, 2 eller 3 såvitt gäller den areal som kontrakterats för
etanolframställning.

Om en markägare återtar upplåten mark och omfattas inte upplåtelsen av
jordabalkens bestämmelser om jordbruksarrendatorers besittningsskydd, är
markägaren eller en ny brukare av marken stödberättigad endast om
återtagandet sker efter överenskommelse med den tidigare brukaren eller
omständigheterna annars är sådana att markägaren eller den nye brukaren
bör komma i åtnjutande av stöd. Förordning (1991:1177).

Areal som berättigar till stöd

4 § Stöd lämnas under budgetåren 1990/91–1993/94 för en areal
motsvarande den som år 1990

1. odlades med grödor som omfattas av prisregleringen på
jordbrukets område,

2. odlades med rågvete eller vicker till mognad, konservärter eller
frövall,

3. ingick i det pågående särskilda omställningsprogrammet för att
minska spannmålsöverskottet och stimulera till alternativ
markanvändning, om arealen inte enligt programmet omfattas av
stöd för plantering av skog eller energiskog,

4. omfattades av stöd enligt förordningen (1989:11) om stöd till
alternativ odling och som kunnat anslutas till det program som
avses i 3.

Stödmyndigheten får besluta att 1989 års areal i stället läggs till
grund för stödet.

Inkomststöd lämnas inte för areal för vilken omställnings- eller
anläggningsstöd lämnas. Inkomststöd lämnas inte heller för areal
som kontrakterats för odling av spannmål för etanolproduktion.
Förordning (1994:18).

4 a § Stöd lämnas under budgetåret 1994/95 för brukarens
åkermark. Förordning (1994:18).

Inkomst- och omställningsstödets storlek

5 § Inkomststödet lämnas med ett visst belopp för varje hektar av den
enligt 4 § stödberättigade arealen. Omställningsstödet lämnas med ett
visst belopp för varje hektar mark som ställs om. Beräknade stödbelopp
som är lägre än 1 000 kr. betalas inte ut.

Stöd till etanolanläggning lämnas för en kontrakterad areal som
motsvarar anläggningens förbrukning av spannmål. Stödet skall beräknas
med utgångspunkt i ett vägt medeltal av normskördarna för höstvete och
korn inom respektive skördeområde.

Närmare föreskrifter om storleken på stöden meddelas av jordbruksverket.
Förordning (1991:1177).

Särskilda villkor för omställningsstöd

6 § Omställningsstöd får lämnas för åkermark som genom särskilda
åtgärder under omställningsperioden

1. överförs till annan varaktig användning än livsmedelsproduktion,

2. varaktigt överförs till odling av livsmedelsgrödor som inte
konkurrerar med befintlig produktion,

3. varaktigt överförs till extensivt betesutnyttjande.

4. kontrakterats för odling av spannmål för etanolproduktion.

Omställningsstöd kan lämnas även för åtgärd som vidtas under första
halvåret 1991. Som omställning enligt första stycket 3 räknas inte
extensiv odling av slåttervall.

Den åtgärd som brukaren avser att vidta behöver inte anges i ansökan om
stöd. Åtgärden skall godkännas av stödmyndigheten.

Om en åtgärd inte vidtagits vid omställningsperiodens slut skall stödet
betalas tillbaka. Om det finns särskilda skäl, kan stödmyndigheten i
undantagsfall medge att en åtgärd vidtas efter den 30 juni 1996.
Förordning (1991:1177).

6 a § Stöd enligt 1 § andra stycket skall betalas tillbaka om etanol vid
omställningsperiodens slut inte framställs i den omfattning som
förutsatts.

Om brukare av mark som kontrakterats för etanolframställning inte följer
bestämmelserna för omställningsstöd skall mottagaren av stödet betala
tillbaka detta helt eller delvis. Förordning (1991:1177).

7 § Arealen sådana grödor som avses i 4 § första stycket 1 och 2 får
under omställningsperioden inte överstiga den stödberättigade
arealen minskad med den areal för vilken stöd lämnas.

Från och med odlingssäsongen år 1994 gäller dock inte
begränsningen i första stycket. Förordning (1994:18).

8 § Stöd lämnas endast om minst 5 procent av den stödberättigade
arealen, dock minst 3 hektar, ställs om. Vid plantering av skog
måste minsta sammanhängande område som planteras vara 0,5
hektar för att stöd skall lämnas.

Om det finns särskilda skäl, får stödmyndigheten för särskilt fall
medge undantag från första stycket. Förordning (1994:18).

9 § Den areal för vilken omställningsstöd lämnas skall hållas bevuxen,
om inte stödmyndigheten medger något annat.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om markens skötsel och om hur
avkastningen får användas. Förordning (1991:479).

10 § Vid prövningen av frågor om stöd skall hänsyn tas till naturvårdens
och kulturmiljövårdens intressen.

Anläggningsstödets storlek

11 § Stöd för anläggning av lövskog och energiskog samt ädellövskog med
eller utan inblandning av barrträd får lämnas med följande belopp.

Åtgärd Kr./hektar

Anläggning av lövskog och energiskog 10 000

Anläggning av ädellövskog utan inblandning
av barrträd 14 000
Anläggning av ädellövskog med inblandning
av högst 30 % barrträd 7 000

Tillägg för stängsel 4 000

Stöd för anläggning av våtmark får lämnas med högst 20 000 kr. om
arealen är högst 2 hektar och med högst 10 000 kr. per hektar om arealen
är större än 2 hektar. Sådant stöd lämnas dock högst med den godkända
kostnaden. Förordning (1991:1177).

Särskilda villkor för anläggningsstöd

12 § Anläggningsstöd får under stödåren i mån av tillgång på medel
lämnas för anläggning av våtmark, lövskog och energiskog eller
ädellövskog med eller utan inblandning av barrträd.

Anläggningsstöd kan lämnas även för åtgärd som utförs under första
halvåret 1991 eller under tiden den 1 juli 1995–den 30 juni 1996.
Förordning (1995:1076).

13 § Arealen sådana grödor som avses i 4 § första stycket 1 och 2 får
under omställningsperioden inte överstiga den stödberättigade
arealen minskad med den areal för vilken stöd lämnas.

Från och med odlingssäsongen år 1994 gäller dock inte
begränsningen i första stycket. Förordning (1994:18).

14 § Vid prövningen av frågor om stöd skall hänsyn tas till naturvårdens
och kulturmiljövårdens intressen.

15 § Stöd lämnas endast om minst 1 hektar av den stödberättigade arealen
tas i anspråk för en åtgärd enligt 12 §. Varje enskild anläggning måste
omfatta minst 0,5 hektar för att stöd skall lämnas.

16 § Stöd lämnas endast för plantering eller sådd av sådana trädslag som
är lämpliga för ståndorten.

Förfarandet i stödärenden m. m.

17 § Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av jordbruksverket.
Jordbruksverket får bemyndiga länsstyrelsen att pröva frågor om stöd.
Förordning (1991:479).

18 § Som villkor för stöd gäller att brukaren lämnar sådana
uppgifter som är av betydelse för stödgivningen till jordbruksverket
och länsstyrelsen.

Etanolproducent som fått omställningsbidrag och brukaren av den
kontrakterade marken skall på begäran av jordbruksverket eller
länsstyrelsen lämna de upplysningar och tillhandahålla de
handlingar som behövs för att kontrollera att villkoren för stödet
uppfylls.

För tillämpningen av denna förordning skall jordbruksverket ha
tillgång till lantbrukets företagsregister. Statistiska centralbyrån
skall lämna ut uppgifterna ur registret i maskinläsbar form.
Förordning (1991:1458).

19 § I fråga om stöd som beviljats enligt denna förordning gäller i
övrigt föreskrifterna om lån och bidrag i förordningen (1988:764) om
statligt stöd till näringslivet med undantag av 2, 4 och 8 §§.

20 § Brukare av jordbruksföretag är återbetalningsskyldig för belopp som
har betalats ut felaktigt.

Om mark för vilken omställningsstöd lämnats övergår till ny brukare,
skall stödbeloppet betalas tillbaka om inte stödmyndigheten medger att
den nye brukaren får överta ansvaret för omställningen.

Om det kan anses oskäligt att återkräva hela beloppet, får detta sättas
ned.

20 a § Jordbrukare som deltar i det svenska omställningsprogrammet
och som före utgången av omställningsperioden vill ha arealersättning
enligt förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om
jordbruksprodukter skall lämna omställningsprogrammet och betala
tillbaka den del av omställningsbidraget som motsvarar den tid som
återstår av omställningsperioden.

Skyldighet att lämna omställningsprogrammet och
återbetalningsskyldighet gäller också jordbrukare som vill ha stöd
enligt förordningen (SJVFS 1995:133) om miljöstöd, om miljöstödet
avser sådan areal som omfattas av omställningsprogrammet.
Återbetalningsskyldighet gäller dock inte i fråga om areal inom
stödområde 1–4.

I fråga om återbetalningsskyldighet enligt första och andra stycket
skall följande gälla:

Omställningsår Andel av beslutat
omställningsstöd som skall
återbetalas vid utträde år

1995 1996

1991 40 % 20 %
1992 50 % 25 %
1993 67 % 33 %

Om det på grund av markens användning inte lämnas någon
arealersättning enligt förordningen om EG:s förordningar om
jordbruksprodukter, kan befrielse från återbetalningsskyldighet
medges i fråga om varaktigt omställd mark.

Jordbrukare som skall lämna omställningsprogrammet år 1996 får under
hösten 1995 beså mark för vilken omställningsstöd har lämnats.

Föreskrifter om utträde ur omställningsprogrammet, om tidpunkten för
återbetalning och om befrielse från återbetalningsskyldighet meddelas
av Jordbruksverket. Förordning (1995:1076).

21 § Beslut om stöd av jordbruksverket som första instans får omprövas
av verket. Begäran om omprövning skall ha kommit in till verket inom
fyra veckor från det att brukaren har fått del av beslutet om stöd.
Förordning (1991:479).

22 § Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos
jordbruksverket. Jordbruksverkets beslut får inte överklagas. Förordning
(1991:479).

23 § Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om
inkomststödet. Ytterligare föreskrifter om omställnings- och
anläggningsstöd får meddelas av jordbruksverket efter samråd med
skogsstyrelsen. Förordning (1991:479).

Övergångsbestämmelser

1991:479

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991. Stöd enligt 2 a § 3
lämnas dock för tid från och med den 1 juli 1990.

1995:150

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1995. Den nya
bestämmelsen skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari
1995.

2001:756

De upphävda förordningarna gäller fortfarande i fråga om stöd
som har beviljats före utgången av december 2001.