Förordning (1990:942) med instruktion för programrådet vid Studsvik

SFS nr
1990:942
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1990-09-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:601
Upphävd
1995-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1992:1045

Uppgifter

1 § Programrådet vid Studsvik har till uppgift att beställa de insatser
vid Studsvik Material Aktiebolag, Fjärrvärmeutveckling FVU Aktiebolag
och TPS Termiska Processer Aktiebolag inom området för icke kärnteknisk
forskning och utveckling som finansieras med statsanslag.

Programrådet skall också svara för att insatserna samordnas med andra
forsknings- och utvecklingsinsatser som sker inom ramen för
energiforskningsprogrammet. Förordning (1992:1045).

2 § Programrådet skall dessutom

1. svara för utvärderingar vad gäller effektivitet och kvalitet i
bolagens anslagsfinansierade verksamhet inom området för icke
kärnteknisk forskning och utveckling,

2. bevaka att de anslagna statsmedlen inte används i bolagens
kommersiella verksamhet,

3. underlätta bolagens kontakter med högskolor och andra intressenter
inom området för energiforskning. Förordning (1992:1045).

Sammansättning

3 § Programrådet består av högst nio personer. En av ledamöterna är
ordförande.

Organisation

4 § Programrådet är i administrativt hänseende knutet till Närings-
och teknikutvecklingsverket.

Verksförordningens tillämpning

5 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall
tillämpas på programrådet:

17 § om inhämtande av uppgifter,

29 § om myndighetens beslut.

Ärendenas handläggning

6 § Programrådet är beslutfört när ordföranden och minst hälften av de
andra ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter
vara närvarande.

7 § Om ett ärende är så brådskande att programrådet inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden
mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för
beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med
programrådet.

8 § Programrådet får i särskilda beslut lämna över till ordföranden att
avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av rådet.

9 § Ärendena avgörs efter föredragning. I särskilda beslut får det dock
medges att ärenden som avgörs enligt 8 § inte behöver föredras.

10 § I särskilda beslut skall det bestämmas vem som får begära in
förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Förordnanden

11 § Ordföranden och de övriga ledamöterna utses av regeringen för en
bestämd tid.

Överklagande

12 § Programrådets beslut får inte överklagas.