Förordning (1990:958) om omställningsbidrag till vissa mjölkproducenter

SFS nr
1990:958
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1990-10-04
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:756
Upphävd
2002-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:916

Vem som är berättigad till bidrag

1 § Enligt denna förordning kan i mån av tillgång på medel bidrag lämnas
till mjölkproducenter som under tiden den 1 september 1990–den 31 maj
1993 upphör med mjölkproduktionen.

Bidrag lämnas inte om mjölkproducenten eller medleverantör till denne
har beviljats ersättning enligt förordningen (1982:1283) om
avvecklingsersättning till vissa mjölkproducenter.

Den tid för vilken bidrag lämnas

2 § Bidrag får lämnas för tiden från och med den kalendermånad som
infaller efter den månad då producenten upphörde att leverera mjölk till
mejeri till och med juni 1993.

Bidraget betalas ut som ett engångsbelopp. Om det finns särskilda skäl,
får statens jordbruksverk bestämma att bidraget betalas ut på annat
sätt. Förordning (1991:1459).

Beräkningsgrund för bidraget

3 § Bidraget grundas på den kvantitet mjölk som producenten levererade
till mejeri under perioden den 1 juli 1989–den 30 juni 1990. Om
mjölkleveransen under denna period varit minst 25 000 kilogram lägre än
den genomsnittliga mjölkleveransen under perioderna den 1 juli 1987–den
30 juni 1988 och den 1 juli 1988– den 30 juni 1 989, kan bidraget, om
producenten begär det, i stället grundas på denna genomsnittliga
leverans.

För tiden till och med år 1991 lämnas bidrag med 36 öre per kilogram och
år av den enligt första stycket ersättningsgrundande kvantiteten. För
tiden därefter till utgången av juni 1993 lämnas bidrag med 24 öre per
kilogram och år.

För att bidrag skall lämnas måste en årsleverans ha varit minst 10 000
kilogram.

Särskilda villkor för bidrag m. m.

4 § Bidrag lämnas inte till mjölkproducent som den månad då
mjölkleveranserna upphör har fyllt 60 år.

5 § Som villkor för bidrag gäller

1. att producenten inte återupptar mjölkleveranserna före utgången av
juni 1993,

2. att ekonomibyggnaderna på jordbruksföretaget intill utgången av juni
1993 inte används för mjölkproduktion eller yrkesmässig uppfödning av
rekryteringsdjur för mjölkproduktion.

6 § Om det finns särskilda skäl, kan jordbruksverket medge att bidrag
lämnas även om förutsättningarna för bidrag enligt denna förordning inte
är uppfyllda. Jordbruksverket får också medge undantag från de särskilda
villkoren för bidrag. Förordning (1991:1459).

7 § Bestämmelser om anmälningsskyldighet för att ta betesmark
ur jordbruksproduktion finns i förordningen (1998:915) om
miljöhänsyn i jordbruket. Förordning (1998:916).

Förfarandet i bidragsärenden m. m.

8 § Frågor om bidrag prövas av jordbruksverket. Den som vill få bidrag
skall ansöka om detta hos verket. Förordning (1991:1459).

9 § I beslut om bidrag skall anges de villkor som gäller för bidraget.

10 § Beslut om bidrag får upphävas och bidraget krävas tillbaka om

1. bidraget beviljats på grund av oriktig uppgift från sökanden,

2. den som beviljats bidrag bryter mot villkor som gäller för bidraget.

11 § Jordbruksverket får ompröva beslut om bidrag. Begäran om omprövning
skall ha kommit in till verket inom fyra veckor från det att
mjölkproducenten fått del av beslutet om bidrag. Förordning (1991:1457).

12 § Jordbruksverkets beslut får inte överklagas. Förordning
(1991:1459).

13 § Jordbruksverket får anlita länsstyrelsen för att kontrollera att
villkoren för bidraget uppfylls. Förordning (1991:1459).

14 § Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om
omställningsbidraget. Förordning (1991:1459).

Övergångsbestämmelser

2001:756

De upphävda förordningarna gäller fortfarande i fråga om stöd
som har beviljats före utgången av december 2001.