Förordning (1990:961) med instruktion för programrådet för forskning för ett avfallssnålt samhälle;

SFS nr
1990:961
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1990-09-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:824
Upphävd
1995-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1993:881

Uppgifter

1 § Programrådet för forskning för ett avfallssnålt samhälle
(Avfallsforskningsrådet, AFR), skall verka för att inriktningen av
den statligt finansierade forskningen inom avfallsområdet stämmer
med de miljöpolitiska målen.

Syftet med Programrådets verksamhet är att stödja forskning för
att utveckla teknik och styrmedel som, i arbetet för en
kretsloppsanpassad samhällsutveckling, leder till miljöanpassade
produkter, minskade avfallsmängder och mindre farligt avfall.
Programrådet skall därvid även stödja forskning om ny teknik och
nya metoder för hantering av existerande avfall.

Programrådet skall samverka med vetenskapliga institutioner inom
universitet och högskolor samt med organisationer och statliga
organ inom verksamhetsområdet inom och utom Sverige.
Förordning (1993:881).

2 § Programrådet skall särskilt

1. samordna forskningsinsatserna så att ett effektivt utnyttjande av
resurserna främjas,

2. fördela medel till forskning inom ramen för Programrådets
verksamhet. Förordning (1993:881).

3 § Programrådet skall varje år med början år 1991 före september månads
utgång lämna en redovisning av verksamhetens inriktning och resultat
till regeringen.

Sammansättning

4 § Programrådet består av högst sex ledamöter. En av ledamöterna är
ordförande och en kan vara vice ordförande.

/r3/ Organisation

5 § Hos programrådet finns ett kansli som leds av en chef.

6 § Programrådet får inrätta en eller flera beredningsgrupper med
särskild kompetens i teknik för avfallssnål produktutveckling och
avfallshantering.

/r3/ Verksförordningens tillämpning

7 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall
tillämpas på programrådet:

16 § om interna föreskrifter,

17 § om inhämtande av uppgifter,

27 § om rätt att besluta i vissa frågor,

29 § om myndighetens beslut,

30 § om överklagande.

8 § Programrådet har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som
anges i 4–7, 9, 10 och 13 §§ verksförordningen (1987:1100).

/r3/ Ärendenas handläggning

9 § Programrådet avgör sina ärenden vid sammanträde, om inte annat
följer av 10 och 11 §§. Sammanträde skall hållas om minst hälften av
ledamöterna begär det.

10 § Programrådet är beslutfört när ordföranden och minst hälften av de
övriga ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter
vara närvarande.

11 § Om ett ärende är så brådskande att programrådet inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden
mellan ordföranden och minst så många ledamöter som krävs för
beslutsförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med
programrådet.

12 § Programrådet får i arbetsordningen eller i särskilda beslut
överlämna till någon ledamot, en beredningsgrupp eller chefen för
kansliet att avgöra ärenden, som är av det slaget att de inte behöver
prövas av programrådet.

13 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får dock medges att ärenden som avgörs enligt 12 § inte
behöver föredras.

/r3/ Tjänstetillsättningar m. m.

14 § Ledamöterna utses av regeringen för en bestämd tid.

Regeringen utser ordförande. Förordnandet ges för en bestämd tid.

Programrådet får inom sig utse vice ordförande.

15 § Tjänsten som kanslichef tillsätts av regeringen.

Andra tjänster tillsätts av programrådet.

/r3/ Bisysslor

16 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av programrådet även i fråga
om chefen för kansliet.

/r3/ Överklagande

17 § Programrådets beslut att bevilja eller avslå ansökan om medel får
inte överklagas.