/r1/ Tillkännagivande (1990:966) av ett avtal mellan den Europeiska ekonomiska gemenskapen och EFTA-länderna om en procedur för informationsutbyte inom området tekniska föreskrifter;

SFS nr
1990:966
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1990-10-11

Regeringen ger till känna att Europeiska ekonomiska gemenskapen, å ena
sidan, och republiken Österrike, republiken Finland, republiken Island,
konungariket Norge, konungariket Sverige och Schweiziska edsförbundet, å
andra sidan, den 19 december 1989 har träffat ett avtal vars lydelse i
svensk och engelsk text framgår av bilaga till detta tillkännagivande.
Avtalet träder i kraft den 1 november 1990.

*/k/ Bilaga

/r2/ Avtal mellan den Europeiska ekonomiska gemenskapen, å ena sidan,
och republiken Österrike, republiken Finland, republiken Island,
konungariket Norge, konungariket Sverige och Schweiziska edsförbundet, å
andra sidan, om en procedur för informationsutbyte inom området tekniska
föreskrifter

Den Europeiska ekonomiska gemenskapen, å ena sidan, samt republiken
Österrike, republiken Finland, republiken Island, konungariket Norge,
konungariket Sverige och Schweiziska edsförbundet, nedan kallade
EFTA-länderna, å andra sidan, i det följande alla gemensamt kallade de
avtalsslutande parterna.

VILKA TAR HÄNSYN TILL frihandelsavtalen mellan den Europeiska ekonomiska
gemenskapen och EFTA-länderna och särskilt målsättningarna i artikel 1 i
vart och ett av dessa avtal,

VILKA TAR HÄNSYN TILL de informationsförfaranden för tekniska
föreskrifter som tillämpas inom den Europeiska ekonomiska gemenskapen, å
ena sidan, och inom den Europeiska frihandelssammanslutningen, EFTA, å
andra sidan,

VILKA BEAKTAR EFTA-ländernas och den Europeiska ekonomiska gemenskapens
åtagande att förverkliga ett dynamiskt Europeiskt ekonomiskt
samarbetsområde,

VILKA BEAKTAR det pågående samarbetet mellan den Europeiska ekonomiska
gemenskapen och medlemsstaterna i den Europeiska
frihandelssammanslutningen inom området tekniska handelshinder samt den
gemensamma föresats som uppnåtts inom ramen för detta samarbete, att
samordna de två informationsprocedurerna,

HAR KOMMIT ÖVERENS OM FÖLJANDE:

Artikel 1

I detta avtal förstås med:

— “teknisk specifikation”: en specifikation som förekommer i ett
dokument som fastställer vilka egenskaper som krävs hos en vara, såsom
kvalitet, bruksegenskaper, säkerhet eller dimensioner, inklusive de krav
som skall tillämpas på varan vad beträffar terminologi, symboler,
provning och provningsmetoder, förpackning, märkning eller etikettering;

— “teknisk föreskrift”: tekniska specifikationer, inklusive tillämpliga
administrativa föreskrifter som obligatoriskt skall följas, de jure
eller de facto, vid marknadsföring eller användning i en medlemsstat
eller i en betydande del av en sådan stat, med undantag för sådana som
fastställs av lokala myndigheter;

— “förslag till teknisk föreskrift”: texten till en teknisk
specifikation, inklusive administrativa föreskrifter, som man utarbetat
i syfte att anta eller att slutligen låta anta som teknisk föreskrift
och som är på ett sådant beredningsstadium att ändringar ännu kan göras;

— “vara”: industritillverkade varor och samtliga jordbruksprodukter,
inklusive fiskprodukter.

Artikel 2

Gemenskapen skall genom EFTA-rådet notifiera EFTA-länderna om de förslag
till tekniska föreskrifter vilka notifierats av dess medlemsstater i
enlighet med inom Gemenskapen gällande tillämplig rätt.

Artikel 3

EFTA-länderna skall likaså, genom EFTA-rådet notifiera Gemenskapen om de
förslag till tekniska förteskrifter, som notifierats inom EFTA i
enlighet med inom EFTA tillämpliga regler.

Artikel 4

Hela texten till det förslag till tekniska föreskrifter som notifieras
skall tillhandahållas såväl på originalspråket som i fullständig
översättning till något av de officiella EG-språken.

Artikel 5

När det behövs skall hela texten på originalspråket till de
bakomliggande lagar och andra föreskrifter, som är av väsentlig och
direkt betydelse, också översändas, om kännedom om sådan text krävs för
att bedöma innebörden av det förslag till teknisk föreskrift, som
notifierats.

Artikel 6

Varje avtalsslutande part får begära ytterligare upplysningar om en
föreslagen teknisk föreskrift, vilken notifierats i enlighet med detta
avtal.

Artikel 7

Gemenskapen och EFTA-länderna får lämna kommentarer till det notifierade
förslaget. Kommentarer från EFTA-länderna skall av EFTA-rådet överlämnas
till de Europeiska gemenskapernas kommission (här nedan kallad
“Kommissionen”) i form av ett enda samordnat meddelande, och
Gemenskapens kommentarer skall av Kommissionen översändas till
EFTA-rådet. De avtalsslutande parterna skall, när sex månaders uppskov
påkallas i enlighet med reglerna i deras respektive interna system för
utbyte av information, upplysa varandra om detta på liknande sätt.

Artikel 8

Behöriga myndigheter skall uppskjuta antagandet av förslag till tekniska
föreskrifter, som notiferats, under tre månader räknat från den dag när
förslaget mottagits

— av Kommissionen när förslag notifierats av Gemenskapens
medlemsstater,

— av EFTA-rådet när förslag notifierats av EFTA-länderna.

Artikel 9

Detta tre månaders uppskov skall emellertid inte tillämpas när de
behöriga myndigheterna av tvingande skäl, som rör allmän säkerhet eller
skyddet av människors och djurs hälsa och liv eller skyddet av växter,
måste utarbeta tekniska föreskrifter på mycket kort tid, i syfte att
anta och införa dem omedelbart, utan att samråd är möjligt. De skäl som
utgör berättigad anledning för att skyndsamt vidta de föreslagna
åtgärderna skall anges. Skälen skall anges ingående och på ett tydligt
förklarande sätt, med särskild tonvikt på oförutsägbarheten och allvaret
i den fara som de berörda myndigheterna står inför, liksom på den
absoluta nödvändigheten av att vidta en omedelbar åtgärd för att avvärja
den.

Artikel 10

Den slutliga texten till den tekniska föreskriften på originalspråket
skall också översändas.

Artikel 11

De administrativa procedurerna för ovan nämnda notifikationer anges
närmare i bilagan, som utgör en integrerad del av detta avtal.

Artikel 12

Information, som lämnas i enlighet med detta avtal, skall på begäran
vara konfidentiell. Såväl Gemenskapen som EFTA- länderna får dock,
förutsatt att nödvändiga försiktighetsåtgärder vidtas, konsultera
fysiska eller juridiska personer, inklusive personer inom den privata
sektorn, för att få ett expertutlåtande.

Artikel 13

De avtalsslutande parterna skall, inom ramen för det samarbete som
etablerats mellan experter från Gemenskapen och EFTA- länderna i fråga
om tekniska handelshinder, hålla regelbundna konsultationer, både för
att säkerställa att den procedur som anges i detta avtal fungerar
tillfredsställande och för att utbyta synpunkter på de kommentarer som
någon av de avtalsslutande parterna framfört beträffande förslag till
tekniska föreskrifter, som notifierats i enlighet med detta avtal. De
avtalsslutande parterna kan vidare komma överens om att hålla
ytterligare ad hoc-möten för att avhandla enskilda fall av särskilt
intresse för någon avtalsslutande part.

Artikel 14

Detta avtal skall utvidgas till att omfatta notifikation av förslag till
tekniska föreskrifter rörande processer och produktionsmetoder så snart
de avtalsslutande parterna har notifierat varandra om att de härför
nödvändiga interna procedurerna har genomförts.

Artikel 15

Detta avtal ingås för en inledande prövotid om två år, varefter avtalet
antingen skall göras till föremål för en gemensam översyn eller
förlängas för en ytterligare period, som skall bestämmas.

Artikel 16

En avtalsslutande part kan frånträda detta avtal, under förutsättning
att de andra avtalsslutande parterna ges skriftlig underrättelse därom
sex månader i förväg.

Artikel 17

1. Detta avtal skall träda i kraft den 1 juli 1990, under förutsättning
att de avtalsslutande parterna före den dagen har deponerat sina
godkännandeinstrument hos generalsekretariatet för de Europeiska
gemenskapernas råd, som skall vara depositarie.

2. Om avtalet inte träder i kraft den 1 juli 1990, skall det träda i
kraft den första dagen i den andra månaden efter det att det sista
godkännandeinstrumentet har deponerats.

3. Depositarien skall underrätta de avtalsslutande parterna om dagen för
varje fördragsslutande parts deposition av godkännandeinstrumentet samt
om dagen för avtalets ikraftträdande.

Artikel 18

Detta avtal, som upprättats i ett exemplar på vardera danska,
holländska, engelska, franska, tyska, grekiska, italienska,
portugisiska, spanska, finska, isländska, norska och svenska språket,
vilka alla texter äger lika giltighet, skall deponeras i arkivet hos
sekretariatet för de Europeiska gemenskapernas råd, som skall överlämna
en bestyrkt kopia till varje fördragsslutande part.

BILAGA

Enligt detta avtal anses nödvändigt att följande meddelanden överförs på
elektronisk väg:

1. Notifikationsblanketter. Dessa kan överföras före eller tillsammans
med den kompletta texten.

2. Bekräftelse av mottagandet av textförslag med angivnde av bl. a.
gällande tidsfrist, som fastställts i enlighet med respektive systems
regler.

3. Begäran om kompletterande information.

4. Svar på begäran om kompletterande information.

5. Kommentarer.

6. Begäran om ad hoc-möten.

7. Svar på begäran om ad hoc-möten.

8. Begäran om slutgiltig text.

9. Information om att ett uppskov om sex månader har begärts.

10. Den fullständiga texten till det notifierade förslaget.

11. Bakomliggande lagar eller andra föreskrifter.

12. Slutgiltig text.

Meddelandena 1–9 skall vara avfattade på något av den Europeiska
gemenskapens officiella språk

De avslutande parterna skall gemensamt komma överens om administrativa
procedurer för meddelandena, särskilt det exakta angivandet av
notifikationsnummer och -koder samt enskildheter rörande andra
meddelanden.