Riksgäldskontorets föreskrifter (1990:978) om inskrivning i statsskuldboken;

SFS nr
1990:978
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1990-10-12

1 § I statsskuldboken skall, under nedan angivna förutsättningar,
skrivas in premieobligationer. Med premieobligationer avses i dessa
föreskrifter obligationer vilka tillhör av staten genom
Riksgäldskontoret utgivna lån, vars avkastning lottas ut genom
vinstdragning. SFS (1995:343).

2 § Premieobligationer, som står under föräldrars
förmyndarförvaltning, skall efter beslut härom av överförmyndaren
skrivas in i statsskuldboken med förbehåll att belopp som hänför sig
till obligationerna inte får lyftas utan överförmyndarens samtycke.

Premieobligationer, som står under en förordnad förmyndares, god
mans eller förvaltares förvaltning enligt föräldrabalken, skall
skrivas in i statsskuldboken med förbehåll att belopp som hänför sig
till obligationerna inte får lyftas utan överförmyndarens samtycke.
SFS (1995:343).

3 § Vid inskrivningen skall premieobligationerna överlämnas till
Riksgäldskontoret.

Riksgäldskontoret utfärdar en bekräftelse när inskrivning har skett.
SFS (1995:343).

4 § Riksgäldskontoret vinstgranskar inskrivna premieobligationer
efter varje dragning. SFS (1995:343).

Övergångsbestämmelser

1995:343

Denna författning träder i kraft den 1 juli 1995. För
statsobligationer som har skrivits in före ikraftträdandet gäller
6–11 §§ i de äldre föreskrifterna fortfarande. För sparobligationer
och fordringar på obligationskonton som har skrivits in före
ikraftträdandet gäller fortfarande förbudet i 17 § respektive 20 § i
de äldre föreskrifterna mot överlåtelse, pantsättning eller belåning
av utfärdat bevis.