Förordning (1990:980) om startstöd till jordbrukare

SFS nr
1990:980
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1990-10-25
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:1195
Upphävd
1995-12-15
Ändring införd
t.o.m. SFS1991:1460

1 § Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till den som börjar
ägna sig åt jordbruk och därvid förvärvar ett jordbruksföretag eller
träffar avtal om jordbruksarrende.

2 § Bidrag lämnas bara till jordbrukare som vid ansökningstillfället
inte har fyllt 35 år och som har goda yrkeskunskaper.

3 § Bidrag lämnas bara om

1. brukaren i betydande utsträckning är sysselsatt i det företag som
stödet avser,

2. inkomsten från företaget ensam eller tillsammans med annan
förtjänstmöjlighet ger brukaren en tillfredsställande försörjning.

Staten jordbruksverk meddelar föreskrifter om företagets omfattning med
gavseende på första stycket 1, med beaktande av att kraven får ställas
lägre i glesbygd. Förordning (1991:1460).

4 § Bidrag lämnas bara om sökanden med hänsyn till sin ekonomiska
ställning och sina kreditmöjligheter bedöms ha behov av stödet och det
från allmän synpunkt är lämpligt att stödet ges.

5 § Bidrag får lämnas med högst fem procent per år av ett för företaget
beräknat värde grundat på företagets tillgångar.

Närmare föreskrifter om beräkningsgrunden för bidraget meddelas av
jordbruksverket. Förordning (1991:1460).

6 § Bidrag lämnas under en tid av högst fem år.

Bidrag får lämnas för ett och samma företag med högst 50 000 kr. per år
under de tre första åren och med högst 25 000 kr. per år under de därpå
följande två åren. Bidrag lämnas inte om det beräknade bidragsbeloppet
är lägre än 5 000 kr.

7 § Bidrag får förenas med de villkor som behövs för att syftet med
stödet skall uppnås.

8 § Ett beslut om bidrag får upphävas och bidraget krävas tillbaka om

1. bidraget har beviljats på grund av oriktiga eller vilseledande
uppgifter från bidragstagaren, eller

2. bidragstagaren bryter mot föreskrifter eller villkor som gäller för
bidraget.

9 § Frågor om bidrag prövas av länsstyrelsen. Den som vill få bidrag
skall ansöka om detta hos länsstyrelsen.

Om det finns särskilda skäl, kan jordbruksverket medge att bidrag lämnas
även om förutsättningarna för bidrag enligt denna förordning inte är
uppfyllda. Förordning (1991:1460).

10 § Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos
jordbruksverket. Jordbruksverkets beslut får inte överklagas. Förordning
(1991:1460).

11 § Jordbruksverket får meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning. Förordning (1991:1460).

12 § För tillämpningen av denna förordning skall jordbruksverket
ha tillgång till lantbrukets företagsregister. Statistiska centralbyrån
skall lämna ut uppgifterna ur registret i maskinläsbar form. Förordning
(1991:1460).

Övergångsbestämmelser

1990:980

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1990. Bidrag enligt
förordningen får dock lämnas även till den som börjat ägna sig åt
jordbruk efter utgången av juni 1990.

1995:1195

Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd som har
beviljats före den 1 januari 1995.