Renhållningsförordning (1990:984)

SFS nr
1990:984
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1990-10-25
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:902
Upphävd
1999-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1997:1174

Allmänna bestämmelser

1 § Termer och begrepp som används i denna förordning har samma
betydelse som i renhållningslagen (1979:596).

2 § Generalläkaren får efter samråd med Statens naturvårdsverk meddela
föreskrifter om avsteg från tillämpningen av renhållningslagen
(1979:596) i fråga om hantering av hushållsavfall och farligt avfall
inom Försvarsmakten.

Tillsynen över efterlevnaden av renhållningslagen och föreskrifter,
meddelade med stöd av lagen, utövas inom Försvarsmakten av generalläkaren.
Förordning (1997:110).

3 § Kommunfullmäktige får föreskriva om hur utrymmen, behållare och
andra anordningar för hantering av avfall skall vara beskaffade och
skötas.

Den kommunala renhållningsskyldigheten

4 § Kommunfullmäktige får meddela närmare föreskrifter om hanteringen av
hushållsavfall.

4 a § Allt avfall som utgörs av kasserade kylskåp och frysar skall efter
den 31 december 1994 forslas bort genom kommunens försorg.

Avfall som avses i första stycket skall förvaras skilt från annat
avfall, så att det kan omhändertas särskilt. Förordning (1991:1537).

5 § Kommunfullmäktige får i fråga om annat avfall än hushållsavfall
föreskriva

1. att avfallet skall forslas bort genom kommunens försorg,

2. att kommunen skall se till att avfallet slutligt omhändertas.

Den kommunala nämnd som kommunfullmäktige bestämmer får för särskilda
fall medge undantag från vad som med stöd av första stycket har
föreskrivits i fråga om bortforsling.

6 § Kommunfullmäktige får föreskriva att vissa slag av avfall skall
hållas skilda från annat avfall i avvaktan på bortforsling.
Kommunfullmäktige får därvid föreskriva de ytterligare åtgärder som
behövs i fråga om avfallssortering för att underlätta återanvändning och
återvinning av avfallet eller från miljövårdssynpunkt.

7 § Föreskrifter som har meddelats med stöd av 4–6 §§ gäller inte om de
motsvaras av föreskrifter som har meddelats med stöd av 8– 10 §§.

Kommunal renhållningsskyldighet för särskilda avfallsslag

8 § Inom de kommuner som anges i bilaga 1 till denna
förordning skall pappersavfall som utgörs av utgallrade
arkivhandlingar eller liknande avfall från kontorsverksamhet
forslas bort genom kommunens försorg. I berörda kommuner skall
avfallet i avvaktan på bortforsling förvaras på ett sådant sätt att
återvinning underlättas. Kommunfullmäktige får meddela de
ytterligare föreskrifter som behövs i fråga om förvaring av
pappersavfall.

Den kommunala nämnd som kommunfullmäktige bestämmer får
meddela föreskrifter om avsteg eller för särskilda fall medge
undantag från första stycket. Detta gäller dock endast om det kan
anses säkerställt att pappersavfall som annars skulle ha hämtats
genom kommunens försorg kommer att återvinnas utan att sådan
hämtning sker eller om det annars finns särskilda skäl för det.

Om insamling av pappersavfall från en viss bebyggelse inte kan
anses motiverad med hänsyn till transportkostnaderna eller av
andra särskilda skäl, får den kommunala nämnd som fullmäktige
bestämmer meddela föreskrifter om avsteg eller för särskilda fall
medge undantag från första stycket. Förordning (1994:1344).

9 § har upphävts genom förordning (1994:1130).

10 § Från fartyg som ligger i hamn skall genom kommunens försorg tas
emot och forslas bort oljeavfall, toalettavfall, fast avfall och rester
av andra skadliga ämnen som det är förbjudet att släppa ut enligt lagen
(1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg eller enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Vad som nu har sagts
gäller inte oljehaltigt barlast- eller tankspolvatten som avses i 3 kap.
1 § samma lag eller barlastvatten eller tankspolvätska som avses i 2 §
samma kapitel.

I en hamn som inte är kommunägd skall hamnens innehavare för kommunen
ange behovet av renhållningstjänster i den ordning som har bestämts av
kommunfullmäktige eller den kommunala nämnd som fullmäktige bestämmer.

Kommunal renhållningsordning m.m.

11 § Statens naturvårdsverk får meddela föreskrifter enligt 9 § andra
stycket renhållningslagen (1979:596) om innehållet i en avfallsplan.

12 § Kommunfullmäktige får föreskriva att den som i kommunen bedriver
yrkesmässig verksamhet som ger upphov till annat avfall än
hushållsavfall, skall lämna de uppgifter i fråga om avfallets art,
sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för
kommunens renhållningsordning.

13 § Varje kommun skall skicka en kopia av sin avfallsplan till
länsstyrelsen. När avfallsplanen ändras skall kommunen genast
underrätta länsstyrelsen om ändringen.

Varje länsstyrelse skall sammanställa de kommunala avfallsplanerna
inom sitt område och överlämna sammanställningen till Statens
naturvårdsverk.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om hur sammanställningen
skall utformas. Förordning (1995:1127).

13 a § Kommunfullmäktige får meddela sådana närmare föreskrifter
som avses i 19 § andra stycket renhållningslagen (1979:596).
Förordning (1993:1636).

Tillsyn

14 § Statens naturvårdsverk får meddela föreskrifter om skyldighet för
kommunerna att underrätta naturvårdsverket om den avfallshantering som
bedrivs och om resultatet av verksamheten jämförd med avfallsplanen.

Överklagande

15 § Beslut i särskilda fall om undantag enligt 5 § andra
stycket samt 8 § andra och tredje styckena får överklagas hos
regeringen. Förordning (1998:1174).

Bilaga 1

Förteckning över kommuner som har utvidgat kommunalt
renhållningsmonopol och separeringsskyldighet i fråga om visst
pappersavfall, enligt 8 § renhållningsförordningen (1990:984).

Stockholms län

Botkyrka
Haninge
Järfälla
Nacka
Nynäshamn
Salem
Tyresö

Södermanlands län

Oxelösund

Östergötlands län

Mjölby
Motala

Jönköpings län

Gislaved

Kronobergs län

Markaryd

Skåne län

Helsingborg

Dalarnas län

Borlänge
Falun

Gävleborgs län

Hofors
Sandviken

Västernorrlands län

Härnösand
Förordning (1996:1265).