Förordning (1990:986) om tekniska regler

SFS nr
1990:986
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1990-11-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:2029
Upphävd
1995-01-01

Tillämpningsområde

1 § I denna förordning finns föreskrifter som begränsar rätten
för myndigheterna under regeringen att besluta tekniska regler om
varor. Föreskrifterna ansluter till Sveriges internationella
förpliktelser enligt

1. överenskommelsen om tekniska handelshinder inom det
allmänna tull- och handelsavtalet, GATT (SÖ 1980:56),

2. artikel 12 bis i EFTA-konventionen och bilaga H till samma
konvention (SFS 1988:568), och

3. avsnitt XIX i bilaga II till avtalet om Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES-avtalet).

Förpliktelser motsvarande dem som följer av de nämnda avtalen
följer också av andra avtal som Sverige ingått med särskilda länder.
Förordning (1993:1337).

2 § Med tekniska regler avses i denna förordning föreskrifter
eller allmänna råd om förutsättningar för marknadsföring eller
användning av en vara, t. ex. krav på varans utformning eller art i
övrigt eller på benämning, märkning, provning eller bevis om
överensstämmelse, liksom tillämpliga förfaranderegler. Förordning
(1993:1337).

Utformning av tekniska regler

3 § I EES-avtalet finns grundläggande principer om fri rörlighet för
varor som skall iakttas vid utformningen av en teknisk regel. Av
avtalet följer att en teknisk regel skall utformas så att den inte
hindrar handeln med andra länder mer än som behövs för att
tillgodose syftet med regeln. Även i övrigt skall Sveriges
internationella förpliktelser beaktas vid utformningen av en teknisk
regel. Förordning (1993:1337).

4 § Om det finns en tillämplig internationell eller europeisk
standard, bör en teknisk regel utformas så att den är förenlig med
standarden. Förordning (1993:1337).

Förberedande åtgärder

5 § En myndighet som avser att ändra eller upphäva en teknisk
regel eller utarbeta en ny, skall, även om regeln inte omfattas av
EES-avtalet, undersöka om det finns samordnade regler inom
Europeiska gemenskapen eller europeiska standarder på området
samt utreda möjligheterna att anpassa regeln till dessa. Det som nu
sagts gäller också förslag till sådana regler och standarder.
Förordning (1993:1337).

6 § Myndigheten skall samråda med Kommerskollegium om
utformningen av en teknisk regel när det kan finnas risk för att
regeln får handelshindrande verkningar.

7 § har upphävts genom förordning (1993:1337).

Underrättelser för anmälan

8 § Om en myndighet avser att fatta beslut om en teknisk regel,
skall myndigheten i god tid innan dess underrätta Kommerskollegium
om det förslag den har utarbetat. Förordning (1993:1337).

9 § En underrättelse enligt 8 § skall innehålla texten till den
föreslagna regeln med engelsk översättning samt, om det behövs för
att bedöma förslagets innebörd, texten till sådana bakomliggande
lagar och andra föreskrifter som är av betydelse.

En engelsk översättning behöver inte ingå i underrättelsen om den
föreslagna regeln

1. utgör allmänna råd som inte är faktiskt tvingande,

2. helt motsvarar en internationell eller europeisk standard, eller

3. till alla delar meddelas för att uppfylla Sveriges förpliktelser
enligt EES-avtalet.

Andra stycket gäller under förutsättning att Kommerskollegium
inte bestämmer annat med hänsyn till förpliktelserna enligt 1 §.
Förordning (1993:1337).

10 § Samtidigt med att myndigheten lämnar en underrättelse enligt
8 §, skall den särskilt ange om den föreslagna regeln innebär någon
avvikelse från sådana regler och standarder eller förslag som avses i
5 § och redovisa skälen för avvikelsen. Förordning (1993:1337).

11 § Myndigheten skall underrätta kollegiet om sitt beslut i ärendet.

Kommerskollegiets åtgärder

12 § När Kommerskollegium har tagit emot en underrättelse enligt
8 §, skall kollegiet i anslutning till de internationellt överenskomna
procedurerna vidta följande åtgärder:

1. anmäla till övriga berörda parter om förslaget till regel genom
meddelande till GATT-sekretariatet samt EFTA:s råd och EFTA:s
övervakningsmyndighet,

2. underrätta regeringen och den beslutande myndigheten om något
EFTA-land inom tre månader från dagen för anmälan avgett
kommentarer i form av ett s. k. detaljerat utlåtande, enligt vilket
förslaget måste ändras för att förhindra uppkomsten av ett
handelshinder eller begränsa verkningarna av ett sådant,

3. även i övrigt hålla regeringen och myndigheten underrättade om
kommentarer som kommit in till kollegiet och om andra resultat av
en anmälan,

4. lämna regeringen underlag för svar till andra parter i de
internationella överenskommelserna, och

5. ombesörja publicering av notiser och sköta annan
upplysningsverksamhet. Förordning (1993:1337).

13 § Om Kommerskollegium finner att en föreslagen regel skulle
inverka störande på Sveriges handelspolitiska förbindelser, skall
kollegiet snarast anmäla det till regeringen.

Kollegiet får i ett sådant fall underställa regeringen frågan om
förslaget skall anmälas enligt 12 § 1. Förordning (1993:1337).

14 § När Kommerskollegium har tagit emot en underrättelse enligt
11 §, skall kollegiet underrätta EFTA:s råd och EFTA:s
övervakningsmyndighet om i vilken utsträckning kommentarer
från andra länder kunnat beaktas eller regeln annars ändrats i
förhållande till det anmälda förslaget. Uppgift skall också lämnas
om tiden för regelns ikraftträdande. Förordning (1993:1337).

15 § Utöver vad som anges i denna förordning, skall Kommerskollegium
vara upplysningscentral enligt den i 1 § 1 nämnda överenskommelsen.

Begränsningar i rätten att besluta tekniska regler m. m.

16 § En myndighet får inte fatta beslut om en teknisk regel förrän
tre månader förflutit från den dag då anmälan enligt 12 § 1 gjorts,
om det inte är fråga om ett sådant fall som avses i 18 §. Förordning
(1993:1337).

17 § Har det avgetts ett sådant detaljerat utlåtande som avses i 12 §
2, får myndigheten inte fatta beslut om den tekniska regeln förrän
sex månader förflutit från det att anmälan gjorts, om det inte är
fråga om ett sådant fall som avses i 18 §. Förordning (1993:1337).

18 § Om tvingande och oförutsägbara skäl som rör allmän säkerhet
eller skyddet av människors eller djurs liv och hälsa eller skyddet av
växter medför att en teknisk regel måste utarbetas på mycket kort
tid för att sedan genast antas, får beslutet fattas utan att
föreskrifterna i 5, 6, 8–10 och 19 §§ har följts.

Underrättelse enligt 8 § skall i sådana fall lämnas snarast möjligt
och senast när beslutet fattas. Myndigheten skall därvid noga ange
vilka de tvingande och oförutsägbara skälen är. Förordning
(1993:1337).

19 § Myndigheten skall inhämta regeringens godkännande innan en
teknisk regel beslutas, om regeln avviker från vad som
internationellt tillämpas på ett sådant sätt att handeln mellan
Sverige och andra länder försvåras eller regeln på annat sätt kan
störa Sveriges handelspolitiska förhållande till något annat land
eller någon mellanfolklig organisation.

Om det är fråga om ett sådant fall som avses i 18 §, skall
godkännande enligt första stycket begäras så snart det kan ske.
Förordning (1993:1337).

Tillsyn m. m.

20 § Kommerskollegium skall följa myndigheternas tillämpning av
denna förordning.

Kollegiet får meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av förordningen.