Förordning (1990:990) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Turkiet

SFS nr
1990:990
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1990-11-08

1 § Lagen (1988:782) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Turkiet skall träda i kraft den 1 januari 1991 och tillämpas på inkomst
som förvärvas denna dag eller senare.

Avtalet träder i kraft den 18 november 1990.

2 § Följande gäller om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst
som enligt bestämmelsen i artikel 19 punkt 1 i avtalet beskattas endast
i Turkiet eller enligt bestämmelserna i artikel 23 punkt 2 b skall
undantas från svensk skatt.

Sådan inkomst tas inte med vid taxeringen i Sverige.

Om personen i fråga taxeras till statlig inkomstskatt för annan inkomst
skall dock följande iakttas. Först uträknas den statliga inkomstskatt
som skulle ha påförts om den skattskyldiges hela inkomst beskattats
endast i Sverige. Därefter fastställs hur stor procent den sålunda
uträknade skatten utgör av hela den beskattningsbara inkomst på vilken
skatten beräknats. Med den därmed erhållna procentsatsen tas skatt ut på
den inkomst som skall beskattas i Sverige. Förfarandet skall användas
endast om detta leder till högre skatt.