Förordning (1990:992) om granskning och kontroll av filmer och videogram

SFS nr
1990:992
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1990-11-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:1925
Upphävd
2011-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:993

Innehåll

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter för tillämpningen av
lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram.

Ansökan

2 § Den som vill begära granskning av framställningen i en film
eller ett videogram skall skriftligen ansöka om detta hos Statens
biografbyrå. Ansökan skall innehålla.

1. framställningens titel och längd,

2. distributörens namn,

3. uppgift om framställningen önskas tillåten även för barn under
sju år, under elva år eller under femton år, och

4. redogörelse för framställningens innehåll.

Biografbyrån får medge befrielse från skyldigheterna enligt första
stycket 4 om det finns särskilda skäl.

Till ansökan skall bifogas den film eller det videogram ansökan
avser. För filmer och videogram på andra språk än svenska får
Biografbyrån kräva att den svenska översättningen skall finnas inlagd
på filmen eller videogrammet eller att det till ansökan bifogas en
fullständig förteckning över de texter med vilka filmen eller
videogrammet är avsedd att visas. Förordning (1995:993).

Tillståndskort

3 § När biografbyrån godkänt framställningen i en film eller ett
videogram skall den utfärda det antal tillståndskort som sökanden
begär. Av tillståndskortet skall framgå

1. distributörens namn,

2. det registreringsnummer som framställningen har fått hos
biografbyrån,

3. en kortfattad beskrivning av framställningen och av vad som
eventuellt uteslutits,

4. uppgifter om framställningens längd vid granskningen och dess
längd sedan något eventuellt uteslutits, samt

5. om framställningen godkänts för visning för barn under sju år,
under elva år, eller under femton år.

Tillståndskortet skall innehålla en erinran om att kortet skall
finnas tillgängligt då framställningen visas vid en allmän sammankomst
eller offentlig tillställning.

Anslag om åldersgränser

4 § Genom tydliga anslag skall utmärkas i vad mån barn får medges
tillträde till allmän sammankomst eller offentlig tillställning där
visning av en framställning i film eller videogram förekommer.

Tillsyn

5 § Tillsynsverksamheten enligt lagen (1990:886) om granskning och
kontroll av filmer och videogram skall bedrivas så att minsta olägenhet
eller skada orsakas den som utsätts för kontrollen.

6 § Om biografbyrån begär att få granska handlingar enligt 12 § lagen
(1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram eller om
byrån tar om hand ett exemplar av en framställning enligt 13 § samma
lag, skall protokoll föras. Av protokollet skall framgå vilka åtgärder
som har vidtagits.

Den som utför åtgärden skall legitimera sig.

7 § Om biografbyrån har omhändertagit ett exemplar av en framställning
enligt 13 § lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och
videogram, skall den som bevis om detta lämna en kopia av protokollet
till den som utsatts för åtgärden. Beviset skall innehålla upplysning om
den tid omhändertagandet kan omfatta.

Register över videogramdistributörer

8 § Anmälan för registrering i biografbyråns register över
videogramdistributörer skall innehålla

1. fysisk persons namn,

2. firma,

3. postadress och telefonnummer,

4. person- eller organisationsnummer, samt

5. adress till uthyrnings- och försäljningsställen, kontor, lager och
andra lokaler där verksamheten bedrivs.

Beträffande juridisk person skall också anges namn och telefonnummer för
den som företräder den juridiska personen.

9 § Om någon uppgift som företagaren har lämnat till registret ändras,
skall besked om ändringen lämnas till biografbyrån utan dröjsmål.