Förordning (1990:994) med instruktion för Statens biografbyrå

SFS nr
1990:994
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1990-11-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1182
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:383

Uppgifter

1 § Statens biografbyrå prövar enligt lagen (1990:886) om granskning och
kontroll av filmer och videogram om framställningen i en film eller ett
videogram skall godkännas för visning vid allmän sammankomst eller
offentlig tillställning.

Biografbyrån skall också utöva tillsyn över lagens efterlevnad och över
efterlevnaden av 16 kap. 10 b och 10 c §§ brottsbalken, när det gäller
rörliga bilder i filmer och videogram. Byrån skall föra register över
videogramdistributörer enligt 15 § lagen om granskning och kontroll av
filmer och videogram.

Byrån skall också pröva frågor om medgivande till åtal och avge yttrande
enligt 16 kap. 19 § brottsbalken. Förordning (1991:1739).

Verksförordningens tillämpning

2 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på Biografbyrån:

3 § och 4 § första stycket om myndighetens ledning,

6-10 §§ om myndighetschefens ansvar och uppgifter,

11-13 §§ om styrelsens ansvar och uppgifter,

15 § om revisionsberättelse,

16 § om medverkan i EU-arbetet,

18 § om myndighetens organisation,

23 § om ställföreträdare för myndighetschefen,

26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

27 och 28 §§-om myndighetens föreskrifter,

29 § om inhämtande av uppgifter och utövande av tillsyn,

31 § om myndighetens beslut,

33 § om styrelseledamöter m.m., och

35 § om överklagande. Förordning (1996:461).

Biografbyråns ledning

3 § Chef för biografbyrån är en direktör. Direktören är även filmcensor.

Styrelsen

4 § Biografbyråns styrelse består av högst sju personer,
direktören medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är
vice ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden
och minst hälften av de andra ledamöterna, bland dem
direktören, är närvarande. Förordning (2006:383).

Organisation

5 § Hos biografbyrån finns ytterligare filmcensorer och ersättare
för censorer till det antal som regeringen bestämmer.

Biografbyrån bestämmer i övrigt sin organisation.
Förordning (1996:461).

6 § För tillsynsverksamheten enligt 1 § andra stycket får finnas en
eller flera kontrollörer i varje län.

Styrelsens ansvar och uppgifter

7 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall
styrelsen besluta i sådana frågor som anges i 19 § andra stycket
samma förordning. Förordning (1996:461).

Ärendenas handläggning

8 § Frågan om framställningen i en film eller ett videogram skall
godkännas för visning vid allmän sammankomst eller offentlig
tillställning (granskningsärende) skall prövas av en eller flera
censorer enligt vad som anges i 9 §.

9 § Granskningsärenden prövas av en av censorerna.

Om censorn anser att en framställning helt eller delvis bör förbjudas,
skall ytterligare en censor delta i prövningen. Kan censorerna inte enas
om beslutet, skall även en tredje censor pröva framställningen.

Om en framställning önskas tillåten även för barn under femton år, skall
frågan om godkännande alltid prövas av två censorer. Minst en av dem
skall ha kvalificerad utbildning och erfarenhet i barnpsykologi,
sociologi, pedagogik, barnpsykiatri eller något annat ämne som är av
värde vid prövningen. Kan censorerna inte enas om beslutet skall även en
tredje censor pröva framställningen.

När ett ärende prövas av tre censorer, gäller som biografbyråns beslut
den mening som majoriteten enar sig om eller, vid tre olika meningar,
den mening som den i tjänsten äldste censorn företräder.

10 § I granskningsärenden får biografbyrån inhämta yttrande från någon
som besitter särskild sakkunskap.

11 § Utan direktörens medverkan får det i ett granskningsärende inte
fattas ett beslut som innebär att biografbyråns praxis ändras.

12 § När ärenden av större vikt handläggs i styrelsen, skall om möjligt
samtliga ledamöter vara närvarande.

13 § Ärenden som inte är granskningsärenden och som inte skall avgöras
av styrelsen, skall avgöras av direktören.

Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver prövas av
direktören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall
ske skall anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

Andra stycket gäller inte föreskrifter.

14 § Innan direktören avgör viktigare ärenden, skall styrelsen ges
tillfälle att yttra sig.

Om ett ärende är så brådskande att ett yttrande inte hinner inhämtas,
får direktören ändå avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid
nästa sammanträde med styrelsen.

15 § har upphävts genom förordning (1996:461).

Anställningar m.m.

16 § Direktören anställs genom beslut av regeringen.

Efter förslag från Biografbyrån anställs de andra
filmcensorerna och ersättare för dessa genom beslut av
regeringen för en bestämd tid av högst tre år. En sådan
anställning som censor eller ersättare kan förlängas en gång
med ytterligare högst tre år. Förordning (2000:656).

17 § har upphävts genom förordning (1996:461).

18 § Innan biografbyrån utser någon att som kontrollör utöva tillsyn
skall länsstyrelsen i det län kontrollören huvudsakligen avses vara
verksam lämna förslag på lämplig person.

Avgifter

19 § I 9 § lagen (1990: 886) om granskning och kontroll av filmer
och videogram finns föreskrifter om Biografbyråns rätt att ta ut
avgifter för granskning som görs enligt lagen.

Vid annan granskning får Biografbyrån ta ut avgift med ett skäligt
belopp, dock högst med det belopp som skulle ha tagits ut, om 9 §
första stycket 1 och 2 i lagen tillämpats. Förordning (1995:360).