Förordning (1990:998) om ikraftträdande av lagen (1989:360) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429), m. m.

SFS nr
1990:998
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1990-11-15

1 § Lagen (1989:360) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429), m.m. utom
i fråga om 8 och 8 a §§, träder i kraft den 1 januari 1991.

2 § Ärenden som vid utgången av år 1990 kommit in till någon
rättshjälpsnämnd men ännu inte avgjorts, skall överlämnas till
rättshjälpsmyndigheten för fortsatt handläggning.

3 § Ärenden som vid utgången av år 1990 kommit in till besvärsnämnden
för rättshjälpen men ännu inte avgjorts, skall överlämnas till
rättshjälpsnämnden för fortsatt handläggning.

4 § En rättshjälpsnämnd som meddelar beslut efter den 1 december 1990
skall underrätta den rättssökande att ett överklagande som görs efter
den 31 december 1990 skall ges in till rättshjälpsmyndigheten och vara
ställt till rättshjälpsnämnden.